OŚRODEK JAKOŚCI I CERTYFIKACJI

Ośrodek Jakości i Certyfikacji jako jednostka akredytowana przez PCA (akredytacja nr AK 029, AC 128)  prowadzi w imieniu Instytutu Kolejnictwa działalność:

Certyfikacyjną  w zakresie:

  • Oceny zgodności WE z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy (UE) 2016/797 składników i podsystemów interoperacyjności kolei w obszarze podsystemów: Tabor, Infrastruktura, Energia, Sterowanie,
  • Oceny podsystemów kolei na zgodność z wymaganiami dokumentów odniesienia, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei zgodnie Ustawą z dnia 23 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie interoperacyjności (jako jednostka wyznaczona DeBo),
  • Certyfikacji dobrowolnej wyrobów przeznaczonych do stosowania w transporcie szynowym z odpowiednimi normami, kartami UIC i specyfikacjami,
  • Certyfikacji zakładowej kontroli produkcji ZKP w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych w infrastrukturze kolejowej stosownie do normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03.

 

Realizowane procesy certyfikacji prowadzone są obiektywnie, kompetentnie i bezstronnie zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 17065:2013-03, a w przypadku procesów certyfikacji realizowanych jako jednostka notyfikowana i wyznaczona dodatkowo zgodnie z wymaganiami dokumentu technicznego ERA MNB Assessment Scheme 000MRA1044 Requirements for conformity assessment bodies seeking notification, zgodnie z którymi nie są Klientom udzielane żadne konsultacje w rozumieniu i zakresie zdefiniowanym w wyżej wymienionej normie, przy czym za konsultacje uważa się udział w projektowaniu, wytwarzaniu, instalowaniu, utrzymywaniu lub dystrybucji wyrobu, procesu lub usługi które są certyfikowane lub które mają być certyfikowane.

 

Nie dotyczy to informacji/wyjaśnień odnoszących się do sposobu prowadzenia procesu certyfikacji, stosowania norm lub innych dokumentów normatywnych oraz stanowisk Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w odniesieniu do których wyroby klienta są poddawane ocenie, które mogą być udzielane na życzenie Wnioskodawcy lub potencjalnego Wnioskodawcy procesu certyfikacji przez kierownika Ośrodka Jakości i Certyfikacji (lub jego zastępców) oraz członków zespołu technicznego realizujących dany proces certyfikacji.

 

Inspekcyjną w zakresie:

prowadzenia ocen bezpieczeństwa zgodnie z "Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013 w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka uchylającym rozporządzenie (WE) nr 352/2009" w szczególności dla:

  • Podsystemów strukturalnych - infrastruktura, sterowanie, zasilanie oraz taboru w odniesieniu do planowanych oraz realizowanych zmian technicznych i eksploatacyjnych związanych z budową i modernizacją infrastruktury oraz pojazdów kolejowych;
  • Podsystemów eksploatacyjnych - przepisów ruchu, zasad utrzymania, aplikacji telematycznych oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem w odniesieniu do planowanych oraz realizowanych zmian eksploatacyjnych i organizacyjnych;
  • Wyrobów stosowanych w podsystemach (w tym w szczególności: składników interoperacyjności oraz budowli i urządzeń).

 

 

Zapraszamy

do odwiedzenia zakładek prezentujących ofertę naszego Ośrodka w zakresie:

 

 

 

kontakt

Kierownik Ośrodka

mgr inż. Wojciech Rzepka
tel. +48 22 47 31 392
fax +48 22 61 23 132
wrzepka@ikolej.pl


Zastępca Kierownika Ośrodka

dr inż. Magdalena Kycko
tel. +48 22 47 31 392
fax +48 22 61 23 132
mkycko@ikolej.pl

 

Zastępca Kierownika Ośrodka

mgr inż. Marek Woś
tel. +48 22 47 31 407
fax +48 22 61 23 132
mwos@ikolej.pl

 

Koordynator ds. ocen bezpieczeństwa

dr Iwona Karasiewicz
tel.: +48 22 47 31 056

fax: +48 22 61 23 132
ikarasiewicz@ikolej.pl

lub

asbo_ik@ikolej.pl