LABORATORIUM BADAŃ TABORU

Laboratorium Badań Taboru prowadzi badania i próby oraz realizuje prace naukowo-badawcze w zakresie wszelkich rodzajów pojazdów szynowych:

 • Lokomotyw;
 • Zespołów trakcyjnych;
 • Autobusów szynowych;
 • Wagonów osobowych i towarowych;
 • Pojazdów specjalnych w tym do budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej;
 • Pojazdów Metra;
 • Tramwajów;

Laboratorium Badań Taboru oferuje:

 • Wykonanie pełnego zakresu badań pojazdu szynowego niezbędnych do uzyskania:
  • Świadectwa dopuszczenia typu lub Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego wydawanego przez Urząd Transportu kolejowego;
  • Certyfikatu zgodności z wymaganiami TSI wydawanego przez Jednostkę Notyfikowaną;
 • Wykonanie badań odporności zderzeniowej pojazdu w skali 1:1 (Crash-Test);
 • Badań hałasu i drgań w środowisku wywołanych ruchem pojazdów;

Laboratorium Badań Taboru dysponuje specjalistycznymi stanowiskami
badawczymi:

 • Poligon do prowadzenia crash testów;
 • Stanowisko do badań bezpieczeństwa podczas przepychania przez łuki odwrotne;
 • Zestawy kołowe do pomiaru sił kontaktu Y i Q (uznane przez EBA);
 • Ruchome laboratoria-wagony pomiarowe;
 • Stanowisko do pomiaru momentu oporowego wózków;
 • Badawczą Górkę Rozbiegową do pomiarów naprężeń podczas zderzeń (Vmax: 40km/h);
 • Stanowiska do stacjonarnych i ruchowych prób hamulca, w tym do badań zjazdu z przełęczy św. Gotharda, kompletnych układów na pojazdach, pojedynczych elementów hamulca i ich współpracy w składzie pociągu;
 • Stanowisko do badania własności ciernych elementów hamulca (dynamometr homologowany w UIC);
 • Stanowisko do pomiarów hałasu zewnętrznego – wg wymagań TSI NOI;
 • Stanowiska do pomiarów oświetlenia, hałasu, drgań, temperatury wewnątrz pojazdów;

Kierownik Laboratorium

mgr inż. Sławomir Walczak

tel. +48 22 47 31 330

+48 22 47 31 274

swalczak@ikolej.pl