OŚRODEK INFORMACJI NORMALIZACYJNEJ I NAUKOWO-TECHNICZNEJ

W ramach swojej działalności Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Naukowo-Technicznej:

 • wydaje i rozpowszechnia:
  • "Informację Ekspresową" – miesięcznik zawierający bieżącą bibliografię piśmiennictwa kolejowego;
  • "Prace Instytutu Kolejnictwa" – cykliczna publikacja, w której zamieszczane są artykuły prezentujące ważniejsze tematy opracowane w IK i informacje o pracach prowadzonych w ramach działalności międzynarodowej, sympozjach, seminariach i konferencjach;
  • "Problemy Kolejnictwa" – publikacja w postaci cyklicznie wydawanych zeszytów o tematyce dotyczącej szeroko pojętego transportu szynowego. Publikowane artykuły mają one w większości ujęcie problemowe i nie mogą być wcześniej publikowane w innych czasopismach. Wszystkie artykuły są recenzowane przez specjalistów typowanych przez Kolegium Redakcyjne;
  • "Komunikat Normalizacyjny" – półrocznik  zawierający informacje o aktualnej działalności normalizacyjnej prowadzonej w zakresie kolejnictwa;
 • prowadzi bibliotekę i czytelnię czasopism oraz norm;czytelnia
 • gromadzi, opracowuje i udostępnia w bibliotece w systemie komputerowym:
  • książki, w tym podręczniki, poradniki, encyklopedie, słowniki i inne (ok. 14 000 poz.);
  • czasopisma specjalistyczne o tematyce kolejowej;
  • zbiory ustawodawcze – Dziennik Ustaw, Monitor Polski, dzienniki urzędowe;
  • zbiory specjalne: prace Instytutu Kolejnictwa (ok. 4 800 poz.), prace ERRI (4500 poz.), tłumaczenia (2400 poz.), inne zbiory (1600 poz.);
 • udostępnia "Komputerowy Bank Informacji" o postępie naukowym, technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym w dziedzinie transportu szynowego, zawierający streszczenia:
  • wybranych artykułów z 30 czasopism specjalistycznych (polskich i zagranicznych),
  • prac badawczo-rozwojowych wykonanych w Instytucie Kolejnictwa,
  • prac zagranicznych instytutów kolejowych;
 • prowadzi bibliotekę i udostępnia zbiory norm PN i BN z zakresu kolejnictwa, norm ZN/PKP oraz Kart UIC;
 • udostępniania dane bibliograficzne o normach międzynarodowych, europejskich i krajowych na podstawie bazy danych PERI-NORM (aktualizowanej co miesiąc);
 • udziela informacji dotyczących reguł prac normalizacyjnych;
 • sprawdza obligatoryjność i aktualność norm;
 • prowadzi Sekretariaty krajowe komitetów technicznych KT nr 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego oraz KT nr 138 ds. Kolejnictwa;
 • udostępnia informacjie z zakresu działalności Europejskiego Komitetu Technicznego CEN/TC 256 Kolejnictwo oraz Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki CENELEC /TC 9X;
 • przygotowuje i aktualizuje karty dokumentów normalizacyjnych w dwunastu obszarach technicznych normalizacji kolejowej zawierających między innymi omówienie konsekwencji dla podmiotów w Polsce.

Kierownik Ośrodka

mgr inż. Anna Loryńska
tel. +48 22 473 16 04
tel. kol. (922) 47 31 604
alorynska@ikolej.pl


Biblioteka i czytelnia

lic. Hanna Wójcik
tel. +48 22 473 14 77
tel. kol. (922) 47 31 4 77
bointek@ikolej.pl


Komitet Techniczny nr nr 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Komitet Techniczny nr 138 ds. Kolejnictwa

Sekretarz
mgr Agnieszka Kaczorek
tel. +48 22 47 31 313
akaczorek@ikolej.pl


Zamawianie wydawnictw

Bożena Kowalska
tel. +48 22 473 14 78
tel. kol. (922) 47 31 478
bkowalska@ikolej.pl