LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

Polityka systemu zarządzania

Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji akredytowane od 2000 r. działa w oparciu o system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Laboratorium realizuje politykę systemu zarządzania Instytutu Kolejnictwa wyrażoną przez Dyrektora Instytutu Kolejnictwa.

Działalność Laboratorium oparta jest o nowoczesne metody badawcze realizowane z wykorzystaniem odpowiednich technik badawczych i pomiarowych oraz wysokiej klasy przyrządów i aparatury.

Cele polityki systemu zarządzania Laboratorium to:

● prawidłowe, rzetelne i terminowe wykonywanie badań ustalonymi metodami, zgodnie z wymaganiami klienta oraz wymaganiami ustawowymi i przepisami,

● utrzymanie wysokiej jakości usług badawczych, świadczonych przez Laboratorium w sposób profesjonalny, obiektywny, bezstronny i wiarygodny, a także zapewnienie spójności działania Laboratorium,

● ciągłe doskonalenie kompetencji technicznych, poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności personelu,

● utrzymanie posiadanej akredytacji i dążenie do rozszerzenia zakresu badań o nowe metody badawcze, spełniające bieżące oraz przyszłe oczekiwania klientów i rozwiązujące ich problemy,

● identyfikowanie potencjalnych ryzyk i szans, mogących mieć wpływ na prowadzoną działalność laboratoryjną,

● zadowolenie wszystkich naszych klientów uzyskane za sprawą wysokiego poziomu świadczonych usług laboratoryjnych oraz dzięki kompetencjom i kulturze osobistej pracowników.

Personel Laboratorium posiada dostęp do dokumentów opisujących system zarządzania, zna i stosuje politykę systemu zarządzania oraz procedury zawarte w obowiązujących w Instytucie Kolejnictwa dokumentach.

Kierownictwo Laboratorium zobowiązuje się do zachowania zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania Laboratorium.


Zakres badań

Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji wykonuje badania laboratoryjne, terenowe i eksploatacyjne urządzeń sterowania ruchem kolejowym systemu kolei konwencjonalnych i dużych prędkości, urządzeń telekomunikacji i radiołączności oraz wybranych urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów szynowych.

Laboratorium jako jedyne w kraju posiada akredytację w zakresie badań funkcjonalnych czuwaka aktywnego CA, urządzeń samoczynnego hamowania pociągów SHP i radiotelefonu z funkcją RADIOSTOP.


Zakres akredytacji jest stale rozszerzany.

 • Wykonujemy badania dla potrzeb certyfikacji wyrobów,
 • Potwierdzamy zgodność z normami krajowymi i międzynarodowymi typu PN-IEC, PN-EN, EN lub innymi wymaganiami,
 • Wydajemy opinie techniczne dla potrzeb realizowanej certyfikacji potrzebne do uzyskania Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia do prowadzenia ruchu kolejowego,
 • Opracowujemy opinie techniczne wyrobów na zgodność z obowiązującymi wymaganiami norm i przepisami, a także opinie techniczne eksploatowanych urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym dla potrzeb realizowanych procesów certyfikacji,
 • Prowadzimy prace związane z cyberbezpieczeństwem systemów OT.

 

Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji oferuje badania objęte zakresem akredytacji AB 310:

