06.02.2023 11:53

24 stycznia 2023 roku w siedzibie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między Akademią Sztuki Wojennej a Instytutem Kolejnictwa.


24 stycznia 2023 roku w siedzibie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między Akademią Sztuki Wojennej a Instytutem Kolejnictwa.

Porozumienie podpisali w imieniu Instytutu Kolejnictwa Dyrektor dr. hab. inż. Andrzej Massel, ze strony Akademii Sztuki Wojennej Dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia płk prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec.

Dwustronna współpraca będzie realizowana w zakresie:

1) konsultacji zagadnień w zakresie działalności naukowo-badawczej;

2) realizacji wspólnych badań naukowych i projektów badawczych;

3) wspólnej organizacji przedsięwzięć naukowych, w szczególności takich jak: konferencje, sympozja lub seminaria naukowe dla pracowników naukowych, badawczo-technicznych, doktorantów i studentów;

4) współdziałania prowadzącego do podnoszenia kwalifikacji i rozwoju naukowego nauczycieli akademickich i studentów, w tym organizowania wspólnych zajęć dydaktycznych i warsztatów w obszarze prowadzonego w ASzWoj kierunku studiów logistyka, w oparciu o program studiów w w/w zakresie;

5) organizowania praktyk studenckich oraz staży naukowych w specjalistycznych laboratoriach Instytutu Kolejnictwa;

6) innych przedsięwzięć, nie wymienionych powyżej, w zakresie zgodnym z przedmiotem działalności obu Stron.

W spotkaniu udział wzięli również ze strony Instytutu Kolejnictwa: dr. hab. inż. Marek Pawlik – Zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei, dr Renata Barcikowska – Kierownik Działu Koordynacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej. Ze strony Akademii Sztuki Wojennej udział wzięli: dr hab. inż. Stanisław Smyk, prof. ASzWoj – Dyrektor Instytutu Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia oraz dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty, Kierownik Katedry Zarządzania Transportem Instytutu Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia.