ZESZYT 167

ARTYKUŁY


1. Polska Sieć Instytutów Badawczych Transportu – POLTRIN jako przykład synergii nauki z przemysłem

Renata Barcikowska

Słowa kluczowe: instytuty badawcze, sieci naukowe, gospodarka, Unia Europejska, innowacje

streszczenie pełny tekst

 

2. Metodyka BIM – czym jest i komu służy

Janusz Poliński

Słowa kluczowe: projektowanie, modelowanie informacji o budynku (BIM), inwestycje infrastrukturalne

streszczenie pełny tekst

 

3. Opracowanie standardów teletechnicznych dla komponentu kolejowego spółki CPK

Marek Sumiła

Słowa kluczowe: teletechnika, standardy, CPK

streszczenie pełny tekst

 

4. Aktywność Instytutu Kolejnictwa w programie „Horyzont 2020”

Eliza Wawrzyn

Słowa kluczowe: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail, Horyzont 2020, Programy Badawcze UE, stacje kolejowe, Hyperloop

streszczenie pełny tekst

 

INFORMACJE O PRACACH

5. Zakończenie projektu „Innowacyjny i zestandaryzowany model rozwoju zakupu kolejowego taboru pasażerskiego INNORAIL”

Piotr Chyliński

Słowa kluczowe: tabor kolejowy, kolejowe przewozy pasażerskie, zamówienia publiczne

streszczenie pełny tekst

 

6. Rozwój polskiej sieci kolejowej z perspektywą do roku 2050

Szymon Klemba

Słowa kluczowe: sieć kolejowa, zdolność przepustowa, ruch kolejowy

streszczenie pełny tekst

 

7. Rozporządzenia delegowane do Dyrektywy 2010/40/UE

Iwona Wróbel

Słowa kluczowe: prawodawstwo UE, inteligentne systemy transportowe (ITS), instytuty badawcze

streszczenie pełny tekst

 

INFORMACJE O WYDARZENIACH

8. Instytut Kolejnictwa notyfikowany do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797

Andrzej Kowalski

Słowa kluczowe: jednostka oceniająca zgodność, jednostka notyfikowana, autoryzacja, notyfikacja

streszczenie pełny tekst

 

9. Sympozjum Młodych Talentów Instytutu Kolejnictwa SYMTA 2021

Jarosław Moczarski

Słowa kluczowe: transport szynowy, młodzi naukowcy, sympozjum

streszczenie pełny tekst

 

10. Międzynarodowe Targi Kolejowe „PRO // Dvizhenie.Expo”, Szczerbinka, Rosja

Janusz Poliński

Słowa kluczowe: transport kolejowy, Targi Kolejowe „EXPO 1520”

streszczenie pełny tekst

 

11. Tunel kolejowo-drogowy między Danią a Niemcami

Janusz Poliński

Słowa kluczowe: nowe rozwiązania transportowe, tunel kolejowo-drogowy

streszczenie pełny tekst

 

 

ARTICLES

1. Polish Network of Transport Research Institutes – POLTRIN as Example of Science and Industry Synergy

Renata Barcikowska

Keywords: research and development institutes, science network, economy, European Union, innovations

summary

 

2. BIM Methodology – What It Is and for Whom

Janusz Poliński

Keywords: designing, Building Information Modeling (BIM), infrastructure investments

summary

 

3. Development of Technical Assets’ Standards for the CPK Railway Component

Marek Sumiła

Keywords: technical assets, standards, CPK

summary

 

4. Railway Research Institute’s Activity in Horizon 2020

Eliza Wawrzyn

Keywords: Shift2Rail Joint Undertaking, Horizon 2020, Research Programmes of the European Union, railway stations, hyperloop

summary

 

RESEARCH INFORMATION

5. Completion of “Innovative and Standardized Development Model for the Purchase of Passenger Railway Rolling Stock − INNORAIL” Project

Piotr Chyliński

Keywords: rolling stock, rail passenger transport, public procurement

summary

 

6. Development of the Polish Railway Network by 2050

Szymon Klemba

Keywords: railway network, capacity, railway traffic and operations

summary

 

7. Regulations Delegated to Directive 2010/40/EU

Iwona Wróbel

Keywords: EU legislation, Intelligent Transport Systems (ITS), research institutes

summary

 

 

RECENT EVENTS

8. Railway Research Institute Notified to Directive (EU) 2016/797 of The European Parliament and of the Council

Andrzej Kowalski

Keywords: conformity assessment body, notified body, authorization, notification

summary

 

9. Young Talent’s Symposium SYMTA 2021

Jarosław Moczarski

Keywords: rail transport, young scientists, symposium

summary

 

10. International Railway Fair PRO // Motion. Expo, Shcherbinka, Russia

Janusz Poliński

Keywords: railway transport, Railway Fair EXPO 1520

summary

 

11. Rail-Road Tunnel between Denmark and Germany

Janusz Poliński

Keywords: new transport solutions, rail-road tunnel

summary

 

 


STRESZCZENIA

SUMMARIES