W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA SARS-COV-2, TERMIN KONFERENCJI ULEGA PRZESUNIĘCIU NA JESIEŃ 2020. PO UZGODNIENIACH Z KOMITETEM NAUKOWYM ORAZ DOTYCHCZAS ZGŁOSZONYMI PRELEGENTAMI, PRZEDSTAWIMY NOWY TERMIN KONFERENCJI ORAZ HARMONOGRAM POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ISTNIEJE JESZCZE MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA REFERATU.

 

IN CONNECTION WITH THE SARS-COV-2 VIRUS PANDEMIC,  THE CONFERENCE DATE WILL BE POSTPONED TO AUTUMN 2020. AFTER AGREEING WITH THE SCIENTIFIC COMMITTEE AND PREVIOUSLY REPORTED SPEAKERS, WE WILL PRESENT THE NEW CONFERENCE DATE AND THE SCHEDULE OF INDIVIDUAL ACTIVITIES. THEREFORE, IT IS STILL POSSIBLE TO SUBMIT A PAPER.

 

 

 

Formularz zgłoszenia

KOMUNIKAT Nr 2

Formularz zgłoszenia Wystawcy/Sponsora

SALON WYSTAWOWY 2020

Ankieta

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Recyklingu.

LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

lk@ikolej.pl

Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji prowadzi prace o charakterze naukowo-badawczym i usługowym ramach trzech Pracowni w podanym niżej zakresie tematycznym:

Pracownia Materiałów Niemetalowych

Bezpieczeństwo pożarowe w pojazdach szynowych oraz badania fizyko-mechaniczne tworzyw sztucznych


A. Badania laboratoryjne właściwości palnych i dymowych oraz toksyczności produktów spalania dla materiałów przeznaczonych do budowy i wyposażenia oraz naprawy taboru zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 45545-2 Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych. Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości palnych tj. wg:

1. ISO 5660-1 Reaction to fire tests. Heat release, smoke production and mass loss rate. Part 1: Heat release rate (cone calorimeter method) and smoke production rate (dynamic measurement):

-      szybkość wydzielania ciepła [kW/m2]

-      całkowite ciepło wydzielone [kW/m2]

-      szybkość ubytku masy  [g/sm2]

-      MARHE [kW/m2]

-      całkowita produkcja dymu SA1, SA2

2. Reaction - to - fire tests. Spread of flame. Part 2: Lateral spread on building and transport products in vertical configuration:

-      krytyczny strumień promieniowania cieplnego CFE, kW/m2

3. PN-EN ISO 9239-1 Badania reakcji na ogień posadzek. Część 1: Określenie właściwości ogniowych metodą płyty promieniującej:

-      krytyczny strumień cieplny CHF [kW/m2]

-      strumień ciepła HF-X [kW/m2]

4. PN-EN ISO 5659-2 Tworzywa sztuczne. Wydzielanie dymu. Część 2: Oznaczanie gęstości optycznej metodą testu jednokomorowego:

-      gęstość optyczna dymu DS.[-]

-      właściwa gęstość optyczna dymu VOF [min]

5. PN-EN ISO 5659-2 Tworzywa sztuczne. Wydzielanie dymu. Część 2: Oznaczanie gęstości optycznej metodą testu jednokomorowego oraz  PN-EN 45545-2 Annex C Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych. Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości palnych

-       standardowy indeks toksyczności CITG [-]

6. PN-EN ISO 11925-2 Badania reakcji na ogień. Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia. Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia:

-       zasięg płomienia [mm]

-       zapłon papieru filtracyjnego

7. PN-EN ISO 4589-2 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie zapalności metodą wskaźnika tlenowego. Część 2: Badanie w temperaturze pokojowej

-       zapalność, OI [%]

8. PN-EN 45545-2 Annex B Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych. Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości palnych oraz ISO/TR 9705-2 Reaction-to-fire tests -- Full-scale room tests for surface products -- Part 2: Technical background and guidance:

