OŚRODEK JAKOŚCI I CERTYFIKACJI

Ośrodek Jakości i Certyfikacji jako jednostka akredytowana przez PCA (akredytacja nr  AK 029, AC 128, AC 185 QMS)  prowadzi w imieniu Instytutu Kolejnictwa działalność:

 

certyfikacyjną  w zakresie:

  • Oceny zgodności WE z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 2008/57/WE składników i podsystemów interoperacyjności kolei w obszarze podsystemów: Tabor, Infrastruktura, Energia, Sterowanie,
  • Certyfikacji dobrowolnej wyrobów przeznaczonych do stosowania w transporcie szynowym z odpowiednimi normami, kartami UIC i specyfikacjami,
  • Certyfikacji zakładowej kontroli produkcji ZKP w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych w infrastrukturze kolejowej stosownie do norm PN-EN ISO/IEC 17065:2013 oraz wybranych punktów normy PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015.

inspekcyjną w zakresie

prowadzenia ocen bezpieczeństwa zgodnie z "Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013 w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka uchylającym rozporządzenie (WE) nr 352/2009" w szczególności dla:

  • podsystemów strukturalnych - infrastruktura, sterowanie, zasilanie oraz taboru w odniesieniu do planowanych oraz realizowanych zmian technicznych i eksploatacyjnych związanych z budową i modernizacją infrastruktury oraz pojazdów kolejowych;
  • podsystemów eksploatacyjnych - przepisów ruchu, zasad utrzymania, aplikacji telematycznych oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem w odniesieniu do planowanych oraz realizowanych zmian eksploatacyjnych i organizacyjnych;
  • wyrobów stosowanych w podsystemach ( w tym w szczególności: składników interoperacyjności oraz budowli i urządzeń;

Zapraszamy

do odwiedzenia zakładek prezentujących ofertę naszego Ośrodka w zakresie:

Kontakt

Kierownik Ośrodka

mgr inż. Wojciech Rzepka
tel. +48 22 47 31 392
fax +48 22 61 23 132
wrzepka@ikolej.pl


Zastępca Kierownika Ośrodka

mgr inż. Magdalena Kycko
tel. +48 22 47 31 392
fax +48 22 61 23 132
mkycko@ikolej.pl

 

Zastępca Kierownika Ośrodka

mgr inż. Marek Woś
tel. +48 22 47 31 407
fax +48 22 61 23 132
mwos@ikolej.pl

 

Koordynator ds. ocen bezpieczeństwa

mgr Iwona Karasiewicz
tel.: +48 22 47 31 056
fax: +48 22 6123 132
ikarasiewicz@ikolej.pl
asbo_ik@ikolej.pl