WYDAWNICTWA

czasopisma

"Problemy Kolejnictwa"

Czasopismo naukowe wydawane od ponad pięćdziesięciu lat. Przedstawia aktualne zagadnienia techniczne, organizacyjne i ekonomiczne z dziedziny kolejnictwa. Problemowe ujęcie tematów wyróżnia Problemy Kolejnictwa na rynku wydawniczym. Wszystkie zamieszczane artykuły są recenzowane i nie mogą być wcześniej publikowane w innych czasopismach.

Problemy Kolejnictwa aspirują do miana czasopisma upowszechniającego osiągnięcia naukowe i techniczne w zakresie budowy kolei, rozwoju techniki i technologii oraz organizacji przewozów mając na celu rozwój transportu kolejowego w Polsce.

Problemy Kolejnictwa objęte  są patronatem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

Artykuły naukowe i streszczenia artykułów dostępne są na stronie czasopisma: http://www.problemykolejnictwa.pl


Tam też znajdują się informacje o redakcji, procedurze recenzyjnej oraz wytyczne dla autorów.

ISSN 0552-2145 wersja papierowa - podstawowa.

 

"Prace Instytutu Kolejnictwa" Prace IK

Czasopismo służące upowszechnianiu wyników prac badawczych i rozwojowych prowadzonych w IK oraz osiągnięć naukowych i zawodowych pracowników. Prezentuje artykuły z zakresu transportu szynowego, a także publikacje o charakterze informacyjnym. Omawia nowe rozwiązania w obszarach objętych zakresem działalności Instytutu, współpracę w ramach europejskiej przestrzeni badawczej, działania prenormatywne w zakresie elementów infrastruktury transportu szynowego, procesów transportowych i bezpieczeństwa przewozów, a także wyniki prowadzonej działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej. Prezentuje osiągnięcia badawcze IK i jego pracowników, wyniki współpracy międzynarodowej, działalność publikacyjną, udział w sympozjach, seminariach i konferencjach.

ISSN 2083-9324  przejdź do: Prace Instytutu Kolejnictwa

Kontakt

 

Informacje o prenumeracie i sprzedaży czasopism i książek:

Bożena Kowalska

tel.: +48 22 47 31 478

e-mail: bkowalska@ikolej.pl


15.12.2023

Prace Instytutu Kolejnictwa Zeszyt Nr 174

Artykuły i informacje publikowane w czasopiśmie dotyczą szeroko rozumianych problemów technicznych i ekonomicznych transportu szynowego.  czytaj więcej


03.01.2022

Railway safety, security and cybersecurity. Comprehensive approach to safety of the guided transport systems.

Od początku istnienia transportu kolejowego, przemieszczaniu dużych mas z rozsądną prędkością towarzyszyło przestrzeganie wielu zasad bezpieczeństwa. Od samego początku szczególną rolę odgrywała...  czytaj więcej


03.01.2022

BADANIA NAUKOWE DLA ROZWOJU TRANSPORTU SZYNOWEGO Młoda kadra Instytutu Kolejnictwa w realizacji projektów badawczych

Działalność naukowa Instytutu Kolejnictwa jest prowadzona w ramach licznych projektów badawczych. Obejmuje szeroki zakres prac z obszaru transportu szynowego. Efektywna realizacja zadań wymaga...  czytaj więcej


03.01.2022

TRANSFORMACJA MIEJSKIEGO TRANSPORTU ELEKTRYCZNEGO NA UKRAINIE PO 1991 ROKU

Przygotowana przez polsko-ukraiński zespół autorów monografia, dotycząca transformacji systemów miejskiego transportu elektrycznego na Ukrainie po 1991 roku, jest pierwszym tego typu kompleksowym...  czytaj więcej


28.10.2021

Overview of the Key Electromagnetic Compatibility Issues in High-Speed Rail Direct-Current Traction Operation

dr. inż. Andrzej Białoń i prof. dr. inż. Victora G. Sychenki   czytaj więcej