OŚRODEK OCENY BEZPIECZEŃSTWA

Główne zadania Ośrodka Oceny Bezpieczeństwa to:

  • opracowanie, utrzymywanie i doskonalenie procedur oceny bezpieczeństwa;
  • utrzymywanie akredytacji Instytutu Kolejnictwa do normy PN EN ISO/IEC 17020 oraz akredytacji Instytutu Kolejnictwa dla potrzeb prowadzenia ocen bezpieczeństwa zgodnie z "Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013 w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka uchylającym rozporządzenie (WE) nr 352/2009";
  • ocena poprawności analiz ryzyka związanych z zabudową podsystemów strukturalnych (infrastruktura, sterowanie, zasilanie, tabor) dla projektów budowy i modernizacji linii i pojazdów kolejowych;
  • ocena poprawności analiz ryzyka dla zmian znaczących w eksploatowanych systemach, podsystemach i składnikach współtworzących linie kolejowe i pojazdy kolejowe;
  • bieżąca współpraca z właściwymi jednostkami Instytutu Kolejnictwa przy ocenie bezpieczeństwa, w tym utrzymywanie rejestru ekspertów z innych jednostek IK wraz ze wskazaniem merytorycznego zakresu ich angażowania w procesy oceny bezpieczeństwa oraz dobór ekspertów do poszczególnych procesów z zachowaniem komplementarności z procesami weryfikacji WE i oceny zgodności WE.