STUDIA WYKONALNOŚCI

Ostatnio ukończonymi Studiami Wykonalności były:

 • Studium Wykonalności w ramach opracowywania dokumentacji dotyczącej dokończenia realizacji zakresu projektu nr ISPA/FS 2002/PL/16/P/PA-009 - Pomoc techniczna na opracowanie projektu "Modernizacja kolejowego korytarza nr II (E-20 i CE-20) - pozostałe roboty"


Zakres pracy: prognozy społeczno-gospodarcze i analizy rynku usług transportowych, analizy ruchowo-marketingowe, analizy stanu istniejącego infrastruktury kolejowej wraz z proponowanym zakresem inwestycji oraz analiza kosztów i korzyści (AKK);
Odrębnym elementem dokumentacji był Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami oraz projektem umowy


 • Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa infrastruktury linii kolejowej nr 65 oraz obiektów towarzyszących, celem zapewnienia większej przepustowości tej linii o 50 %.


Zakres pracy: Wykonanie:

 1. analizy wielkości przewozów i przeładunków towarowych po tej linii;
 2. analizy możliwości zwiększenia przewozów i przeładunków po tej linii o ok 40-50% w horyzoncie czasowym do roku 2010;
 3. analizy otoczenia społeczno-gospodarczego;
 4. analizy obecnych i przyszłych uwarunkowań technicznych i organizacyjnych przewozów i przeładunków towarów.


 • Prognozy ruchu dla studium wykonalności zakupu taboru dla Kolei Mazowieckich.


Zakres pracy: Budowa i wykorzystanie modelu prognostycznego dla województwa mazowieckiego bazującego na metodzie wskaźnikowej, w której wskaźniki odnoszą się do poszczególnych relacji przewozu ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy obsługiwany przez nowy tabor kolejowy (o lepszych charakterystykach ruchowych od dotychczasowego). Wzbogacenie modelu wskaźnikowego o moduł zmiany podziału międzygałęziowego.


 • Studium Wykonalności w ramach opracowywania dokumentacji przedprojektowej w ramach  projektu POIiŚ 7.1 -45 „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno – Piła na odcinku Toruń – Bydgoszcz.


Zakres pracy: prognozy społeczno-gospodarcze i analizy rynku usług transportowych, analizy ruchowo-marketingowe, analizy stanu istniejącego infrastruktury kolejowej wraz z proponowanym zakresem inwestycji oraz analiza kosztów i korzyści (AKK);
Odrębnym elementem dokumentacji był Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami oraz projektem umowy


 • Studium Wykonalności w ramach opracowywania dokumentacji przedprojektowej w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego toru linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie (z wyłączeniem odcinka Toruń Główny – Toruń Wschodni


Zakres pracy: prognozy społeczno-gospodarcze i analizy rynku usług transportowych, analizy ruchowo-marketingowe, analizy stanu istniejącego infrastruktury kolejowej wraz z proponowanym zakresem inwestycji oraz analiza kosztów i korzyści (AKK);
Odrębnym elementem dokumentacji był Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami oraz projektem umowy


 • Studium Wykonalności dla przystosowania łódzkiego węzła kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu, etap III i IV dla linii nr 22 obejmujących następujące zagadnienia: układy torowe, nawierzchnia, podtorze i odwodnienie układów torowych


Zakres pracy: Praca dotyczyła linii nr 22 Tomaszów Mazowiecki - Radom, na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Drzewica, km 0,913 - 37,255, w zakresie:

 1. Opis i analiza stanu istniejącego,
 2. Zaproponowanie i opis dwóch opcji inwestycyjnych. Dla wymienionych dwóch opcji inwestycyjnych:
   opis przewidzianych robót w zakresie układów torowych, nawierzchni, podtorza i odwodnienia,
  • przeanalizowanie istniejących układów torowych na posterunkach oraz układu geometrycznego linii oraz przedstawienie graficzne tej analizy,
  • wykonanie zestawienia robót wraz z określeniem kosztów tych robót.

 

 • Studium Wykonalności w ramach opracowywania dokumentacji Przedprojektowej w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa – Fosowskie


Zakres pracy: prognozy społeczno-gospodarcze i analizy rynku usług transportowych, analizy ruchowo-marketingowe, analizy stanu istniejącego infrastruktury kolejowej wraz z proponowanym zakresem inwestycji oraz analiza kosztów i korzyści (AKK);
Odrębnym elementem dokumentacji był Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami oraz projektem umowy


 • Studium Wykonalności w ramach opracowywania dokumentacji przedprojektowej w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno


Zakres pracy: Opracowywanie Studium Wykonalności oraz dokumentów aplikacyjnych (Rezultaty SW oraz wniosek o dofinansowanie) w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr  1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa”


 • Studium Wykonalności w ramach opracowywania dokumentacji przedprojektowej w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety – Kluczbork


Zakres pracy: Opracowywanie Studium Wykonalności oraz dokumentów aplikacyjnych (Rezultaty SW oraz wniosek o dofinansowanie) w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej 143 na odcinku Kalety - Kluczbork”


 • Studium Wykonalności w ramach opracowywania dokumentacji przedprojektowej w zakresie prognoz społeczno-gospodarczych, analiz rynku usług transportowych oraz ruchowo-marketingowych dla projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych przez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka – Opole Grosowice


Zakres pracy: Opracowanie Raportu przejściowego oraz Studium Wykonalności wraz z Wnioskiem o dofinansowaniem projektu w zakresie: prognoz społeczno – gospodarczych, analiz rynku usług transportowych,   analiz ruchowo – marketingowych.


