PROBLEMY KOLEJNICTWA

czasopismo

"Problemy Kolejnictwa"

Czasopismo naukowe wydawane od ponad pięćdziesięciu lat. Przedstawia aktualne zagadnienia techniczne, organizacyjne i ekonomiczne z dziedziny kolejnictwa. Problemowe ujęcie tematów wyróżnia Problemy Kolejnictwa na rynku wydawniczym. Wszystkie zamieszczane artykuły są recenzowane i nie mogą być wcześniej publikowane w innych czasopismach.

Problemy Kolejnictwa aspirują do miana czasopisma upowszechniającego osiągnięcia naukowe i techniczne w zakresie budowy kolei, rozwoju techniki i technologii oraz organizacji przewozów mając na celu rozwój transportu kolejowego w Polsce.

Problemy Kolejnictwa objęte  są patronatem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

 

Artykuły naukowe i streszczenia artykułów dostępne są na stronie czasopisma:

http://www.problemykolejnictwa.pl

Tam też znajdują się informacje o redakcji, procedurze recenzyjnej oraz wytyczne dla autorów.

ISSN 0552-2145 wersja papierowa – podstawowa.