ZESZYT 160

ARTYKUŁY

1. Ochrona odgromowa stacjonarnych obiektów kolejowych. Część 1. Ochrona zewnętrzna – ogólne zasady projektowania.

Łukasz John, Artur Dłużniewski

słowa kluczowe: ochrona odgromowa, prąd udarowy, źródło zaburzeń, wyładowanie piorunowe w obiekt, obiekt kolejowy poddany ochronie

streszczenie pełny tekst

2. Urządzenia prostownikowe w podstacjach trakcyjnych systemu zasilania trakcyjnego prądu stałego.

Włodzimierz Kruczek

słowa kluczowe: trakcja prądu stałego, urządzenia prostownikowe, prostowniki trakcyjne

streszczenie pełny tekst 

3. Funkcjonowanie Systemu POL-on w procesie wprowadzania Ustawy 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Anna Lewczuk

słowa kluczowe: system informacji, nauka, badania, ewaluacja

streszczenie pełny tekst 

4. Krajowe Plany Wdrożenia TSI PRM wybranych kolei europejskich – koleje czeskie i słowackie.

Janusz Poliński

słowa kluczowe: transport kolejowy, dostępność, niepełnosprawny

streszczenie  pełny tekst 

5. Infrastruktura jako czynnik konkurencyjności.

Agata Pomykała

słowa kluczowe: konkurencyjność, wzrost gospodarczy, infrastruktura

streszczenie pełny tekst

 

INFORMACJE O WYDARZENIACH

1. Seminarium naukowe „Przyczyny nierównomiernego zużywania się zestawów kołowych w wagonach towarowych”.

Andrzej Zbieć

słowa kluczowe: seminarium naukowe, wagon towarowy, układ biegowy, zestaw kołowy, koło, zużycie zestawów kołowych

streszczenie pełny tekst

 

INFORMACJE O PUBLIKACJACH

1. Publikacje pracowników Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa w czasopiśmie „Materials Research Proceedings”.

Adrian Kaźmierczak

słowa kluczowe: inżynieria materiałowa, bezpieczeństwo konstrukcji, transport szynowy, zagrożenia, prace badawcze, infrastruktura kolejowa, bezpieczeństwo pożarowe, inżynieria bezpieczeństwa

streszczenie pełny tekst

2. Monografia „Koleje dużych prędkości w Polsce”.

Agata Pomykała

słowa kluczowe: transport, koleje dużych prędkości, rozwój społeczno-gospodarczy

streszczenie pełny tekst 

3. Publikacja artykułów w czasopiśmie MATEC Web of Conferences.

Agata Pomykała

słowa kluczowe: transport kolejowy, trakcja elektryczna, konferencja MET2017

streszczenie pełny tekst 

 

WSPOMNIENIA PRACOWNIKÓW

1. Spisane w 2018 roku wspomnienia z pracy w latach 1951–1994

Mirosław Procner

pełny tekstARTICLES

1. Lightning Protection of Stationary Railway Facilities. Part 1. External Protection – General Design Principles.

Łukasz John, Artur Dłużniewski

keywords: lightning protection, surge current, source of disturbances, lightning discharge in the facility, railway facility subjected to protection

summary

2. Rectifier Devices in Electric Traction Power Supply Systems.

Włodzimierz Kruczek

keywords: DC traction, rectifier devices, traction rectifiers

summary

3. The Functioning of the POL-on System in the Implementation Process of the 2.0 Act – The Law on Higher Education and Science.

Anna Lewczuk

keywords: information system, science, research, evaluation

summary

4. National Plans for the Implementation of PRM TSI on Selected European Railways – Czech and Slovak Railways

Janusz Poliński

keywords: rail transport, accessibility, disabled

summary

5. Infrastructure as a Factor of Competitiveness

Agata Pomykała

keywords: competetiveness, economic growth, infrastructure

summary

 

RECENT EVENTS

1. Seminar “Causes of Uneven Wear of Wheelsets in Freight Wagons”

Andrzej Zbieć

keywords: seminar, wagon, running gear, wheelset, wheel, wear of wheelsets

summary

INFORMATION ON PUBLICATIONS

1. Publications of the Materials and Structure Laboratory’s workers in “Materials Research Proceedings”

Adrian Kaźmierczak

keywords: material engineering, construction safety, rail transport, hazards, research projects, railway infrastructure, fire safety, safety engineering

summary

2.“High-Speed Railway in Poland” Monograph

Agata Pomykała

keywords: transport, high-speed railways, socio-economic development

summary

3. Publication of Articles in MATEC Web of Conferences

Agata Pomykała

keywords: modern electrified transport, railway systems, conference MET2017

summary