18.12.2013 12:00

Utworzenie Sądu Arbitrażowego dla Transportu

Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (SIRTS) oraz Kancelaria Prawna LTA Doradztwo Prawne Dopierała i Wspólnicy Sp. k. informują o utworzeniu Sądu Arbitrażowego, którego celem jest rozstrzyganie sporów prawnych z zakresu transportu ze szczególnym uwzględnieniem sektora kolejowego.


Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (SIRTS), którego członkiem jest Instytut Kolejnictwa, oraz Kancelaria Prawna LTA Doradztwo Prawne Dopierała i Wspólnicy Sp. k. poinformowały 18.12.2013r. o utworzeniu Sądu Arbitrażowego, którego celem jest rozstrzyganie sporów prawnych z zakresu transportu ze szczególnym uwzględnieniem sektora kolejowego.

Prowadzeniem Sądu Arbitrażowego oraz Centrum Mediacji zajmie się utworzona przez partnerów projektu spółka Centrum Mediacji i  Arbitrażu Transportu Sp. z o.o.

Sąd Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. jest stałym sądem polubownym, samodzielną, wyodrębnioną jednostką organizacyjną działającą przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o., powołanym do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy stronami w związku z określonymi umownymi lub pozaumownymi stosunkami prawnymi, poddanymi rozstrzygnięciu w ważnej umowie o arbitraż.

- Sąd Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. stanowi odpowiedź na potrzeby rynku. Problem sądownictwa powszechnego sprowadza się bowiem do długotrwałych, czasochłonnych postępowań oraz często niewystarczającej wiedzy sędziów w konkretnych dziedzinach biznesu – powiedział Janusz Kućmin, Prezes Zarządu SIRTS.

Nad przestrzeganiem postanowień Statutu i Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. czuwają Prezes Sądu Arbitrażowego – dr Franciszek Adam Wielądek oraz Prezydium Sądu, w skład którego wchodzą: Zbigniew Szafrański (Przewodniczący) oraz Marek Pawlik, Wojciech Okienczyc, Milada Czajkowska i Filip Dopierała.

Sąd Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. nie jest sądem powszechnym. W przeciwieństwie do tradycyjnego sądu, w postępowaniu przed sądem arbitrażowym strony - co do zasady - same wybierają arbitrów (zespół orzekający). Postępowanie arbitrażowe jest równocześnie szybsze od tradycyjnego postępowania sądowego. Rozprawy i posiedzenia wyznaczane są w krótkich odstępach czasu, zapewniając jednak stronom sporu właściwy czas na przygotowanie się do nich. W praktyce Sąd Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. to gwarancja sprawnego, szybkiego, bezstronnego i finansowego korzystnego rozwiązania konfliktu prawnego. W składzie orzekającym Sądu Arbitrażowego znajdują się zarówno prawnicy jak i specjaliści z branży transportowej, wskazywani przez strony z listy dostępnych arbitrów.

Rozprawa przed Sądem Arbitrażowym zasadniczo nie różni się od rozprawy przed sądem powszechnym. Wyłączona jest wszakże jawność postępowania. Samo postępowanie składa się z takich samych elementów jak postępowanie przed sądem powszechnym.

 

Więcej na stronie www.sadarbitrazowy.org oraz w poniższej informacji prasowej.

Źródło: Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o.