LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

Polityka Jakości

Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji akredytowane od 2000 r. działa w oparciu o system zarządzania zgodny
z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Celem realizowanej polityki jakości jest zapewnienie wysokiego poziomu wykonywanych badań oraz zaspokojenie wymagań i oczekiwań naszych klientów.

Laboratorium realizuje politykę jakości IK wyrażoną przez Dyrektora Instytutu Kolejnictwa, która jest udokumentowana
w Księdze Jakości - Księdze Zarządzania IK.

Cele polityki jakości Laboratorium to:

 • wiarygodne i rzetelne wykonywanie badań ustalonymi metodami zgodnie z wymaganiami klienta oraz wymaganiami ustawowymi i przepisami,
 • utrzymanie wysokiej jakości usług badawczych świadczonych przez Laboratorium,
 • ciągłe doskonalenie kompetencji technicznych,
 • opracowywanie nowych metod badawczych spełniających bieżące oraz przyszłe oczekiwania klienta i rozwiązujących jego problemy,
 • zachowanie obiektywizmu, prawidłowości merytorycznej i poufności wykonywanych badań,
 • terminowe opracowywanie sprawozdań z badań,
 • utrzymanie posiadanej akredytacji oraz dążenie do rozszerzenie zakresu badań objętych akredytacją,
 • zadowolenie wszystkich naszych klientów uzyskane dzięki kompetencji i kulturze osobistej pracowników.

Laboratorium działa w sposób bezstronny, niezależny i obiektywny, a kwalifikacje personelu zapewniają profesjonalizm badań
i wysoki poziom świadczonych usług laboratoryjnych.

Kierownictwo Laboratorium zobowiązuje się do zachowania zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania.


Zakres badań

Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji wykonuje badania laboratoryjne, terenowe i eksploatacyjne urządzeń sterowania ruchem kolejowym systemu kolei konwencjonalnych i dużych prędkości, urządzeń telekomunikacji i radiołączności oraz wybranych urządzeń elektrycznych pojazdów szynowych.

Laboratorium jako jedyne w kraju posiada akredytację w zakresie badań funkcjonalnych systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach i liniach kolejowych, badań funkcjonalnych czuwaka aktywnego CA, urządzeń samoczynnego hamowania pociągów SHP i radiotelefonu z funkcją radiostopu oraz pomiaru pola magnetycznego AC i DC w środowisku kolejowym.

Zakres akredytacji jest stale rozszerzany.

 • Wykonujemy badania dla potrzeb certyfikacji wyrobów
 • Potwierdzamy zgodność z normami krajowymi i międzynarodowymi typu PN-IEC, PN-EN, EN lub innymi wymaganiami
 • Wydajemy opinie techniczne potrzebne do uzyskania Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia do prowadzenia ruchu kolejowego
 • Opracowujemy ekspertyzy powypadkowe, opinie techniczne wyrobów na zgodność z obowiązującymi wymaganiami norm i przepisami, a także opinie techniczne eksploatowanych urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji oferuje badania objęte zakresem akredytacji :

