ZASADY ETYKI

W celu przeciwdziałania nieuczciwym  praktykom publikacyjnym Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kolejnictwa  przyjęło i stosuje Zasady etyki wydawniczej, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/

 

Polityka wydawnicza WN IK

 • Wydawca decyduje, które teksty zostaną opublikowane. Istotną rolę odgrywają opinie recenzentów (Recenzja wydawnicza) dotyczące wartości naukowej pracy, rzetelności i oryginalności ujęcia problemu.
 • Zasady kwalifikowania monografii i artykułów do druku są transparentne, a stosowane procedury zapewniają wysoką jakość merytoryczną i edytorską publikacji.
 • Wydawca stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, nadużyciom
  i publikacji fałszywych danych. W tym celu posługuje się programem Plagiat.pl
 • Wydawnictwo podejmuje działania zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeciwdziałając zjawiskom określanym jako „ghostwriting” i „guest authorship”.
 • Wydawca zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.
 • Wydawca ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, jeżeli:
  • Praca nie prezentuje odpowiedniego poziomu merytorycznego i naukowego;
  • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.

 

Zasady obowiązujące autora

 • Autor zobowiązany jest do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych. Niezgodne z zasadami etyki wydawniczej prezentowanie i interpretowanie danych oraz wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.
 • Autor zobowiązany jest wymienić w bibliografii załącznikowej publikacje, które zostały przez niego wykorzystane przy tworzeniu tekstu. Autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Wykorzystane w publikacji badania i/lub informacje innych naukowców powinny być jasno oznaczone w sposób wskazujący, że jest to cytat.
 • Autorzy zgłaszający do publikacji teksty wieloautorskie mają obowiązek ujawnić wkład poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem afiliacji autorów oraz informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystanych przy tworzeniu tekstu). Hostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte ich przypadki powinny być demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, takich jak instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych, itp.

 

Zasady recenzowania publikacji

 • Recenzent sporządza recenzje na zlecenie wydawnictwa. W ten sposób ma wpływ na decyzje podejmowane przez wydawnictwo. Może także, w porozumieniu z autorem, wskazać które fragmenty pracy wymagają poprawienia lub uzupełnienia.
 • Publikacje naukowe recenzowane są przez pracowników naukowych z ośrodków akademickich w całej Polsce, a w szczególnych przypadkach specjalistów problematyki.
 • Recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzję w ustalonym terminie.
 • Wszystkie recenzowane prace oraz ich recenzje mają charakter poufny. Ujawnianie prac i/lub osobom trzecim jest niedopuszczalne (z wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym).
 • Recenzja powinna mieć charakter merytoryczny i obiektywny
 • Recenzent powinien zgłosić wydawcy wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac.
 • Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści.
 • Nie powinien oceniać tekstu, w przypadku kiedy może występować konflikt interesów z autorem, o czym powinien powiadomić wydawcę.