28.03.2018 13:07

V Europejskie Forum Taborowe


21 marca odbyło się w Warszawie V Europejskie Forum Taborowe. Konferencja ta organizowana jest cyklicznie, co rok przez TOR-Konferencje  z patronatem wielu instytucji europejskich i krajowych, w tym także Instytutu Kolejnictwa. W tegorocznej edycji tematyka konferencji była zdominowana przez kilka najbardziej nurtujących środowisko związane z eksploatacją i produkcją pojazdów kolejowych zagadnień.

Pierwszy z nich to: przygotowanie sektora do nowych wyzwań związanych z tzw. filaru technicznego IV pakietu kolejowego. Dotyczy to zarówno zagadnień związanych z interoperacyjnością i standaryzacją techniczną, jak i z bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz certyfikacją  i dopuszczeniem taboru kolejowego do obrotu. W tematyce tej wypowiadali się przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego oraz UNIFE – Europejskiego Związku Producentów Kolejowych. Także ze strony UIC został przedstawiony program opracowania międzynarodowych standardów do stosowania na poziomie światowym – International Railway Solution (IRS).

Drugim ważnym zagadnieniem jakie było poruszane były problemy związane z optymalizacją napędów pojazdów kolejowych. Referaty dotyczyły zarówno zmniejszenia zużycia energii jak i stanu badań nad zastosowaniem napędów alternatywnych tj. np. zastosowania ogniw paliwowych. Omówione zostały także doświadczenia w budowie i eksploatacji pojazdów hybrydowych.

Dyskutowano także o wielkości zapotrzebowania na nowy tabor kolejowy zarówno dla przewozów pasażerskich jak i towarowych na rynku krajowym i międzynarodowym.  Co do perspektyw  rynku taborowego w Polsce wypowiadali się zarówno producenci , jak ich przyszli potencjalni użytkownicy. Jednym z poruszanych tematów było także zapewnienie odpowiedniego serwisu dla pojazdów trakcie ich eksploatacji zwłaszcza w aspekcie postępującej digitalizacji taboru jak i procesu jego eksploatacji, w szczególności jego utrzymania technicznego.

Na zaproszenie organizatorów konferencji przedstawiciel Instytutu Kolejnictwa – Jan Raczyński zaprezentował ocenę zapotrzebowania na tabor kolejowy dla potrzeb obsługi przyszłego centralnego portu lotniczego. W referacie zostały omówione rozwiązania w zakresie obsługi portów lotniczych stosowane lub będące w fazie planowania na  świecie. Porty lotnicze zależnie od lokalnej specyfiki i ich wielkości są obsługiwane przez różne środki transportu począwszy od kolei miejskich i regionalnych po koleje dużych prędkości. Specjalną kategorią obsługi koleją są linie dedykowane dla obsługi odległych od centrów miast portów lotniczych. Do tej kategorii można zakwalifikować także nowy port lotniczy w Polsce. Przykłady takich rozwiązań oraz potencjalne parametry dla taboru w warunkach polskich były także przedmiotem referatu.