-       maksymalna średnia szybkość emisji ciepła, MARHE, kW

-       maksymalna intensywność wydzielonego ciepła RHR Peak, kW

9. PN-K-02501 Tabor kolejowy -- Właściwości dymowe materiałów -- Wymagania i metody badań:

-       naświetlanie po czterech minutach  [lx·s]

-       natężenie oświetlenia  [lx]

10. PN-K-02508 Tabor kolejowy -- Właściwości palne materiałów -- Wymagania i metody badań:

-       czas palenia  [s]

-       powierzchnia [cm2] lub długość  spalonej części próbki [cm]

11. PN-K-02512 Tabor kolejowy. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiałów. Metoda badania wskaźnika rozprzestrzeniania się płomienia:

-       wskaźnik rozprzestrzeniania się płomienia, I [-]

12. PN-EN 60332-1-2 Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW :

-      wysokość strefy zwęglonej [mm]

-      wysokość strefy nieopalonej [mm]

13. PN-EN 50305 Kolejnictwo. Przewody do pojazdów szynowych o szczególnej odporności na palenie. Metody badań oraz PN-EN 60332-3-24 Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych. Część 3-25: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów. Kategoria D

-      wysokość strefy zwęglonej z przodu [m]

-      wysokość strefy zwęglonej z tyłu [m]

14. PN-EN 61034-2 Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach. Część 2: Metoda badania i wymagania

-      Transmitancja [%].

B. Ocena spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wg PN-EN 45545-2 (p.4.3 Reguły grupowania)  dla materiałów i elementów niewyspecyfikowanych (w tym, między innymi: urządzeń elektronicznych, grzewczych …….)

C. Komputerowa symulacja rozwoju pożaru w wagonie pasażerskim;

D. Ocena parametrów fizyko-mechanicznych materiałów niemetalowych: badania elementów z tworzyw sztucznych i gumy oraz materiałów tekstylnych przeznaczonych do taboru lub nawierzchni kolejowej wg:

1. PN-EN ISO 2039-1 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie twardości -- Część 1: Metoda wciskania kulki

twardość metodą wciskania kulki

2. PN-C-04238 Guma. Oznaczanie twardości wg metody Shore'a

twardość metodą Shore'a A

3. PN-EN ISO 527-1,2 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Część 1: Zasady ogólne. Część 2 Warunki badań tworzyw sztucznych przeznaczonych do różnych technik formowania

wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu (zakres siły do 10 kN)

 

Pracownia Materiałów Metalowych

Badania materiałów i elementów konstrukcji metalowych i betonowych stosowanych w taborze szynowym i infrastrukturze


A. Stanowiskowe badania wytrzymałościowe elementów i konstrukcji w jednoosiowym układzie  obciążeń wg:

1. PN-EN 13230 Kolejnictwo Tor Podkłady i podrozjazdnice betonowe:

-     Wytrzymałość statyczna części podszynowej i środkowej

-     Wytrzymałość dynamiczna części podszynowej

-     Wytrzymałość zmęczeniowa części podszynowej

2. PN-EN 13674-1 Kolejnictwo Tor Szyna Część 1: Szyny kolejowe Vignole’a o masie 46 kg/m i większej, PN-EN 14587-1 Kolejnictwo Tor Zgrzewanie iskrowe szyn Część 1: Zgrzewanie nowych szyn ze stali gatunku R220, R260, R260Mn i R350HT w zgrzewalni oraz PN-EN 14587-3 Kolejnictwo Tor Zgrzewanie iskrowe szyn Część 3: Zgrzewanie w połączeniach konstrukcji rozjazdowych:

-      wytrzymałość zmęczeniowa szyn i złączy szynowych (do 250 kN)

-      wytrzymałość zmęczeniowa szyn i złączy szynowych w rozjazdach (do 250 kN)