 • Badania obwodu świateł sygnalizatora torowego,
 • Badania urządzeń w pojazdach szynowych kolejowych:
  • Badania funkcjonalne urządzenia samoczynnego hamowania pociągu – SHP,
  • Badania funkcjonalne urządzenia czuwaka aktywnego – CA,
  • Badanie funkcjonalne radiotelefonu z funkcją RADIOSTOP,
 • Badanie radiotelefonów przenośnych wg PN-ETSI EN 300 086-1 V1.2.1 i PN-ETSI EN 300 086-1 V1.4.1:
  • Badanie radiotelefonu przenośnego po narażeniach klimatycznych,
  • Badanie użytkowego czasu pracy radiotelefonu przenośnego,
 • Badania izolacji urządzeń:
   Rezystancja izolacji wg PN-EN 50155 od 250 kΩ do 1100 GΩ,
  • Wytrzymałość elektryczna izolacji wg PN-EN 61180 i PN-EN 50155, napięciem do 5 kV AC i do 6 kV DC,
 • Badania klimatyczne:
  • Próby A: Zimno (do – 60ºC) wg PN-EN 60068-2-1, PN-EN 50155, PN-EN 50125-1, PN-EN 50125-3,
  • Próby B: Suche gorąco (do + 150ºC) wg PN-EN 60068-2-2, PN-EN 50155, PN-EN 50125-1, PN-EN 50125-3,
  • Próby Cab: Wilgotno gorąco stałe wg PN-EN 60068-2-78 i PN-EN 50125-3,
  • Próby Db: Wilgotne gorąco cykliczne wg PN-EN 60068-2-30, PN-EN 50155, PN-EN 50125-1 i PN-EN 50125-3,
  • Próby Nb: Zmiana temperatury z określoną szybkością zmiany wg PN-EN 60068-2-14 i PN-EN 50125-3,
 • Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC):
  • Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD, od 0,5 do 30 kV) wg PN-EN 61000-4-2, PN-EN IEC 61000-6-2, PN-EN 50121-3-2, PN-EN 50121-4, PN-EN 50121-5 i PN-EN 50155,
  • Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (5/50 ns, 0,2÷4,5 [kV]) wg PN-EN 61000-4-4, PN-EN IEC 61000-6-2, PN-EN 50121-3-2, PN-EN 50121-4, PN-EN 50121-5 i PN-EN 50155,
  • Badanie odporności na udary elektryczne (1,2/50÷8/20 [µs], 0,2÷5,5 [kV]) wg PN-EN 61000-4-5, PN-EN IEC 61000-6-2, PN-EN 50121-3-2, PN-EN 50121-4, PN-EN 50121-5 i PN-EN 50155,
  • Badanie odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pole o częstotliwościach radiowych wg PN-EN 61000-4-6, PN-EN IEC 61000-6-2, PN-EN 50121-3-2, PN-EN 50121-4, PN-EN 50121-5 i PN-EN 50155,
  • Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej (zakres: dla pola magnetycznego 0 Hz do 1000 A/m dla systemu d.c. i dla pola magnetycznego 50 Hz do 1000 A/m r.m.s. dla systemu a.c.) wg PN-EN 61000-4-8, PN-EN IEC 61000-6-2, PN-EN 50121-4 i PN-EN 50121-5,
  • Badanie odporności na impulsowe pole magnetyczne (8/20 [µs], natężenie impulsowego pola magnetycznego do 1000 A/m) wg PN-EN 61000-4-9,
  • Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania dla urządzeń zasilanych AC (do 300 V, 16 A) wg PN-EN IEC 61000-4-11, PN-EN IEC 61000-6-2,
  • Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania dla urządzeń zasilanych DC (do 425 V DC) wg PN-EN 61000-4-29 i PN-EN 50155,
  • Pomiar poziomu emisji zaburzeń przewodzonych na przewodach sieci zasilającej urządzeń oraz w pokładowej sieci zasilającej pojazdów kolejowych i miejskich, w paśmie częstotliwości: 9 kHz – 30 MHz wg PN-EN 55016-2-1, PN-EN 55011, PN-EN IEC 61000-6-4, PN-EN 50121-3-2, PN-EN 50121-4, PN-EN 50121-5, PN-EN 50155 i procedury PB-LA-21,
  • Pomiar poziomu emisji zaburzeń promieniowanych w paśmie częstotliwości: 150 kHz - 1 GHz wg PN-EN 50121-2 oraz PN-EN 50121-3-1 dla pojazdów szynowych kolejowych i miejskich,
  • Pomiar poziomu emisji zaburzeń promieniowanych w paśmie częstotliwości: 30 MHz - 6 GHz wg PN-EN 55016-2-3 i PN-EN 55011 oraz PN-EN IEC 61000-6-4,
  • Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej wg PN-EN IEC 61000-4-3, PN-EN 50121-3-2, PN-EN 50121-4, PN-EN 50121-5, PN-EN 50155, PN-EN IEC 61000-6-2,
  • Pomiar poziomu emisji zaburzeń promieniowanych w paśmie częstotliwości: 30 MHz - 6 GHz wg PN-EN 55032 + A1 + A11 dla urządzeń multimedialnych,
  • Pomiar poziomu emisji zaburzeń przewodzonych w paśmie częstotliwości: 9 kHz - 30 MHz wg PN-EN 55032 + A1 + A11 dla urządzeń multimedialnych.
 • Badanie poziomu pola magnetycznego generowanego przez urządzenia elektryczne i elektroniczne w środowisku kolejowym, w odniesieniu do narażenia ludzi wg PN-EN 50500:
  • Poziom pola magnetycznego DC w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 1 Hz, zakres pomiarowy: 100 μT – 20 T,
  • Poziom pola magnetycznego AC w zakresie częstotliwości od 5 Hz do 20 kHz, zakres pomiarowy: 100 nT – 32 T.
 • Badanie natężenia pola elektromagnetycznego instalacji radiokomunikacyjnych wzdłuż szlaku kolejowego dla standardu GSM-R w paśmie częstotliwości od 921 MHz – 960 MHz, na zgodność ze specyfikacjami: EIRENE SRS i EIRENE FRS 
  • Pomiar poziomu porycia radiowego wzdłuż szlaków kolejowych,
  • Pomiar czasu zestawiania połączeń wg ETSI EN 300 924 (szerokopasmowe i wąskopasmowe),
  • Pomiar stopy udanych operacji "hand over" wg ETSI TR 101 631.

