ZESZYT 159

ARTYKUŁY

1. Rozszerzenie zakresu akredytacji Laboratorium Metrologii o procedurę wzorcowania przyrządów do pomiaru wysokości osi zderzaka nad główką szyny.

Andrzej Aniszewicz

słowa kluczowe: metrologia, akredytacja, laboratorium wzorcujące, wzorcowanie, wysokość osi zderzaka nad główką szyny

streszczenie pełny tekst

2. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Stanisław Gago

słowa kluczowe: transport kolejowy, zagrożenia, bezpieczeństwo, kultura bezpieczeństwa

streszczenie pełny tekst 

3. Sposoby eliminacji radioelektrycznych zaburzeń przewodzonych w przetwornicach wagonowych.

Łukasz John

słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, zaburzenia radioelektryczne, dopuszczalny poziom emisji, przetwornica wagonowa

streszczenie pełny tekst 

4. Cyfrowy model sieci kolejowej – budowa narzędzia do analiz przewozów pasażerskich.

Szymon Klemba

słowa kluczowe: transport kolejowy, modelowanie systemów transportowych, systemy transportowe

streszczenie  pełny tekst 

5. Krajowe Plany Wdrożenia TSI PRM wybranych kolei europejskich – koleje niemieckie.

Janusz Poliński

słowa kluczowe: transport kolejowy, dostępność, niepełnosprawny

streszczenie pełny tekst

 

INFORMACJE O PRACACH

1. Udział Instytutu Kolejnictwa w projektach badawczo – rozwojowych.

Renata Barcikowska

słowa kluczowe: badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, infrastruktura kolejowa

streszczenie pełny tekst

2. Emisja gazów toksycznych wydzielanych w trakcie spalania materiałów.

Danuta Milczarek

słowa kluczowe: transport kolejowy, ochrona przeciwpożarowa, właściwości ogniowe, metodyki badawcze, toksyczność, FTIR

streszczenie pełny tekst 

3. Strategie dostępności do infrastruktury pasażerskiej wg TSI PRM.

Iwona Wróbel

słowa kluczowe: strategia, dostępność, techniczne specyfikacje interoperacyjności, podsystem PRM (osoby z ograniczoną mobilnością)

streszczenie pełny tekst 

 

INFORMACJE O WYDARZENIACH

1. XXIII Konferencja naukowa „Pojazdy Szynowe 2018”.

Przemysław Brona

słowa kluczowe: konferencja naukowa, pojazdy szynowe, tabor szynowy

streszczenie pełny tekst 

2. Udział Instytutu Kolejnictwa w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Transport 2018”.

Magdalena Garlikowska

słowa kluczowe: konferencja, transport, analiza ryzyka

streszczenie pełny tekst

3. X Światowy Kongres Kolei Dużych Prędkości

Agata Pomykała

słowa kluczowe: transport szynowy, koleje dużych prędkości

streszczenie pełny tekst 

4. III Konferencja Naukowo-Techniczna "IT w transporcie szynowym”.

Michał Rudowski

słowa kluczowe: IT, transport szynowy, nowe technologie, cyberbezpieczeństwo, integracja transportu

streszczenie  pełny tekst 

5.  Seminaria naukowe w Instytucie Kolejnictwa w pierwszym półroczu 2018.

Iwona Wróbel

słowa kluczowe: seminarium naukowe, pojazd szynowy, rama wózka, zestaw kołowy, hamulec, elektryczny zespół trakcyjny

streszczenie pełny tekst


ARTICLES

1. Enlargement of the Metrology Laboratory’s Scope of Accreditation for the Procedure of Calibration of Devices for Measuring the Height of the Bumper Axis above the Rail Head.

Andrzej Aniszewicz

keywords: metrology, accreditation, calibration laboratory, calibration, height of the bumper axis above the rail head

summary

2. Selected Issues of Safety in Railway Transport.

Stanisław Gago

keywords: rail transport, danger, threat, safety, safety culture

summary

3. Modes of Elimination of Radio Disturbance Conducted in Carriage Converters.

Łukasz John

keywords: electromagnetic compatibility, radio disturbance, permissible emission level, carriage converters

summary

4. Digital Model of the Railway Network – Development of a Tool for Passenger Transport Analyses.

Szymon Klemba

keywords: railway transport, transport modelling, transport system

summary

5. National Plans for the Implementation of TSI PRM for Selected European Railways – German Railways.

Janusz Poliński

keywords: rail transport, accessibility, disabled

summary

RESEARCH INFORMATION

1. Participation of Railway Research Institute in Research and Development Projects

Renata Barcikowska

keywords: scientific tests, research and development projects, railway infrastructure

summary

2. Emission of Toxic Gases Emitted During Combustion of Materials.

Danuta Milczarek

keywords: railway, fire safety, fire behavior, test methods, toxicity, FTIR

summary

3. Accessibility Strategies for Passenger Infrastructure according to TSI PRM.

Iwona Wróbel

keywords: strategy, accessibility, technical specifications for interoperability, Passengers with Reduced Mobility subsystem

summary

 

RESEARCH EVENTS

1. 23rd Scientific Conference Rail Vehicles 2018”.

Przemysław Brona

keywords: scientific conference, rail vehicles, rolling stock

summary

2. Participation of the Railway Research Institute at the 6th International Scientific Conference Transport 2018”.

Magdalena Garlikowska

keywords: conference, transport, risk analysis

summary

4. 10th UIC World Congress on High Speed Rail.

Agata Pomykała

keywords: rail transport, high speed rail

summary

5. 3rd Scientific and Technical Conference IT in Railway Transport”.

Michał Rudowski

keywords: IT, railway transport, new technologies, cyber security, transport integration

summary

6. Scientific Seminars at the Railway Research Institute in the First Half of 2018

Iwona Wróbel

keywords: scientific seminar, railway vehicle, bogie frame, wheelset, brake, electric traction unit

summary