3. PN-EN 13146 Kolejnictwo Tor Metody badań systemu przytwierdzeń:

-      Sztywność statyczna i dynamiczna

-      Opór podłużny

-      Opór na skręcanie

-      Skutki obciążeń powtarzalnych

-      Siła docisku

4. PN-EN 15566 Kolejnictwo Pojazdy kolejowe Urządzenie cięgłowe i sprzęg śrubowy:

-      Wytrzymałość statyczna na rozciąganie (zakres do 2000 kN)

-      Wytrzymałość dynamiczna na rozciąganie (zakres do 1000 kN)

5. PN-88/M-80700 Sprężyny śrubowe walcowe z drutów lub prętów okrągłych Ogólne wymagania i badania, PN-81/K-88171 Tabor kolejowy Sprężyny śrubowe i walcowe:

-     Wytrzymałość statyczna sprężyn (zakres do 2000 kN) oraz przemieszczenie (±150 mm)

-     Wytrzymałość dynamiczna sprężyn (zakres do 1000 kN) oraz przemieszczenie (±150 mm)

 

B. Stanowiskowe badania wytrzymałościowe elementów i konstrukcji w złożonych układach obciążeń wg:

1. PN-EN 13749 Kolejnictwo Zestawy Kołowe i wózki Metody określania wymagań konstrukcyjnych dla ram wózków oraz UIC Code 510-3 Wagony towarowe. Badania stanowiskowe ram 2 i 3 osiowych wózków towarowych, UIC Code 515-4 Pojazdy kolejowe dla transportu pasażerów. Wózki toczne - Układy biegowe. Badania wytrzymałościowe ram wózków, UIC Code 615-4 Pojazdy trakcyjne. Wózki i układy biegowe. Badanie wytrzymałościowe konstrukcji ram wózków:

-     Wytrzymałość statyczna ram wózków pojazdów szynowych

-     Wytrzymałość dynamiczna ram wózków pojazdów szynowych

 

C. Pomiary i analiza naprężeń metodami tensometrii oporowej wg:

1. PN-EN 13674-1 Kolejnictwo Tor Szyna Część 1: Szyny kolejowe Vignole’a o masie 46 kg/m i większej

-     naprężenia resztkowe

 

