WYDAWNICTWA

czasopisma

"Problemy Kolejnictwa"Problemy Kolejnictwa

Czasopismo naukowe wydawane od ponad pięćdziesięciu lat. Przedstawia aktualne zagadnienia techniczne, organizacyjne i ekonomiczne z dziedziny kolejnictwa. Problemowe ujęcie tematów wyróżnia Problemy Kolejnictwa na rynku wydawniczym. Wszystkie zamieszczane artykuły są recenzowane i nie mogą być wcześniej publikowane w innych czasopismach.

Problemy Kolejnictwa aspirują do miana czasopisma upowszechniającego osiągnięcia naukowe i techniczne w zakresie budowy kolei, rozwoju techniki i technologii oraz organizacji przewozów mając na celu rozwój transportu kolejowego w Polsce.

Problemy Kolejnictwa objęte  są patronatem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

Artykuły naukowe i streszczenia artykułów dostępne są na stronie czasopisma: http://www.problemykolejnictwa.pl

Tam też znajdują się informacje o redakcji, procedurze recenzyjnej oraz wytyczne dla autorów.

ISSN 0552-2145 wersja papierowa - podstawowa.

"Prace Instytutu Kolejnictwa" Prace IK

Czasopismo służące upowszechnianiu wyników prac badawczych i rozwojowych prowadzonych w IK oraz osiągnięć naukowych i zawodowych pracowników. Prezentuje artykuły z zakresu transportu szynowego, a także publikacje o charakterze informacyjnym. Omawia nowe rozwiązania w obszarach objętych zakresem działalności Instytutu, współpracę w ramach europejskiej przestrzeni badawczej, działania prenormatywne w zakresie elementów infrastruktury transportu szynowego, procesów transportowych i bezpieczeństwa przewozów, a także wyniki prowadzonej działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej. Prezentuje osiągnięcia badawcze IK i jego pracowników, wyniki współpracy międzynarodowej, działalność publikacyjną, udział w sympozjach, seminariach i konferencjach.

ISSN 2083-9324  przejdź do: Prace Instytutu Kolejnictwa

"Informacja Ekspresowa"

Bibliografia piśmiennictwa kolejowego. Zawiera opisy bibliograficzne i krótkie abstrakty wybranych artykułów z polskich i zagranicznych czasopism o tematyce kolejowej. W każdym zeszycie znajduje się ok. 80  zanalizowanych pozycji podzielonych na  6 grup tematycznych. W roku ukazuje się 10 zeszytów.

ISSN 1427-8960   przejdź do:  Informacja Ekspresowa

"Komunikat Normalizacyjny"

Półrocznik  zawierający informacje o aktualnej działalności normalizacyjnej prowadzonej w zakresie kolejnictwa.

ISSN 1427-060X

Informacje o prenumeracie i sprzedaży czasopism i książek:

Bożena Kowalska

tel.: +48 22 47 31 478

e-mail: bkowalska@ikolej.pl

11.06.2021

Prace Instytutu Kolejnictwa Zeszyt Nr 166

Artykuły i informacje publikowane w czasopiśmie dotyczą szeroko rozumianych problemów technicznych i ekonomicznych transportu szynowego.  czytaj więcej04.07.2018

Prace ładunkowe w transporcie kolejowym

Monografia autorstwa J. Poliński  czytaj więcej


22.02.2018

Zagrożenia w nawierzchni kolejowej

Monografia autorstwa H. Bałuch  czytaj więcej


27.02.2017

Łódzki węzeł kolejowy

Monografia pod redakcją naukową dr. inż. Andrzeja Massela  czytaj więcej07.01.2017

Kompatybilność elektromagnetyczna zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego przy ruchu pociągów z podwyższonymi prędkościami

Przedstawiamy publikację ekspertów: dr. inż. A. Białonia z Instytutu Kolejnictwa oraz prof. dr. hab. inż. W.G Syczenko z Dniepropietrowskiego Uniwersytetu inżynierów transportu im. Akademika Łazariana.  czytaj więcej


03.01.2017

Informacja pasażerska na kolei

Monografia autorstwa: J. Poliński  czytaj więcej


30.12.2016

Rola kolei w transporcie intermodalnym

Monografia autorstwa: J. Poliński  czytaj więcej


19.12.2012

Projektowanie uniwersalne – dostosowanie kolei do przewozu osób niepełnosprawnych

Niniejsza praca stanowi połączenie obowiązujących przepisów dotyczących zasad likwidowania barier architektonicznych i technicznych w odniesieniu do infrastruktury i suprastruktury z projektowaniem uniwersalnym, dającym produkty...  czytaj więcej