03.01.2017 14:32

Informacja pasażerska na kolei

Monografia autorstwa: J. Poliński


Celem opracowania jest przybliżenie Czytelnikowi obecnie stosowanych na kolei  sposobów informowania podróżnych oraz zasad tworzenia informacji dostępnej dla wszystkich grup podróżnych. O ile w przeszłości podróżny miał dostęp do stosunkowo niewielkiej informacji związanej z podróżą, o tyle obecnie  ma do dyspozycji wiele źródeł wiedzy, przekazywanej za pośrednictwem różnych środków przekazu, nie wyłączając  urządzeń osobistych, takich jak telefon komórkowy, czy smartfon. Dzięki nowoczesnej technice, zmienia się także jakość informacji  na dworcach kolejowych i w pociągach. Staje się ona bardziej przejrzysta i dostępna dla podróżnych.

Książka składa się z trzech części poprzedzonych rozdziałem dotyczącym roli informacji pasażerskiej dla podróżnych we współczesnym świecie. Uzupełnieniem informacji  związanych z infrastrukturą, suprastruktury i innowacyjnymi środkami komunikowania się są załączniki. Obok definicji i objaśnień zamieszczono w nich zasady prawidłowego zachowania się pracowników kolei wobec różnych grup osób niepełnosprawnych. Na zakończenie przytoczona jest bogata literatura.

Książka może być przydatna przy rozwiązywaniu konkretnych problemów decyzyjnych. Jest adresowana do inżynierów i techników, praktyków zajmujących się obsługą podróżnych i udzielaną im pomocą. Może także stanowić pomoc dla studentów transportu, a także osób zainteresowanych problematyka informacji na kolei.

 

Autor: Janusz  Poliński
ISBN: 978-83-930070-3-5
Liczba stron: 254
Bibliografia: 150 poz.
Rok wydania:  2016