D. Badania defektoskopowe ultradźwiękowe wg:

1. PN-EN ISO 16810 Badania nieniszczące Badania ultradźwiękowe Zasady ogólne,

2. PN-EN ISO 16811 Badania nieniszczące Badania ultradźwiękowe Nastawianie czułości i zakresu obserwacji,

3. ISO 5948 Railway rolling stock material Ultrasonic acceptance testing,

4. PN-EN ISO 17640 Badania nieniszczące spoin Badania ultradźwiękowe Techniki, poziomy badania i ocena,

5. PN-EN 13261+A1 Kolejnictwo Zestawy kołowe i wózki Osie Wymagania dotyczące wyrobu,

6. PN-EN 13262+A2 Kolejnictwo Zestawy kołowe i wózki Koła Wymagania dotyczące wyrobu,

7. PN-EN 14730+A1 Kolejnictwo Tor Spawanie termitowe szyn Część 1: Dopuszczenie procesów spawania,

8. PN-EN 14587-3 Kolejnictwo Tor Zgrzewanie iskrowe szyn Część 3: Zgrzewanie w połączeniach konstrukcji rozjazdowych


E. Badania defektoskopowe magnetyczno – proszkowe wg:

1. PN-EN ISO 9934-1 Badania nieniszczące Badania magnetyczne proszkowe Część 1: Zasady ogólne,

2. PN-EN ISO 17638 Badanie nieniszczące spoin Badanie magnetyczno – proszkowe,

3. PN-EN 1369 Odlewnictwo Badania magnetyczno – proszkowe,

4. PN-EN 10228-1 Badania nieniszczące odkuwek stalowych Część 1: Badanie magnetyczno – proszkowe


F. Badania właściwości mechanicznych materiału wg:

1. PN-EN ISO 6892-1 Metale Próba rozciągania Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej

2. PN-EN ISO 148-1 Metale Próba udarności sposobem Charpy’ego Część 1: Metoda badania

3. PN-EN ISO 6506-1 Metale Pomiar twardości sposobem Brinella Część 1: Metoda badań

4. PN-EN ISO 6507-1 Metale Pomiar twardości sposobem Vickersa Część 1: Metoda badań

5. PN-EN ISO 6508-1 Metale Pomiar twardości sposobem Rockwella Część 1: Metoda badania


G. Badania mikroskopowe materiałów metalowych wg:

1. PN-66/H-04505 Mikrostruktura stalowych wyrobów hutniczych -- Wzorce i oznaczanie

2. PN-EN ISO 945 Mikrostruktura żeliwa -- Część 1: Klasyfikacja wydzieleń grafitu na podstawie analizy wizualnej

3. ISO 4967 Steel Determination of content of non-metallic inclusions Micrographic method using standard diagrams

4. DIN 50 602 Metallographic examination Microscopic examination of special steels using standard diagrams to assess the content of non-metalic

5. PN-EN ISO 3887 Stale Określanie głębokości odwęglenia


H. Badania makroskopowe materiałów metalowych wg:

1. PN-57/H-04501 Badanie makrostruktury stali Próba głębokiego trawienia

2. PN-87/H-04514 Stal, staliwo i żeliwo Badanie makrostruktury Próba Baumanna oraz ISO 4968:1979 Steel Macrographic examination by sulfur print (Baumann method)


I. Próby warsztatowe przewodów jezdnych wg:

1. PN-ISO 7800 Metale Drut Próba jednokierunkowego skręcania

2. PN-ISO 7801 Metale Drut Próba przeginania dwukierunkowego

3. PN-ISO 7802 Metale Drut Próba nawijania


J. Badanie ugięcia i współczynnika tarcia urządzeń wspomagających wsiadanie osobom o ograniczonych zdolnościach ruchowych wg:

1. Metodyki IK – procedura PB-LK-B24 „Badania właściwości fizyko-mechanicznych urządzeń wspomagających wsiadanie dla osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych” zgodnej z TSI PRM oraz UIC 565-3 „Wytyczne do wyposażenia wagonów pasażerskich, w których mogą być również przewożone osoby niepełnosprawne na swoich wózkach inwalidzkich”)


Pracownia Chemii i Antykorozji

Badania i ocena materiałów eksploatacyjnych


A. Badania powłok malarskich i antykorozyjnych wg:

1. PN-EN ISO 2808:2008 Oznaczanie grubości metodą magnetyczno-indukcyjną dla podłoży typu Fe oraz metodą prądów wirowych dla podłoży typu NFe

2. PN-EN ISO 1519:2012 Oznaczanie elastyczności powłoki lakierowej na sworzniu cylindrycznym  (średnica sworznia 2-32mm)

3. PN-EN ISO 6272-1:2011 Badania nagłego odkształcenia (odporność na uderzenie) - Część 1: Badanie za pomocą spadającego ciężarka, wgłębnik o dużej powierzchni

4. PN-EN ISO 1520:2007 Badanie tłoczności

5. PN-EN ISO 15184:2013 Oznaczanie twardości metodą ołówkową

6. PN-EN ISO 2409:2013 Oznaczanie przyczepności za pomocą siatki nacięć

7. PN-EN ISO 16276-2:2008 Oznaczanie przyczepności za pomocą nacięcia krzyżowego w kształcie X

8. ASTM D 6578-13 metoda AOznaczanie skuteczności działania powłoki antygraffiti

9. PN-EN ISO 2812-3:2012 Odporność na ciecze, metoda z użyciem materiału absorbującego

10. PN-EN ISO 9227:2017 Odporność na działanie obojętnej mgły solnej  (NSS – Neutral Salt Spray).
Ocena powłok dokonywana jest wg PN-EN ISO 4628:2016 ark. 1, 2, 3, 4, 5 i PN-EN ISO 4628-8:2013-05.