 • Opracowanie analiz przewozowych dla linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa – Radom


Zakres pracy: Opracowane wyniki analiz umożliwiają opracowanie Studium Wykonalności modernizacji odcinka linii kolejowej nr 8.


 • Studium Wykonalności w ramach opracowywania dokumentacji przedprojektowej w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety – Kluczbork


Zakres pracy: Opracowywanie Studium Wykonalności oraz dokumentów aplikacyjnych (Rezultaty SW oraz wniosek o dofinansowanie) w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej 143 na odcinku Kalety - Kluczbork”


 • Studium możliwości utworzenia kolejowego korytarza towarowego łączącego Polskę i Niderlandy. Konsorcjum z holenderską firmą NEA.


Zakres pracy: Opracowanie studium wykonalności w zakresie 4 zadań:

 1. Obecna sytuacja na rynku przewozów towarów koleją pomiędzy Holandią
  i Polską oraz perspektywy dalszego rozwoju
 2. Identyfikacja i analiza barier dla utworzenia i rozwoju Korytarza kolejowego pomiędzy Holandią i Polską.
 3. Identyfikacja możliwych tras dla utworzenia i rozwoju Korytarza kolejowego pomiędzy Holandią i Polską.
 4. Plan działania dla rozwoju korytarza towarowego Holandia – Polska

 

 • Nowelizacja Studium Wykonalności, opracowanie materiałów o dofinansowanie z PoliŚ dla projektu „Modernizacja linii Warszawa – Łódź

Zakres pracy:

 1. Wykonanie Studium Wykonalności dla lotu A w branży układy torowe, LPN, automatyka, zasilanie sieci trakcyjnej, elektroenergetyka do 1 kV, sieć trakcyjna, telekomunikacja, DSAT oraz prognoz i analiz ruchu , analiz taboru i zaplecza, analiz społeczno – gospodarczych.
 2. Opracowanie OPZ, rozbicia ceny ofertowej na wykonanie robót w systemie "projekt i budowa" oraz wycena robót na potrzeby Zamawiającego w ramach branży układy torowe, LPN, automatyka, zasilanie sieci trakcyjnej, elektroenergetyka do 1kV, sieć trakcyjna, telekomunikacja, DSAT,

 

 • Opracowanie SW i dokumentacji przygotowawczej (przedprojektowej) dla przedsięwzięć inwestycyjnych rewitalizacji i modernizacji linii kolejowych nr 213 Reda – Hel oraz  201 Kościerzyna – Gdynia – Etap I, II i III.

Zakres pracy: Realizację prac podzielono na 12 etapów dla każdego korytarza, które zostały podsumowane raportami. Raporty spełniały wymagania odpowiednie dla swojego zakresu zadań w ramach poszczególnych etapów, z uwzględnieniem poprawności zbierania i prezentacji danych, dokumentacji źródłowej, zakresu i stopnia szczegółowości danych.

Produktem raportów I–VI było „Studium Wykonalności” (Raport Finalny Studium Wykonalności) o zawartości odpowiadającej aplikacji do dofinansowania z funduszu UE – EFRR. „Studium Wykonalności” powinno spełniać wymagania UE, MRR oraz instytucji zarządzającej RPO dla województwa pomorskiego.

Pozostałe raporty i decyzje stanowiły dokumentację przedprojektową niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia z funduszy UE – EFRR.

 

 • Wstępne Studium Wykonalności dla zadania: Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego”

Zakres pracy: W ramach tematu przeanalizowano obecny stan infrastruktury kolejowej, opracowano prognozy przewozowe 40-letnim horyzoncie czasowym oraz zaproponowano warianty modernizacji i rozbudowy Katowickiego Węzła Kolejowego.

 

 • SW dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n.: „Kolej Metropolitalna w Trójmieście” oraz dokumentacji przygotowawczej (przedprojektowej) dla Etapu I (odcinka 1 i odcinka 2, obejmujących połączenie centrum Gdańska i Gdyni z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku) i dla wybranego przez Strony wariantu przedmiotowego przedsięwzięcia

Zakres pracy: Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania inwestycyjnego pt. „Kolej Metropolitalna e Trójmieście”

 

 • punkt
  • podpunkt
   • podpodpunkt