LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji prowadzi prace o charakterze naukowo-badawczym i usługowym w zakresie:

Ochrona przeciwpożarowa w taborze szynowym, m.in.:

 • laboratoryjne badania ogniowe (właściwości palnych i dymowych oraz toksyczności produktów spalania) dla materiałów przeznaczonych do budowy i wyposażenia oraz naprawy taboru szynowego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 45545-2;
 • badania właściwości ogniowych urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych znajdujących się w lub na pojeździe szynowym;
 • ocena spełnienia wymagań dla pojazdów szynowych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wg  PN-EN 45545-1-7 oraz TSI SRT, TSI LOC&PAS, TSI WAG w ramach prowadzonych procesów certyfikacji.

Więcej informacji dotyczących zakresu badań ogniowych zawartych jest w zakładce PRACOWNIA MATERIAŁÓW NIEMETALOWYCH

 

 

 

Badania materiałów  i elementów konstrukcji metalowych i betonowych stosowanych w taborze szynowym i infrastrukturze w ramach prowadzonych procesów certyfikacji:

 • badania statyczne, dynamiczne i zmęczeniowe elementów i konstrukcji w jednoosiowym układzie obciążenia oraz w złożonych układach obciążeń,
 • badania właściwości mechanicznych,
 • pomiary i analiza naprężeń metodami tensometrii oporowej,
 • defektoskopia ultradźwiękowa i magnetyczno-proszkowa,
 • badania mikroskopowe i makroskopowe materiałów metalowych;

Więcej informacji dotyczących zakresu badań mechanicznych i wytrzymałościowych zawartych jest w zakładce PRACOWNIA MATERIAŁÓW METALOWYCH

 

 

 

Badania parametrów fizyko-chemicznych w ramach prowadzonych procesów certyfikacj:

 • badania powłok malarskich i antykorozyjnych,
 • badania drewnianych elementów drogi kolejowej,
 • badania preparatów chemicznych takich jak: środki myjące,  herbicydy do odchwaszczania drogi kolejowej,
 • badania korozyjne elementów infrastruktury kolejowej.

Więcej informacji dotyczących zakresu badań fizyko-chemicznych zawartych jest w zakładce PRACOWNIA CHEMII I ANTYKOROZJI

 


Ekspertyzy:

 • powypadkowe.

 

Laboratorium prowadzi również Szkolenia w ramach Ośrodka Szkoleniowego Badań Ultradźwiękowych elementów kolejowych w sektorze 8 utrzymanie ruchu kolei zatwierdzony przez UDT-CERT.

AKTUALNE TERMINY KURSÓW

 

 

Laboratorium posiada wdrożony system jakości i akredytację PCA (certyfikat AB 369).

Realizacja prac, badań i ekspertyz prowadzona jest zawsze zgodnie z ustalonymi metodami
i jednocześnie w sposób gwarantujący spełnianie wymagań stawianych przez Zleceniodawców. Polityka jakości realizowana w Laboratorium jest zapewnieniem wysokiego poziomu wykonywanych usług.

Zachowujemy niezależność, obiektywizm oraz poufność w trakcie realizacji każdego zlecenia, jak i po jego zakończeniu. Ciągle doskonalimy skuteczność systemu zarządzania oraz spełniamy wymagania jednostek akredytujących i certyfikujących, związanych porozumieniami kontraktowymi. Akredytacja Laboratorium jest obiektywnym dowodem kompetencji personelu oraz realizacji działań zgodnie z najlepszą praktyką, zapewniającą wysoką jakość usług.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 369

LISTY AKREDYTOWANYCH BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO

 

Jesteśmy Laboratorium aprobowanym przez CERTIFER (French Railway Certification Company)
w zakresie badań ogniowych. Wykaz badań znajduje się na stronie www.certifer.fr

Kontakt

Kierownik Laboratorium

dr inż. Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska, prof. IK

tel. +48 22 47 31 370

jradziszewska-wolinska@ikolej.pl

Do góry