11. Metodyki IK – procedura PB-LK-C14 Odporność powłoki lakierowej na działanie zmiennych warunków atmosferycznych


B. Badania drewnianych elementów drogi kolejowej wg:

1. PN-EN 13145+A1:2012 Kolejnictwo - Tor - Podkłady i podrozjazdnice drewniane

2. PN-73-D-95006 Materiały drzewne nawierzchni kolejowej normalnotorowej

3. PN-D-95014 Nawierzchnia kolejowa -- Sosnowe, dębowe i bukowe materiały drzewne nawierzchni kolejowej nasycane olejem impregnacyjnym

4. DIN 68811 Impregnowanie podkładów kolejowych z drewna kreozotem (olejem smoły drzewnej).


C. Badania preparatów myjących wg DN 001/07 Środki myjące przeznaczone do zewnętrznego i wewnętrznego mycia taboru szynowego , między innymi zgodnie z:

1. Raport nr 4 Komitetu ORE E 119 gęstość wyrobu, agresywne działanie na stal i alumnium, zamarzanie płynnych preparatów myjących, stabilność po rozcieńczeniu, agresywność względem materiałów stanowiących wyposażenie wnętrz wagonów pasażerskich, skuteczność mycia pudeł wagonów pasażerskich

2. PN-EN ISO 1262:2004 Środki powierzchniowo czynne -- Oznaczanie pH roztworów i dyspersji środków powierzchniowo czynnych


D. Badania wyrobów smarnych na zgodność z wymaganiami linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A (IR-27)


E. Badania skuteczności działania herbicydów na kolei według dokumentu normatywnego nr 14/98/N03


Stanowiska Badawcze

Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji dysponuje specjalistycznymi stanowiskami badawczymi:

 • maszyna wytrzymałościowa LFV 4000/2500 kN produkcji firmy Instron – Schenck Testing System, wykorzystywana do badań wytrzymałościowych statycznych i zmęczeniowych (jednoosiowy układ obciążenia);
 • maszyna wytrzymałościowa Sinus 250kN produkcji firmy Carl Schenck AG, wykorzystywana j.w.;
 • uniwersalne stanowisko do badań wytrzymałościowych konstrukcji w złożonych układach obciążeń. Do wywierania obciążeń służą siłowniki hydropulsowe typu PL 1000K, PL 250K, PL 160K oraz PL 100K. Siłowniki sterowane są przez jednostkę Labtronic 8800 firmy Instron – Schenck Testing System;
 • szlifierko – polerka firmy Struerss – wykorzystywana do precyzyjnego przygotowania zgładów metalograficznych;
 • mikroskop skaningowy JEOL 5800 (powiększenie do 300 000 X) – wykorzystywany do obserwacji zgładów  metalograficznych i przełomów próbek;

- aparatura do badań defektoskopowych metodą magnetyczno - proszkową z użyciem jarzma Yoke6,

- mikroskop cyfrowy Keyence VHX – 900F do obserwacji zgładów metalograficznych oraz przełomów

