ZESZYT 157

ARTYKUŁY

1. Badania starzeniowe materiałów stosowanych w taborze szynowym z symulacją światła słonecznego i warunków pogodowych

Marcin Garbacz

słowa kluczowe: badania starzeniowe, promieniowanie, lampy ksenonowe i fluorescencyjne, tabor szynowy, powłoki lakiernicze, tworzywa sztuczne, tekstylia, projekt badawczy, Instytut Kolejnictwa

streszczenie pełny tekst

2. Bezpieczeństwo i ryzyko w systemie kolejowym Unii Europejskiej

Magdalena Garlikowska, Piotr Gondek

słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ryzyko, zarządzanie ryzykiem, zmiana

streszczenie pełny tekst 

3. Tyrystorowe układy przeciwprzepięciowe – zastosowanie i metody badań

Hubert Janicki

słowa kluczowe: tyrystorowy układ przeciwprzepięciowy, zasilanie trakcji elektrycznej, wyłącznik szybki, prąd zwarciowy

streszczenie pełny tekst 

4. Podsystemy transportu intermodalnego. Część IV – Podsystem kieszeniowy

Janusz Poliński

słowa kluczowe: transport intermodalny, podsystemy, terminale, wagony

streszczenie  pełny tekst 

5. Wkład Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów IK w poprawę dostępności transportu kolejowego dla osób niepełnosprawnych

Janusz Poliński, Krzysztof Ochociński

słowa kluczowe: transport kolejowy, dostępność, przewozy osób niepełnosprawnych

streszczenie pełny tekst

6. Polska kolej na progu wdrożenia nowej sieci radiołączności

Marek Sumiła, Krzysztof Tchórzewski

słowa kluczowe: GSM-R, migracja sieci, pomiary radiowe

streszczenie pełny tekst 


INFORMACJE O WYDARZENIACH

1. Europejska współpraca jednostek oceniających ryzyko

Magdalena Garlikowska

słowa kluczowe: jednostka oceniająca, ryzyko, ocena ryzyka, wspólne metody oceny bezpieczeństwa (CSM)

streszczenie pełny tekst 

2. Seminaria naukowe w Instytucie Kolejnictwie w trzecim i czwartym kwartale 2017 roku

Izabella Grzegrzółka

słowa kluczowe: seminarium naukowe, KDP, TEN-T, elektryfikacja trakcji, srk, hamulec kolejowy

streszczenie pełny tekst

3. Udział Instytutu Kolejnictwa w XV Konferencji „Telekomunikacja i informatyka na kolei”

Marek Sumiła

słowa kluczowe: konferencja, IT, FRMCS

streszczenie pełny tekst

4. Udział Instytutu Kolejnictwa w Kongresie Kolejowym 2017

Iwona Wróbel

słowa kluczowe: kolejnictwo, kongres

streszczenie pełny tekst

 

ARTICLES

1. Accelerated Material Weathering Used in Rolling Stock with Simulation of Sunlight and Weather Conditions

Marcin Garbacz

keywords: accelerated weathering, xenon-arc radiation, fluorescent UV lamps, coatings, plastics, textiles, research project, The Railway Research Institute

summary

2. Safety and Risk in the European Union’s Railway System

Magdalena Garlikowska, Piotr Gondek

keywords: safety, risk, risk management, change

summary

3. Thyristor Surge Protection System – Application and Test Methods

Hubert Janicki

keywords: thyristor surge protection system, railway traction power supply, DC high-speed circuit-breaker, shortcircuit current

summary

4. Intermodal Transport Subsystems. Part 4 – Pocket Subsystem

Janusz Poliński

keywords: intermodal transport, subsystem, terminals, railway wagons

summary

5. Contribution of the Railway Track & Operation Department of the Railway Research Institute to the Improvement of Rail Transport Accessibility for People with Disabilities

Janusz Poliński, Krzysztof Ochociński

keywords: railway transport, accessibility, transport of disabled people

summary

6. Polish Railways Facing the Implementation of New Radio Communication

Network

Marek Sumiła, Krzysztof Tchórzewski

keywords: GSM-R, network migration, radio measurements

summary

 

RECENT EVENTS

1. European Assessment Bodies’Cooperation on the CSM

Magdalena Garlikowska

keywords: assessment body, risk, risk assessment, common safety methods (CSM)

summary

2. Scientific Seminars at the Railway Research Institute in the Third and Fourth Quarters of 2017

Izabella Grzegrzółka

keywords: scientific seminars, HSR, TEN-T, traction electrification, control-command and signaling, brake

summary

3. Participation of the Railway Research Institute at the 15th conference „Telecommunication and IT on the Railway”

Marek Sumiła

keywords: conference, IT, FRMCS

summary

4. Participation of the Railway Research Institute in the Railway Congress 2017

Iwona Wróbel

keywords: railways, congress

summary