09.07.2018 08:58

Wręczenie pierwszego certyfikatu WE chińskiemu producentowi podkładów strunobetonowych.


W dniu 29.06.2018 r. w Instytucie Kolejnictwa miało miejsce wręczenie pierwszego certyfikatu WE chińskiemu producentowi podkładów strunobetonowych firmie Shandong Hi-Speed Rail Equipment and Materials Co., Ltd.

Wydany certyfikat WE Uznania Systemu Zarządzania Jakością potwierdza zgodność produkowanych podkładów strunobetonowych typu IIIc z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczącego podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w UE (Dz. U. UE nr L356 z dnia 12.12.2014 r.).

Proces certyfikacji przeprowadzono zgodnie z modułem CH procedury oceny zgodności przyjętym Decyzją Komisji nr 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE (Dz. U. UE L319 z dnia 04.12.2010 r.).

Certyfikat z rąk dyrektora jednostki notyfikowanej nr 1457 Instytutu Kolejnictwa Pana Andrzeja Żurkowskiego odebrał upoważniony przedstawiciel producenta Pan Qing Tian Prezes Fundacji Chińsko-Polskiej Wymiany Gospodarczej i Kulturalnej z siedzibą w Warszawie.