 

Laboratorium przeprowadza badania objęte systemem zarządzania zgodnie z normą PN-EN  ISO / IEC 17025:2018-02, ale nieobjęte zakresem akredytacji w następującym zakresie:

 • Pomiary fotometryczne i kolorymetryczne urządzeń kolejowych wykonanych w technologii żarowej i LED w zakresie:
  • Światłości metodą goniofotometryczną z ruchomym obiektem według wymagań normy PN-EN 13032-1+A1:2012, PN-EN 13032-4+A1:2019-09 dla lamp i opraw oświetleniowych do zastosowania kolejowego,
  • Charakterystyk widmowych i kolorymetrycznych (rozkład widmowy, barwa światła, temperatura barwowa) według wymagań normy PN-EN 13032-1+A1:2012, PN-EN 13032-4+A1:2019-09 oraz Publikacji CIE 015:2018 dla lamp i opraw oświetleniowych zastosowania kolejowego,
  • Światłości kierunkowej, barwy światła, współczynnika kcolour (z obliczeń) według wymagań normy PN-EN 15153-1:2020-06 oraz Publikacji CIE 015:2018 dla światła czołowego, sygnałowego i końca pociągu dla kolei,
  • Wyznaczenie współrzędnych chromatyczności barwy światła dla soczewek Fresnella według wymagań normy PN-79/B-13065.
 • Pomiary fotometryczne i kolorymetryczne urządzeń sygnalizacji kolejowej wykonanych w technologii LED na zgodność z wymaganiami instrukcji kolejowej Ie-123 Zarządcy Infrastruktury PKP PLK S.A. w zakresie:
  • Światłości kierunkowej,
  • Użytecznego kąta rozwarcia wiązki świetlnej,
  • Współrzędnych chromatyczności dla poszczególnych barw sygnałów świetlnych: czerwona, pomarańczowa, zielona, niebieska, biała.
 • Pomiary luminancji i równomierności luminancji według wymagań normy PN-EN ISO 9241-305:2009 pkt. 6.6.1 i pkt. 6.6.3, PN-EN 13032-1+A1:2012, PN-EN 13032-4+A1:2019-09 dla lamp, opraw oświetleniowych oraz wyświetlaczy zastosowania kolejowego,
 • Badanie odporności na odwzorowane promieniowanie słoneczne wg norm PN EN 50125-1:2014-06, PN EN 50125-2:2003, PN-EN 50125-3:2003, PN EN IEC 60068-2-5:2018-08.

 

Ponadto Laboratorium wykonuje badania nieobjęte zakresem akredytacji AB 310:

 • Badania funkcjonalne urządzeń nastawczych na posterunku ruchu,
 • Badania funkcjonalne i parametryczne urządzeń sygnalizacji przejazdowej,
 • Badania funkcjonalne i elektryczne napędów zwrotnicowych,
 • Badania napędów zwrotnicowych w rozjazdach jednonapędowych i wielonapędowych,
 • Badania linek dławikowych i łączników szynowych,
 • Badania laboratoryjne sygnalizatorów torowych,
 • Badania opraw oświetleniowych do oświetlenia terenów kolejowych,
 • Badania projektorów pojazdów szynowych,
 • Badania papieru rejestracyjnego do tachografów kolejowych,
 • Badania radiotelefonów przewoźnych, rejestratorów rozmów,
 • Badanie stopnia ochrony obudowy (Kod IP) IP4X, IPX4 wg PN-EN 60529,
 • Pomiar współczynnika sprzężenia elektromagnesów torowych,
 • Badanie poziomu pola elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości 30 MHz – 3 GHz wytwarzanych przez instalacje radiokomunikacyjne w środowisku ogólnym,
 • Badania Systemu Telewizji Przemysłowej stosowanej na przejazdach kolejowo – drogowych kat. B, na zgodność z wymaganiami instrukcji kolejowej Ie-111 Zarządcy Infrastruktury PKP PLK S.A., oraz według procedury dopuszczenia SMS-PW-17,
 • Badania Systemu Telewizji Użytkowej na przejazdach kolejowo - drogowych kategorii A, F na zgodność z wymaganiami instrukcji kolejowej Ie-118 Zarządcy Infrastruktury PKP PLK S.A., w celu wydania Świadectwa Dopuszczenia UTK jako systemu do prowadzenia ruchu kolejowego.

