LABORATORIUM BADAŃ TABORU

Laboratorium Badań Taboru prowadzi badania i próby w zakresie wszelkich rodzajów pojazdów szynowych:

 • Lokomotyw;
 • Zespołów trakcyjnych;
 • Autobusów szynowych;
 • Wagonów osobowych i towarowych;
 • Pojazdów specjalnych w tym do budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej;
 • Pojazdów dwudrogowych;
 • Pojazdów metra.

 

Laboratorium Badań Taboru oferuje:

 • Wykonanie pełnego zakresu badań pojazdu szynowego niezbędnych do uzyskania:
  • Zezwolenia na wprowadzenie do obrotu  pojazdu kolejowego wydawanego przez ERA lub Prezesa UTK;
  • Certyfikatu zgodności z wymaganiami TSI wydawanego przez Jednostkę Notyfikowaną;
 • Wykonanie badań odporności zderzeniowej pojazdu w skali 1:1 (Crash-Test);
 • Badań hałasu i drgań w środowisku wywołanych ruchem pojazdów.
 • Uzgadnianie składników dokumentacji technicznej;
 • Opracowywanie programów prób eksploatacyjnych;
 • Wykonywanie prób eksploatacyjnych;
 • Sporządzanie programów badań nowych i zmodernizowanych pojazdów;

 

Laboratorium Badań Taboru dysponuje specjalistycznymi stanowiskami badawczymi:

 • Poligon do prowadzenia crash testów;
 • Stanowisko do badań bezpieczeństwa podczas przepychania przez łuki odwrotne;
 • Zestawy kołowe do pomiaru sił kontaktu Y i Q (uznane przez EBA);
 • Ruchomy zestaw do pomiarów dynamiki biegu pojazdu szynowego;
 • Stanowisko do pomiaru momentu oporowego wózków;
 • Badawczą Górkę Rozbiegową do pomiarów naprężeń podczas zderzeń pojazdów (Vmax: 40km/h);
 • Stanowiska do stacjonarnych i ruchowych prób hamulca, kompletnych układów na pojazdach, pojedynczych elementów hamulca i ich współpracy w składzie pociągu;
 • Stanowisko do badania własności ciernych elementów hamulca (dynamometr homologowany w UIC);
 • Stanowisko do pomiarów hałasu zewnętrznego – wg wymagań TSI NOI;
 • Stanowisko do badania tłumienności przytwierdzeń szynowych;
 • Stanowiska do pomiarów oświetlenia, hałasu, drgań, temperatury wewnątrz pojazdów.

 

Informacja o zakresie badań objętych systemem zarządzania i akredytacji PCA według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 jest zamieszczona w zakładce Procedury badawcze.

 


kontakt

Kierownik Laboratorium

mgr inż. Sławomir Walczak

tel. +48 22 47 31 274

swalczak@ikolej.pl

 

Sekretariat

inż. Agnieszka Grabowska

tel. +48 22 47 31 330

agrabowska@ikolej.pl