 • Badania funkcjonalne układu powiązania urządzeń samoczynnej blokady liniowej z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym na stacji;
 • Badania funkcjonalne układu powiązania urządzeń półsamoczynnej blokady liniowej typu C i typu Eap z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym na stacji;
 • Badania funkcjonalne układu powiązania urządzeń na przejazdach kolejowych kat. A i kat. B z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym na stacji;
 • Badania obwodu świateł sygnalizatora torowego;
 • Badania urządzeń pojazdów szynowych kolejowych:
  • Badania funkcjonalne urządzenia samoczynnego hamowania pociągu – SHP;
  • Badania funkcjonalne urządzenia czuwaka aktywnego – CA;
  • Badanie funkcjonalne radiotelefonu z funkcją RADIOSTOPU;
 • Badanie radiotelefonów przenośnych wg PN-ETSI EN 300 086-1 V1.2.1 i  PN-ETSI EN 300 086-1 V1.4.1:
  • Badanie radiotelefonu przenośnego po narażeniach klimatycznych;
  • Badanie użytkowego czasu pracy radiotelefonu przenośnego;
 • Badania izolacji urządzeń:
  • Rezystancja izolacji wg PN-EN 50155, do 1100 GΩ;
  • Wytrzymałość elektryczna izolacji wg PN-EN 61180 i PN-EN 50155, napięciem przemiennym do 5 kV;
 • Badania klimatyczne:
  • Próby A: Zimno (do – 40 ºC) wg PN-EN 60068-2-1 i PN-EN 50155;
  • Próby B: Suche gorąco (do + 95 ºC) wg PN-EN 60068-2-2 i PN-EN 50155;
  • Próby Cab: Wilgotno gorąco stałe wg PN-EN 60068-2-78;
  • Próby Db: Wilgotne gorąco cykliczne wg PN-EN 60068-2-30 i PN-EN 50155;
  • Próby Nb: Zmiana temperatury z określoną szybkością zmiany wg PN-EN 60068-2-14;
 • Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC):
  • Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD, do 30 kV) wg PN-EN 61000-4-2, PN-EN 61000-6-2, PN-EN 50121-3-2, PN-EN 50121-4, PN-EN 50121-5 i PN-EN 50155;
  • Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (5/50 ns, 0,2÷4,5 [kV]) wg PN-EN 61000-4-4, PN-EN 61000-6-2, PN-EN 50121-3-2, PN-EN 50121-4, PN-EN 50121-5 i PN-EN 50155;
  • Badanie odporności na udary elektryczne (1,2/50÷8/20 [µs], 0,2÷5,5 [kV]) wg PN-EN 61000-4-5, PN-EN 61000-6-2, PN-EN 50121-3-2, PN-EN 50121-4, PN-EN 50121-5 i PN-EN 50155;
  • Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania dla urządzeń zasilanych AC (do 300 V, 16 A) wg PN-EN 61000-4-11, PN-EN 61000-6-2;
  • Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania dla urządzeń zasilanych DC (do 425V DC) wg PN-EN 61000-4-29 i PN-EN 50155;
  • Pomiar emisji zaburzeń promieniowanych w paśmie częstotliwości: 150kHz-1GHz wg PN-EN 50121-2 oraz PN-EN 50121-3-1; dla pojazdów szynowych kolejowych i miejskich.
  • Pomiar emisji zaburzeń przewodzonych na przewodach sieci zasilającej urządzeń w pokładowej sieci zasilającej pojazdów kolejowych i miejskich, w paśmie częstotliwości: 150kHz-30MHz wg PN-EN 55016-2-1, PN-EN 55011, PN-EN 50121-3-2, PN-EN 50121-4 i PN-EN 50155, PN-EN 61000-6-4;
  • Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej (zakres: dla pola magnetycznego 0Hz do 1000A/m dla systemu d.c. i dla pola magnetycznego 50Hz do 1000A/m r.m.s. dla systemu a.c.) wg PN-EN 61000-4-8, PN-EN 61000-6-1, PN-EN 61000-6-2, PN-EN 50121-4 i PN-EN 50121-5,
  • Badanie odporności na impulsowe pole magnetyczne (6,4/16 [µs] natężenie pola impulsowego magnetycznego do 1000A/m) PN-EN 61000-4-9;
 • Badanie poziomów pól magnetycznych generowanych przez urządzenia elektryczne i elektroniczne w środowisku kolejowym w odniesieniu do narażenia ludzi wg PN-EN 50500:
  • Poziom pola magnetycznego DC w zakresie częstotliwości od 0Hz do 1Hz, zakres pomiarowy: 100mT - 20T,
  • Poziom pola magnetycznego AC w zakresie częstotliwości od 5Hz do 20kHz, zakres pomiarowy: 100nT - 32T.
 • Badanie parametrów interfejsu radiowego radiotelefonów standardu GSM-R wg ETSI EN 300 607-1 V.8.1.1
  • Błąd częstotliwości i błąd fazy nadajnika w trybie GSM-R: odchyłka fazy < 0,6° (RMS) i < 2° (wartość szczytowa),
  • Moc wyjściowa nadajnika i struktura czasowa pakietu w trybie GSM-R od -54 dBm do +53 dBm,
  • Widmo sygnału nadawanego w trybie GSM-R od -4 dBm do +47 dBm,
  • Wskaźniki jakości odbioru w trybie GSM-R w warunkach statycznych,
  • Błąd częstotliwości i błąd fazy nadajnika w trybie GPRS w konfiguracji z wieloma szczelinami: odchyłka fazy < 0,6° (RMS) i < 2° (wartość szczytowa),
  • Moc wyjściowa nadajnika w trybie GPRS w konfiguracji z wieloma szczelinami od -54 dBm do +53 dBm,
  • Widmo sygnału nadawanego w trybie GPRS w konfiguracji z wieloma szczelinami od -4 dBm do +47 dBm.
 • Badanie natężenia pola elektromagnetycznego instalacji radiokomunikacyjnych wzdłuż szlaku kolejowego dla standardów 150MHz i w paśmie GSM-R 921MHz - 960MHz, na zgodność ze specyfikacjami: EIRENE SRS i EIRENE FRS 
  • Pomiar poziomu porycia radiowego wzdłuż szlaków kolejowych,
  • Pomiar czasu zestawiania połączeń wg ETSI EN 300 924 (szerokopasmowe i wąskopasmowe)
  • Pomiar stopy udanych operacji "hand over" wg ETSI TR 101 631;
 • Badanie poziomu pola elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości 30MHz-3GHz (pomiary szerokopasmowe i pomiary wąskopasmowe) wytwarzanych przez instalacje radiokomunikacyjne w środowisku ogólnym. Pomiary wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883);

