LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji prowadzi prace o charakterze naukowo-badawczym i usługowym w podanym niżej zakresie tematycznym:

Ochrona przeciwpożarowa w taborze szynowym:

 • badania laboratoryjne właściwości palnych i dymowych oraz toksyczności produktów spalania dla materiałów przeznaczonych do budowy i wyposażenia oraz naprawy taboru;
 • komputerowa symulacja rozwoju pożaru w wagonie pasażerskim;

Ocena parametrów fizyko-mechanicznych materiałów niemetalowych:

 • badania elementów z tworzyw sztucznych i gumy oraz materiałów tekstylnych przeznaczonych do taboru lub nawierzchni kolejowej;
 • badania wpływu temperatur ujemnych, wysokich dodatnich oraz czynników chemicznych na ww. właściwości;
 • badania powłok malarskich i antykorozyjnych;
 • badania drewnianych elementów drogi kolejowej;

Ocena materiałów eksploatacyjnych i skażenia środowiska:

 • badania preparatów myjących;
 • badania wyrobów smarnych;
 • badania skuteczności działania herbicydów;

Badania materiałów i elementów konstrukcji metalowych i betonowych stosowanych w taborze szynowym i infrastrukturze:

 • stanowiskowe badania wytrzymałościowe elementów i konstrukcji w jednoosiowym i w złożonych układach obciążeń;
 • pomiary i analiza naprężeń metodami tensometrii oporowej;
 • defektoskopia ultradźwiękowa;
 • badania właściwości mechanicznych materiałów;
 • badania mikroskopowe i makroskopowe materiałów metalowych;

Ważnym kierunkiem działań są również:

 • ekspertyzy i doradztwo w zakresie:
  • doboru odpowiednich materiałów konstrukcyjnych i wyposażeniowych oraz eksploatacyjnych dla taboru szynowego w celu zapewnienia zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia strat ekonomicznych spowodowanych skutkami pożarów i ew. wypadków, a także zwiększonymi nakładami finansowymi związanymi z wydatkami eksploatacyjnymi,
  • określania prawdopodobnych przyczyn wypadków kolejowych;
 • szkolenia w zakresie defektoskopii ultradźwiękowej w sektorze 8- utrzymanie ruchu kolei, prowadzone w ramach Ośrodka Szkoleniowego Badań UT, zatwierdzonego przez UDT-CERT

Stanowiska Badawcze

Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji dysponuje specjalistycznymi stanowiskami badawczymi:

 • maszyna wytrzymałościowa LFV 4000/2500 kN produkcji firmy Instron – Schenck Testing System, wykorzystywana do badań wytrzymałościowych statycznych i zmęczeniowych (jednoosiowy układ obciążenia);
 • maszyna wytrzymałościowa Sinus 250kN produkcji firmy Carl Schenck AG, wykorzystywana j.w.;
 • uniwersalne stanowisko do badań wytrzymałościowych konstrukcji w złożonych układach obciążeń. Do wywierania obciążeń służą siłowniki hydropulsowe typu PL 1000K, PL 250K, PL 160K oraz PL 100K. Siłowniki sterowane są przez jednostkę Labtronic 8800 firmy Instron – Schenck Testing System;
 • szlifierko – polerka firmy Struerss – wykorzystywana do precyzyjnego przygotowania zgładów metalograficznych;
 • mikroskop skaningowy JEOL 5800 (powiększenie do 300 000 X) – wykorzystywany do obserwacji zgładów  metalograficznych i przełomów próbek;
 • aparatura do badań defektoskopowych metodą ultradźwiękową OLYMPUS EPOCH 600, ULTRA, CUD 08, DI-40, DEBRO;
 • aparatura do pomiaru naprężeń własnych szyn i kół  zestawów kołowych DEBBIE;
 • aparatura HBM oraz National Instruments, do rejestracji danych statycznych i dynamicznych do 120 punktów pomiarowych (MPa, oC);
 • maszyna wytrzymałościowa Zwick 1445 – stanowisko do oznaczenia właściwości fizyko-mechanicznych materiałów niemetalowych;
 • kalorymetr stożkowy CONE2a – stanowisko do kompleksowej oceny właściwości palnych materiałów niemetalowych wg ISO 5660-1;
 • stanowisko WRP – do oznaczania wskaźnika rozprzestrzeniania się płomienia po powierzchni materiałów niemetalowych wg PN-K-02512;
 • aparat do określania wskaźnika tlenowego wg PN-EN ISO 4589-2;
 • komora dymowa - stanowisko do oznaczenia właściwości dymowych materiałów niemetalowych wg PN-K-02501;
 • stanowisko do oznaczenia stopnia palności powierzchniowej materiałów niemetalowych wg ISO 5658-2;
 • komora Voetsch VSN 500 (solna) oraz SECASI SI 550 C 150 F 40 H (klimatyczna) – stanowiska  do oceny wpływu symulowanych czynników klimatycznych na materiały  metalowe, niemetalowe i powłoki  malarskie;
 • komora klimatyczna KKM 00/20 – do klimatyzowania próbek przed badaniami;
 • analizator FTIR do określania toksyczności gazów wg ISO5659-2;
 • stanowisko do oznaczania reakcji na ogień metodą płyty promieniującej wg PN-EN-ISO 9239-1;
 • stanowisko do oznaczania gęstości optycznej dymu metodą testu jednokomorowego wg PN-EN ISO 5659-2;
 • stanowisko do określania wandaloodporności układów tapicerskich wg CEN/TS 45545-2;
 • kalorymetr meblowy wg CEN/TS 45545-2 łącznie ze specjalistycznym palnikiem gazowym (na podstawie ISO/TR 9705-2);
 • komora klimatyczna o parametrach: temperatura (+5 do +70)°C, wilgotność (40 do 90)%;
 • stanowisko do oznaczania pionowego rozprzestrzeniania się płomienia dla pionowo montowanego pojedynczego przewodu lub kabla wg EN 60332 1-2;
 • stanowisko do oznaczania pionowego rozprzestrzeniania się płomienia dla pionowo montowanych wiązek przewodów lub kabli wg EN 60332-3/EN 50399/EN 50266 2-4;
 • stanowisko do oznaczania intensywności dymienia kabli wg EN 61034-1.
 • stanowisko do badań wg PN-EN ISO 11925-2:2010P (rozprzestrzenianie płomienia)

Prace Laboratorium

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi pracami zrealizowanymi przez pracowników Laboratorium

czytaj więcej ...

Galeria Zdjęć Laboratorium

Zapraszamy do odwiedzenia Galerii zdjęć Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji, w której prezentujemy fotoreportaże z organizowanych przez nas spotkań, Warsztatów i Konferencji

Kontakt

Kierownik laboratorium:

dr inż. Jolanta Radziszewska-Wolińska

tel. +48 22 47 31 370,

jradziszewska-wolinska@ikolej.pl