29.12.2020 10:18

Podpisanie umowy na dofinansowanie z RPO WM 2014-2020


Instytut Kolejnictwa po raz kolejny znalazł się wśród beneficjentów funduszy europejskich przeznaczonych na wsparcie sektora naukowego. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 1.1. „Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych”, decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego IK otrzyma dofinansowanie w wysokości 2 761 200,00 zł.

W dniu 29 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Z-ca Dyrektora ds. Studiów i Projektów Badawczych Instytutu Kolejnictwa  dr inż. Andrzej Masssel oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Wicemarszałek Wiesław Raboszuk podpisali umowę na dofinansowanie projektu pt. „Zakup i modernizacja nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej do Laboratorium Badań Taboru Instytutu Kolejnictwa w Warszawie”.

Celem projektu jest unowocześnienie i osiągnięcie wyższej jakości badań odpowiadającym standardom unijnym oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki w obszarze badań elementów taboru oraz infrastruktury transportu szynowego. W ramach projektu Laboratorium Badań Taboru Instytutu Kolejnictwa zostanie doposażone w aparaturę laboratoryjno-badawczą, urządzenia oraz podzespoły. Dodatkowo zmodernizowane i doposażone  zostanie stanowisko hamulcowe do badań par ciernych hamulca kolejowego.
W ramach projektu prowadzone będą badania elementów taboru kolejowego w zakresie badań tribologicznych:

  • opracowanie nowego systemu monitoringu i diagnostyki elementów wyposażenia stanowiska dynamometrycznego;
  • opracowanie systemu programowania stanowiska z możliwością importu plików wsadowych (np. dotyczących wymagań trasy kolejowej, profil itp.);
  • opracowanie systemu rejestracji i obróbki danych pomiarowych z badań;
  • opracowanie systemu sterowania i kontroli stanowiska dynamometrycznego;
  • opracowanie systemu zraszania par ciernych hamulca symulujących zachowanie się tych elementów podczas badań w warunkach mokrych jak i zimowych.