Ponadto Laboratorium wykonuje badania:

 • Pomiar emisji zaburzeń promieniowanych w paśmie częstotliwości 9kHz-6GHz wg PN-EN 55016-2-3; dla urządzeń
 • Badania funkcjonalne urządzeń nastawczych na posterunku ruchu;
 • Badania funkcjonalne i parametryczne urządzeń sygnalizacji przejazdowej;
 • Badania funkcjonalne i elektryczne napędów zwrotnicowych;
 • Badania napędów zwrotnicowych w rozjazdach jednonapędowych i wielonapędowych;
 • Badania linek dławikowych i łączników szynowych;
 • Badania laboratoryjne sygnalizatorów torowych;
 • Badania opraw oświetleniowych do oświetlenia terenów kolejowych;
 • Badania projektorów pojazdów szynowych;
 • Badania papieru rejestracyjnego do tachografów kolejowych;
 • Badanie radiotelefonów przewoźnych, rejestratorów rozmów;
 • Badanie stopnia ochrony obudowy IP4X,IPX4 wg PN-EN 60529;
 • Pomiar współczynnika sprzężenia elektromagnesów torowych.
 • Badania Systemu Telewizji Przemysłowej stosowanej na przejazdach kolejowo - drogowych kat. B, na zgodność z wymaganiami instrukcji kolejowej Ie-111 Zarządcy Infrastruktury PKP PLK S.A., oraz według procedury dopuszczenia SMS-PW-17;
 • Badania Systemu Telewizji Użytkowej na przejazdach kolejowo - drogowych kategorii A, na zgodność z wymaganiami instrukcji kolejowej Ie-118 Zarządcy Infrastruktury PKP PLK S.A., w celu wydania Świadectwa Dopuszczenia UTK jako systemu do prowadzenia ruchu kolejowego;

