02.01.2024 12:23

Ocena wpływu hałasu generowanego przez pojazd kolejowy zwiększonych prędkości na otoczenie drogi kolejowej

Krzysztof Polak


Nakładem Wydawnictwa Naukowego Instytutu Kolejnictwa ukazała się monografia naukowa autorstwa Krzysztofa Polaka pod tytułem: „Ocena wpływu hałasu generowanego przez pojazd kolejowy zwiększonych prędkości na otoczenie drogi kolejowej”.

W monografii omówiono zagadnienia związane z oceną oddziaływania hałasu generowanego przez pojazd kolejowe zwiększonych prędkości na otoczenie. Zidentyfikowano główne źródła hałasu w pojeździe kolejowym zwiększonych prędkości w oparciu o rzeczywiste wyniki pomiarów akustycznych. Określono dominujące źródła emisji hałasu oraz ich charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych.

W dalszej części pracy przedstawiono autorski model propagacji hałasu wraz ze zbudowaną bazą danych, zawierającą rzeczywiste przebiegi w dziedzinie czasu i częstotliwości. Dodatkowo, na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych zweryfikowano zachowanie wybranych modeli propagacji hałasu, w tym autorskiego modelu, opisujących zmianę poziomu dźwięku z podziałem częstotliwości na pasma tercjowe, w funkcji zmiennej odległości obserwatora od linii kolejowej, na której eksploatowany jest badany pojazd kolejowy zwiększonych prędkości.

W monografii zaproponowano rozwiązanie problemu związanego z interpretacją wyników opierających się na porównaniu wartości zmierzonych do wartości dopuszczalnych. W tym celu zaproponowano autorski wskaźnik obciążenia hałasem, określający trzy przedziały wartości hałasu: akceptowalne, niepokojące oraz niedopuszczalne.

 

Autor: Krzysztof Polak