 • aparatura do badań defektoskopowych metodą ultradźwiękową OLYMPUS EPOCH 600, ULTRA, CUD 08, DI-40, DEBRO;
 • aparatura do pomiaru naprężeń własnych szyn i kół  zestawów kołowych DEBBIE;
 • aparatura HBM oraz National Instruments, do rejestracji danych statycznych i dynamicznych do 120 punktów pomiarowych (MPa, oC);
 • maszyna wytrzymałościowa Zwick 1445 – stanowisko do oznaczenia właściwości fizyko-mechanicznych materiałów niemetalowych;
 • kalorymetr stożkowy CONE2a – stanowisko do kompleksowej oceny właściwości palnych materiałów niemetalowych wg ISO 5660-1;
 • stanowisko WRP – do oznaczania wskaźnika rozprzestrzeniania się płomienia po powierzchni materiałów niemetalowych wg PN-K-02512;
 • aparat do określania wskaźnika tlenowego wg PN-EN ISO 4589-2;
 • komora dymowa - stanowisko do oznaczenia właściwości dymowych materiałów niemetalowych wg PN-K-02501;
 • stanowisko do oznaczenia stopnia palności powierzchniowej materiałów niemetalowych wg ISO 5658-2;
 • komora Voetsch VSN 500 (solna)
 • komora solna Ascott CC1000iP
 • komora SECASI SI 550 C 150 F 40 H (klimatyczna) – stanowisko  do oceny wpływu symulowanych czynników klimatycznych na materiały  metalowe, niemetalowe i powłoki  malarskie;
 • komora klimatyczna KKM 00/20 – do klimatyzowania próbek przed badaniami;
 • analizator FTIR do określania toksyczności gazów wg PN-EN 45545-2 Zał.C oraz ISO5659-2;
 • stanowisko do oznaczania reakcji na ogień metodą płyty promieniującej wg PN-EN-ISO 9239-1;
 • stanowisko do oznaczania gęstości optycznej dymu metodą testu jednokomorowego wg PN-EN ISO 5659-2;
 • stanowisko do określania wandaloodporności układów tapicerskich wg PN-EN 45545-2 Zał.A;
 • kalorymetr meblowy wg PN-EN 45545-2 Zał.B łącznie ze specjalistycznym palnikiem gazowym (na podstawie ISO/TR 9705-2);
 • komora klimatyczna o parametrach: temperatura (+5 do +70)°C, wilgotność (40 do 90)%;
 • stanowisko do oznaczania pionowego rozprzestrzeniania się płomienia dla pionowo montowanego pojedynczego przewodu lub kabla wg EN 60332 1-2;
 • stanowisko do oznaczania pionowego rozprzestrzeniania się płomienia dla pionowo montowanych wiązek przewodów lub kabli wg EN 60332-3/EN 50399/EN 50266 2-4;
 • stanowisko do oznaczania intensywności dymienia kabli wg EN 61034-1.
 • stanowisko do badań wg PN-EN ISO 11925-2:2010P (rozprzestrzenianie płomienia)
 • aparat do badania tłoczności Erichsen model 202 EM;
 • TQC tester uderzenia IP2000 z wgłębnikiem 1000g;
 • TQC bend test BD-2000 z zestawem 14 trzpieni o różnej średnicy;
 • ElektroPhysik MiniTest 600 FN z sondą uniwersalną;
 • TQC tester zarysowania z zestawem ołówków o twardości 6B do 9H;
 • nóż krążkowy Erichsen typ A (1mm), B (2mm), C (3mm) oraz nóż jednoostrzowy

Do góry

Prace Laboratorium

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi pracami zrealizowanymi przez pracowników Laboratorium

czytaj więcej ...

Galeria Zdjęć Laboratorium

Zapraszamy do odwiedzenia Galerii zdjęć Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji, w której prezentujemy fotoreportaże z organizowanych przez nas spotkań, Warsztatów i Konferencji

Strefa Klienta / Customer Area

OWU_w_PL.pdf

OGÓLNE WARUNKI UMÓW ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ INSTYTUT KOLEJNICTWA - PL

OWU_-_GTCC_ENG.pdf

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACTS FOR SERVICES PROVIDED BY THE RAILWAY RESEARCH INSTITUTE (IK) - ENG

PROTOKOL_POBRANIA_PROBEK_DO_BADAN.pdf

PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBEK DO BADAŃ - PL

SAMPLING_PROTOCOL_FOR_TESTS.pdf

SAMPLING PROTOCOL FOR TESTS - ENG

Kontakt

Kierownik laboratorium:

dr inż. Jolanta Radziszewska-Wolińska

tel. +48 22 47 31 370

jradziszewska-wolinska@ikolej.pl

Do góry