27.02.2017 09:32

Łódzki węzeł kolejowy

Monografia pod redakcją naukową dr. inż. Andrzeja Massela


Istnieje potrzeba porządkowania i systematyzowania materiału zebranego podczas studiów praktycznych, a także potrzeba upowszechniania bogatego dorobku Instytutu Kolejnictwa i współpracujących łódzkich instytucji. Niniejsza monografia jest efektem współpracy autorów, będących uznanymi specjalistami w swoich dziedzinach i posiadających zróżnicowane doświadczenia praktyczne, ale też różne wizje transportu kolejowego. Dlatego zagadnienia zawarte w tej książce są przedstawiane z różnych punktów widzenia: inżyniera budownictwa, inżyniera transportu, elektryka, geografa, urbanisty, architekta, menedżera, specjalisty w dziedzinie marketingu. W zespole autorskim są specjaliści z Instytutu Kolejnictwa oraz z renomowanych jednostek naukowych, takich jak Politechnika Łódzka i Uniwersytet Łódzki. Są także eksperci z Biura Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, praktycy gospodarczy, działacze organizacji pozarządowych.

Przystępując do pisania monografii jej autorzy postawili sobie także cele metodyczne, zakładając nie tylko wykorzystanie powszechnie stosowanych metod badawczych, ale także wypracowanie nowych, lepiej dostosowanych do analizowanych zagadnień. Cele metodyczne realizowano w części empirycznej poszczególnych rozdziałów, formułując różne wskaźniki lub modyfikując istniejące w zależności od potrzeb. Założeniem monografii jest upowszechnienie stosowanej metodyki badawczej w różnych zakresach, aby służyła w innych badaniach.

 

Praca zbiorowa pod redakcją naukową dr. inż. A. Massela
ISBN: 978-83-943246-1-2
Liczba stron: 386
Bibliografia:  23 poz.
Rok wydania:  2016