ZAKŁAD DRÓG KOLEJOWYCH I PRZEWOZÓW

Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów prowadzi prace związane z :

 • organizacją i technologią przewozów,
 • drogą szynową,
 • ochroną środowiska,
 • studiami wykonalności.

 

Oferta Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów kierowana jest do:

 • zarządców infrastruktury
 • operatorów kolejowych
 • producentów na rzecz kolei
 • samorządów terytorialnych

 

 

Zagadnienia związane z organizacją i technologią przewozów:

 • opracowywanie prognoz przewozowych;
 • zagadnienia prognostyczne w aspekcie przewozu osób i ładunków z wykorzystaniem oprogramowania;
 • komputerowe wspomaganie organizacji i realizacji przewozów;
 • przygotowywanie koncepcji obsługi przewozów aglomeracyjnych, koncepcje modernizacji infrastruktury liniowej i punktowe;
 • wykonywanie analiz oraz opracowywanie zasad i wymagań w zakresie organizacji i prowadzenia ruchu pociągów;
 • wykonywanie prac rozwojowych z zakresu przewozów pasażerskich i towarowych;
 • wykonywanie prac związanych z techniką, organizacją i logistyką w transporcie szynowym.
 • sporządzanie metod operatywnego wspomagania i oceny przebiegu procesów przewozowych;
 • analizy technologii przewozu ładunków i ich przeładunku w aspekcie jakości ofert przewozowych i technologii prowadzenia prac ładunkowych;
 • wykonywanie prac studialnych z zakresu przewozów pasażerskich i towarowych;
 • oceny i analizy przebiegu procesów przewozowych towarów i osób;
 • wykonywanie prac związanych z techniką, organizacją i logistyką w transporcie szynowym oraz opracowywanie rozwiązań infrastrukturalnych dla obsługi osób niepełnosprawnych( PRM);
 • nowe technologie przewozu ładunków i ich przeładunku;
 • opracowywanie systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS);
 • rozwiązywanie problemów architektonicznych i technicznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (PRM);
 • analizy ekonomiczne i badania wpływu inwestycji transportowych na sytuację społeczno-gospodarczą regionów;
 • analizy i wdrażanie standardów UE w zakresie przygotowania inwestycji oraz studiów wykonalności dla projektów transportowych;

Zagadnienia związane z drogą szynową:

 • badania elementów konstrukcji nawierzchni i podtorza;
 • diagnostyka toru i podtorza;
 • badania umożliwiające zmniejszenie kosztów utrzymania dróg szynowych;
 • badania trwałości i niezawodności dróg szynowych;
 • eksploatacyjne badania dynamiczne elementów drogi szynowej;
 • oceny dotyczące możliwości podniesienia dopuszczalnych prędkości jazdy dla wybranych linii (odcinków) i taboru szynowego;
 • standaryzacja dróg szynowych;
 • opracowywanie komputerowych systemów doradczych, wspomagających decyzje w zakresie utrzymania i modernizacji nawierzchni i podtorza;
 • ekspertyzy dotyczące stanu technicznego dróg i zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego (z wyłączeniem obiektów inżynieryjnych);
 • badania wyrobów stosowanych do budowy dróg szynowych niezbędnych do wydania aprobat technicznych przez IK;
 • opracowywanie, upowszechnianie i wdrażanie nowych metod badawczych oraz rozwiązań technicznych;
 • opracowywanie komputerowych systemów doradczych, wspomagających decyzje w zakresie utrzymania i modernizacji nawierzchni i podtorza;
 • ekspertyzy dotyczące stanu technicznego dróg i zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego (z wyłączeniem obiektów inżynieryjnych);
 • opracowywanie, upowszechnianie i wdrażanie nowych metod badawczych oraz rozwiązań technicznych;
 • opinie techniczne dotyczące typów budowli, na które wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK);
 • opinie dotyczące oceny zgodności wyrobów stosowanych przy budowie i utrzymaniu drogi kolejowej z Polskimi Normami oraz Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI);
 • sporządzanie programów badań dla elementów drogi kolejowej;
 • przygotowywanie wymagań i warunków technicznych dotyczących elementów drogi kolejowej.
 • opinie dotyczące infrastruktury na bocznicach kolejowych;
 • ekspertyzy sądowe i powypadkowe dotyczące zdarzeń związanych z ruchem pociągów lub z problematyką infrastruktury transportu szynowego;

Ochrona środowiska:

 • analiza możliwości ograniczenia negatywnych wpływów transportu szynowego na środowisko;
 • współudział przy opracowywaniu koncepcji rozwoju transportu z uwzględnieniem kryterium ochrony środowiska;
 • opracowywanie i opiniowanie standardów technicznych w zakresie ochrony środowiska;
 • opracowania metodologii raportów oddziaływania na środowisko;
 • opracowania programów ochrony środowiska w transporcie kolejowym;
 • opracowywanie i opiniowanie standardów technicznych w zakresie ochrony środowiska.
 • standardy techniczne w aspekcie wymagań ochrony środowiska dla transportu ładunków niebezpiecznych oraz przewozów z dużymi prędkościami.
 • metody wykonywania pomiarów i ocena oddziaływania na środowisko obiektów i systemów transportu szynowego.
 • programy ochrony środowiska w transporcie kolejowym i szynowym transporcie miejskim.
 • analiza możliwości ograniczenia negatywnych wpływów transportu szynowego na środowisko.
 • współudział przy opracowywaniu koncepcji rozwoju transportu z uwzględnieniem kryterium ochrony środowiska.
 • analizy środowiskowo – ekonomicznego oddziaływania inwestycji transportowych na społeczności lokalne.

Studia Wykonalności:

 • Studia wykonalności, dla projektów:
  • modernizacji i budowy linii kolejowych,
  • rewitalizacji linii kolejowych,
  • centrów logistycznych i zaplecza taborowego,
  • wdrażania nowych systemów technicznych.
 • Studia wykonalności dla projektów związanych z infrastrukturą transportu w Polsce finansowanych z Funduszu Spójności i Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • Projekty układów torowych, zasilania trakcyjnego i sterowania ruchem kolejowym.
  Koncepcje organizacji transportu publicznego dla samorządów lokalnych.
 • Studia wykonalności i projekty dla aglomeracji miejskich:
  • metro,
  • tramwaje,
  • koleje miejskie.
 • Ekspertyzy i opinie techniczne dla operatorów kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych.
 • Koncepcje organizacji i monitorowania procesu realizacji przewozów oraz gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji, w tym elektronicznej wymiany dokumentów.

 

 

Dla Samorządów Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa oferuje w szczególności następujące usługi:

 • współudział w opracowaniu polityki transportowej województwa, a także programów i planów   zrównoważonego rozwoju transportu, w tym planowanie lokalnych sieci transportowych,
 • wykonywanie ocen stanu technicznego regionalnych linii kolejowych, z uwzględnieniem torów,   rozjazdów, obiektów inżynieryjnych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • wykonywanie ocen stanu technicznego taboru przewoźników, z którymi mają być podpisane   umowy,
 • badania marketingowe dla linii regionalnych,
 • tworzenie oferty przewozowej dla sieci kolejowych w województwach,
 • opracowywanie z udziałem samorządów biznes-planów dla przedsięwzięć transportowych,
 • analiza oddziaływania transportu na środowisko naturalne (przeglądy, prognozy, oceny).

Współpraca samorządów z placówką badawczo-rozwojową, taką jak Instytut Kolejnictwa, daje szansę na szybkie i efektywne zorganizowanie transportu kolejowego dostosowanego do potrzeb społeczności lokalnych.

 

 

Eksperci z Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów biorą udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym m.in.:

Kierownik Zakładu:

mgr inż. Krzysztof Ochociński

tel. +48 22 47 31 340

kochocinski@ikolej.pl