10.12.2013 10:00

VI posiedzenie Rady ds. Certyfikacji

10 grudnia 2013r. w Instytucie Kolejnictwa odbyło się VI posiedzenie Rady ds. Certyfikacji


W dniu 10 grudnia 2013 r. w Instytucie Kolejnictwa odbyło się 2 posiedzenie III kadencji Rady ds. Certyfikacji zwołane przez jej Przewodniczącego pana Krzysztofa Groblewskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli poza członkami Rady dyrektor Instytutu Kolejnictwa Pan dr Andrzej Żurkowski, zastępca dyrektora IK ds. Interoperacyjności Pan dr Marek Pawlik i kierownik Ośrodka Jakości i Certyfikacji Pan mgr inż. Wojciech Rzepka.

Posiedzeniu Rady przewodniczył zastępca Przewodniczącego Pan prof. Jerzy Mikulski, na co dzień pracownik Politechniki Śląskiej.

Podczas posiedzenia omawiano problematykę prowadzonych procesów oceny zgodności zarówno zgodnie z prawodawstwem krajowym jak i prawodawstwem unijnym. Sprawozdanie z działalności certyfikacyjnej Ośrodka Jakości i Certyfikacji przedstawił pan Wojciech Rzepka. Rada podjęła 3 uchwały, w których zaakceptowała działalność Ośrodka Jakości i Certyfikacji w upływającym 2013 r. oraz wyznaczyła cele bieżące i strategiczne do realizacji w roku 2014.

W posiedzeniu Rady uczestniczył jako obserwator przedstawiciel Polskiego Centrum Akredytacji, którego akredytację (AC 128) posiada Instytut Kolejnictwa.

Rada ds. Certyfikacji jest kolegialnym organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Instytucie Kolejnictwa. W skład Rady wchodzą przedstawiciele producentów i dostawców, użytkowników, specjaliści w dziedzinie oceny zgodności, oraz przedstawiciele innych zainteresowanych instytucji działających w obszarze transportu kolejowego.

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii dotyczących strategii i polityki Ośrodka Jakości i Certyfikacji w zakresie certyfikacji, a w szczególności:

-        kompetentności i wiarygodności prowadzenia procesów certyfikacji,

-        zapewnienia równego dostępu wszystkim wnioskodawcom,

-        bezstronności oceny,

-        organizacji systemu certyfikacji wyrobów,

-        zasad ustalania opłat za certyfikację.

Ośrodkek Jakości i Certyfikacji wydaje również aprobaty techniczne.