 

 

Pełny zakres akredytacji dostępny jest na stronie PCA akredytacja nr AB 310

 


Do góry

Wyposażenie pomiarowe

Stanowisko do badań rezystancji izolacji
Stanowisko do badań wytrzymałości elektrycznej izolacji napięciem AC
Stanowisko do badań wytrzymałości elektrycznej izolacji napięciem AC i DC
Stanowisko do badań klimatycznych
Stanowisko do badań klimatycznych - komora FEUTRON GmbH
Stanowisko do badań klimatycznych - komora Climats
Zestaw typu TPK-05 do badania stopnia ochrony IP4x
Stanowisko do badania stopnia ochrony IPx4
Stanowisko do badań napędów zwrotnicowych
Zasilacz stabilizowany RSS-200
Pomiar emisji zaburzeń przewodzonych pokładowej sieci zasilającej niskiego napięcia
Stanowisko do badań emisji zaburzeń przewodzonych dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Odbiornik pomiarowy ESR do 7GHz
Stanowisko do badań odporności EMC
Stanowisko do badań odporności na ESD
Stanowisko do badań odporności EMC na pole magnetyczne o częstotliwości sieci 50Hz
Stanowisko do badań odporności EMC na impulsowe pole magnetyczne
Teslomierz hallotronowy DC do pomiaru indukcji magnetycznej
Miernik pola elektromagnetycznego AC
Tester radiokomunikacyjny CMT-54 do pomiarów parametrów radiotelefonów noszonych i przewoźnych
Uniwersalny tester radiokomunikacyjny CMU200 dla standardów GSM, GSM-R, GPRS
Pomiar emisji zaburzeń promieniowanych
Pomiar emisji zaburzeń promieniowanych
Pomiar emisji zaburzeń promieniowanych
Pomiar emisji zaburzeń promieniowanych do 6GHz od urządzeń
Stanowisko EMC na Torze Doświadczalnym IK w Żmigrodzie
Selektywny miernik pola elektromagnetycznego SRM-3006
Selektywny miernik pola elektromagnetycznego SRM-3006 do badania stacji bazowych
System pomiarowy firmy Rohde&Schwarz do badań natężenia pola elektromagnetycznego w standardzie GSM-R
Stanowisko do badań odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej
Oscyloskop cyfrowy typu RTO1022 prod. R&S
Stanowisko do testów napięcia zasilania według PN-EN 50155
Sieć sztuczna dla urządzeń 3-fazowych
Generator do badań odporności dla urządzeń 3-fazowych
Goniofotometryczne stanowisko pomiarowe
Goniometr
Fotometr
Stanowisko pomiarowe do obsługi goniometru
Stanowisko do pomiaru barwy światła
Stanowisko do pomiaru równomierności luminancji powierzchni świecącej
Ława fotometryczna do pomiarów światłości źródeł światła

Do góry

Komora EMC typu SAC do specjalistycznych badań EMC
Komora EMC typu SAC do specjalistycznych badań EMC
Komora EMC typu SAC do specjalistycznych badań EMC
System pomiarowy EMS
Antena logarytmiczno-okresowa do systemu EMS
Sonda pola elektromagnetycznego do systemu EMS
Stanowisko pomiarowe EMS w komorze SAC

Certyfikaty

Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 310 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

Instytut Kolejnictwa – Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

Instytut Kolejnictwa – Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji jest członkiem Polskiego Oddziału Towarzystwa Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE EMC-S Poland Chapter).

Pracownicy Laboratorium biorą udział w pracach normalizacyjnych w Komitetach Technicznych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, są to:

 • Komitet Techniczny nr 4 ds. Techniki Świetlnej,

 • Komitet Techniczny nr 11 ds. Telekomunikacji,

 • Komitet Techniczny nr 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej.

Do góry

Kontakt

Kierownik Laboratorium

dr inż. Marek Sumiła
tel. +48 22 47 31 451

msumila@ikolej.pl

 

Zastępca Kierownika Laboratorium

mgr inż. Patryk Wetoszka
tel. +48 22 47 31 399

pwetoszka@ikolej.pl

 

Kierownik Pracowni Automatyki

mgr inż. Kamil Białek
tel. +48 22 47 31 399

kbialek@ikolej.pl

 

Kierownik Pracowni Telekomunikacji

mgr inż. Krzysztof Tchórzewski
tel. +48 22 47 31 091

ktchorzewski@ikolej.pl

 

Kierownik ds. Jakości

mgr inż. Monika Sawicka
tel. +48 22 47 31 091

msawicka@ikolej.pl

 

Sekretariat

Joanna Grześlak

tel. +48 22 47 31 045

jgrzeslak@ikolej.pl

Do góry