Pełny zakres akredytacji dostępny jest na stronie PCA akredytacja nr AB 310


Wyposażenie pomiarowe

Stanowisko do badań rezystancji izolacji
Stanowisko do badań rezystancji izolacji
Stanowisko do badań wytrzymałości elektrycznej izolacji
Stanowisko do badań wytrzymałości elektrycznej izolacji
Stanowisko do badań klimatycznych
Stanowisko do badań klimatycznych
Zestaw typu TPK-05 do badania stopnia ochrony IP4x
Zestaw typu TPK-05 do badania stopnia ochrony IP4x
Stanowisko do badań klimatycznych
Stanowisko do badań klimatycznych
Stanowisko do badania stopnia ochrony IPx4
Stanowisko do badania stopnia ochrony IPx4
Stanowisko do badań napędów zwrotnicowych
Stanowisko do badań napędów zwrotnicowych
Stanowisko do badań odporności na ESD
Stanowisko do badań odporności na ESD
Tester radiokomunikacyjny CMT-54 do pomiarów parametrów radiotelefonów noszonych i przewoźnych
Tester radiokomunikacyjny CMT-54 do pomiarów parametrów radiotelefonów noszonych i przewoźnych
Zasilacz stabilizowany RSS-200
Zasilacz stabilizowany RSS-200
Pomiar emisji zaburzeń przewodzonych pokładowej sieci zasilającej niskiego napięcia
Pomiar emisji zaburzeń przewodzonych pokładowej sieci zasilającej niskiego napięcia
Stanowisko do badań emisji zaburzeń przewodzonych dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Stanowisko do badań emisji zaburzeń przewodzonych dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Stanowisko do badań odporności EMC
Stanowisko do badań odporności EMC
Uniwersalny tester radiokomunikacyjny CMU200 dla standardów GSM, GSM-R, GPRS
Uniwersalny tester radiokomunikacyjny CMU200 dla standardów GSM, GSM-R, GPRS
Teslomierz hallotronowy DC do pomiaru indukcji magnetycznej
Teslomierz hallotronowy DC do pomiaru indukcji magnetycznej
Miernik pola elektromagnetycznego AC
Miernik pola elektromagnetycznego AC
Pomiar emisji zaburzeń promieniowanych
Pomiar emisji zaburzeń promieniowanych
Pomiar emisji zaburzeń promieniowanych
Pomiar emisji zaburzeń promieniowanych
Pomiar emisji zaburzeń promieniowanych
Pomiar emisji zaburzeń promieniowanych
Odbiornik pomiarowy ESR do 7GHz
Odbiornik pomiarowy ESR do 7GHz
Pomiar emisji zaburzeń promieniowanych do 6GHz od urządzeń
Pomiar emisji zaburzeń promieniowanych do 6GHz od urządzeń
Stanowisko do badań odporności na ESD
Stanowisko do badań odporności na ESD
System pomiarowy firmy Rohde&Schwarz do badań natężenia pola elektromagnetycznego w standardzie GSM-R
System pomiarowy firmy Rohde&Schwarz do badań natężenia pola elektromagnetycznego w standardzie GSM-R
Oscyloskop cyfrowy typu RTO1022 prod. R&S
Oscyloskop cyfrowy typu RTO1022 prod. R&S
Stanowisko do badań odporności EMC na pole magnetyczne o częstotliwości sieci 50Hz
Stanowisko do badań odporności EMC na pole magnetyczne o częstotliwości sieci 50Hz
Stanowisko do badań odporności EMC na impulsowe pole magnetyczne
Stanowisko do badań odporności EMC na impulsowe pole magnetyczne
Selektywny miernik pola elektromagnetycznego SRM-3006
Selektywny miernik pola elektromagnetycznego SRM-3006
Selektywny miernik pola elektromagnetycznego SRM-3006 do badania stacji bazowych
Selektywny miernik pola elektromagnetycznego SRM-3006 do badania stacji bazowych
Stanowisko EMC na Okręgu IK w Żmigrodzie
Stanowisko EMC na Okręgu IK w Żmigrodzie
Stanowisko do badań odporności testów zasilania zgodnie z PN-EN 50155
Stanowisko do badań odporności testów zasilania zgodnie z PN-EN 50155

Certyfikaty

Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 310 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

Instytut Kolejnictwa - Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

 

Pracownicy Laboratorium biorą udział w pracach normalizacyjnych w Komitecie Technicznym nr 11 ds. Telekomunikacji i Komitecie Technicznym nr 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Kontakt

Kierownik Laboratorium:
dr inż. Andrzej Toruń
tel. +48 22 47 31 490
atorun@ikolej.pl

Kierownik Pracowni Telekomunikacji:
dr inż. Marek Sumiła
tel. +48 22 47 31 451
msumila@ikolej.pl

Z-ca Kierownika Laboratorium
Kierownik Pracowni Automatyki:

mgr inż. Barbara Kabacińska
tel. +48 22 47 31 565
bkabacinska@ikolej.pl

Kierownik ds. Jakości:
mgr inż. Monika Sawicka
tel. +48 22 47 31 091

msawicka@ikolej.pl

Sekretariat:

tel. +48 22 47 31 490
fax +48 22 47 31 036