ZAKŁAD DRÓG KOLEJOWYCH I PRZEWOZÓW

Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów prowadzi prace związane z:

 • organizacją i technologią przewozów;
 • drogą szynową;
 • ochroną środowiska;
 • studiami wykonalności.

Oferta Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów kierowana jest do:

 • zarządców infrastruktury;
 • operatorów / przewoźników kolejowych;
 • producentów na rzecz kolei;
 • samorządów terytorialnych.

 

Zagadnienia związane z organizacją i technologią przewozów pasażerskich i towarowych:

 • ocena i analizy przebiegu procesów przewozowych w transporcie osób i ładunków;
 • opracowywanie prognoz przewozowych z wykorzystaniem oprogramowania;
 • komputerowe wspomaganie organizacji i realizacji procesów przewozowych;
 • przygotowywanie koncepcji obsługi przez różne segmenty przewozowe, w tym nowe technologie transportowe;
 • przygotowywanie koncepcji procesów inwestycyjnych w zakresie budowy, modernizacji i rewitalizacji infrastruktury liniowej oraz punktowej;
 • wykonywanie analiz oraz opracowywanie zasad i wymagań w zakresie organizacji i prowadzenia ruchu pociągów;
 • wykonywanie prac planistycznych, studialnych i rozwojowych związanych z organizacją, technologią i logistyką w transporcie szynowym;
 • analizy ekonomiczne i badania wpływu inwestycji transportowych na sytuację społeczno-gospodarczą regionów;
 • analizy i wdrażanie standardów UE w zakresie przygotowania inwestycji oraz studiów wykonalności dla projektów transportowych.

 

Zagadnienia związane z drogą szynową:

(prace dla realizowanych procesów certyfikacji)

 • badania elementów konstrukcji nawierzchni i podtorza;
 • diagnostyka toru i podtorza;
 • badania umożliwiające zmniejszenie kosztów utrzymania dróg szynowych;
 • badania trwałości i niezawodności dróg szynowych;
 • eksploatacyjne badania dynamiczne elementów drogi szynowej;
 • oceny dotyczące możliwości podniesienia dopuszczalnych prędkości jazdy dla wybranych linii (odcinków) i taboru szynowego;
 • standaryzacja dróg szynowych;
 • opracowywanie komputerowych systemów doradczych, wspomagających decyzje w zakresie utrzymania i modernizacji nawierzchni i podtorza;
 • ekspertyzy dotyczące stanu technicznego dróg i zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego (z wyłączeniem obiektów inżynieryjnych);
 • badania wyrobów stosowanych do budowy dróg szynowych niezbędnych do wydania krajowych ocen technicznych przez IK;
 • opinie techniczne dla potrzeb realizowanych procesów certyfikacji dotyczące typów budowli, na które wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK);
 • opinie dotyczące oceny zgodności wyrobów stosowanych przy budowie i utrzymaniu drogi kolejowej z Polskimi Normami oraz Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI);
 • sporządzanie programów badań dla elementów drogi kolejowej;
 • przygotowywanie wymagań i warunków technicznych dotyczących elementów drogi kolejowej.
 • opinie dla potrzeb realizowanych procesów certyfikacji dotyczące infrastruktury na bocznicach kolejowych;
 • ekspertyzy sądowe i powypadkowe dotyczące zdarzeń związanych z ruchem pociągów lub z problematyką infrastruktury transportu szynowego.

 

Ochrona środowiska:

 • analiza możliwości ograniczenia negatywnych wpływów transportu szynowego na środowisko;
 • współudział przy opracowywaniu koncepcji rozwoju transportu z uwzględnieniem kryterium ochrony środowiska;
 • opracowywanie i opiniowanie standardów technicznych w zakresie ochrony środowiska;
 • opracowania metodologii raportów oddziaływania na środowisko;
 • opracowania programów ochrony środowiska w transporcie kolejowym;
 • standardy techniczne w aspekcie wymagań ochrony środowiska dla transportu ładunków niebezpiecznych oraz przewozów z dużymi prędkościami;
 • metody wykonywania pomiarów i ocena oddziaływania na środowisko obiektów i systemów transportu szynowego;
 • programy ochrony środowiska w transporcie kolejowym i szynowym transporcie miejskim;
 • analiza możliwości ograniczenia negatywnych wpływów transportu szynowego na środowisko;
 • współudział przy opracowywaniu koncepcji rozwoju transportu z uwzględnieniem kryterium ochrony środowiska;
 • analizy środowiskowo-ekonomicznego oddziaływania inwestycji transportowych na społeczności lokalne.

 

Studia Wykonalności:

 • Studia wykonalności dla projektów:
  • modernizacji i budowy linii kolejowych;
  • rewitalizacji linii kolejowych;
  • centrów logistycznych i zaplecza taborowego;
  • wdrażania nowych systemów technicznych.
 • Studia wykonalności dla projektów związanych z infrastrukturą transportu w Polsce finansowanych z Funduszu Spójności i Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • Projekty układów torowych, zasilania trakcyjnego i sterowania ruchem kolejowym;
 • Koncepcje organizacji transportu publicznego dla samorządów lokalnych;
 • Studia wykonalności i projekty dla aglomeracji miejskich:
  • metro,
  • tramwaje,
  • koleje miejskie.
 • Ekspertyzy dla operatorów kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych;
 • Koncepcje organizacji i monitorowania procesu realizacji przewozów oraz gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji, w tym elektronicznej wymiany dokumentów.

 

Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa oferuje współudział w opracowaniu w szczególności następujące usługi dla samorządów terytorialnych:

 • polityki transportowej województwa,
 • programów i planów zrównoważonego rozwoju transportu, w tym planowanie lokalnych sieci transportowych:
  • wykonywanie ocen stanu technicznego regionalnych linii kolejowych, z uwzględnieniem torów, rozjazdów obiektów inżynieryjnych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
  • badania marketingowe dla linii regionalnych,
  • tworzenie oferty przewozowej dla sieci kolejowych w województwach,
  • opracowywanie z udziałem samorządów biznes-planów dla przedsięwzięć transportowych,
  • analiza oddziaływania transportu na środowisko naturalne (przeglądy, prognozy, oceny).

Współpraca samorządów z placówką badawczo-rozwojową, taką jak Instytut Kolejnictwa, daje szansę na szybkie i efektywne zorganizowanie transportu kolejowego dostosowanego do potrzeb społeczności lokalnych.

kontakt

Kierownik Zakładu

mgr inż. Krzysztof Ochociński

tel. +48 22 47 31 340

kochocinski@ikolej.pl