EUREMCO

Europejska Kolejowa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EUREMCO)

 

Lider projektu UNIFE - UNION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES EUROPEENNES
Adres lidera: Rue Avenue Louise 221,
B-1050 Bruksela, Belgia

Finansowanie:

Koszt projektu: 3 690 000 EUR
Koszty 7 PR UE: 2 140 000 EUR
Typ kontraktu: Projekt badawczy małej lub średniej skali
Numer Referencyjny: 285082

Czas trwania: 2011-10-01 - 2014-09-30
Obszar badań: SST.2011.2.5-1. Kolejowy System interoperacyjności (regulacyjna i pozaustawodawcza interoperacyjność w oparciu o innowacje technologiczne)
Strona projektu: www.euremco.eu
Opis:

Obecny proces uzyskiwania zezwoleń na wprowadzenie do użytku pojazdów kolejowych zgodnie z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI) oraz krajowymi wymogami bezpieczeństwa jest bardzo długi i kosztowny. TSI, jeśli istnieją, stanowią wspólne zharmonizowane przepisy dopuszczania do eksploatacji pojazdu kolejowego. Odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) między pojazdem szynowym i zainstalowanymi obwodami torowymi nie istnieją takie porozumienia i przepisy, co stanowi jeden z głównych czynników tworzących koszt procesu autoryzacji. W rzeczywistości każdy kraj, w wielu przypadkach na bazie empirycznej, opracował swoje własne wymagania i proces oceny, które nawet czasem nie są spisane.

Celem EUREMCO jest harmonizacja i ograniczenie procesu certyfikacji pojazdu szynowego odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej. Główną ideą projektu jest określenie warunków wzajemnego uznawania certyfikacji w całej Europie poprzez wiarygodne, naukowe metody pozwalające na określenie zasad przenoszenia wyników, które będą stosowane do wyników uzyskanych na różnych torach doświadczalnych w różnych krajach przy tym samym systemie zasilania. W tym celu zostaną opracowane wspólne definicje wpływu bardzo krótkich i bardzo wysokich prądów zakłócających oraz zharmonizowana procedura testowania. Poprzez uwzględnienie oddziaływań na liniach niezelektryfikowanych, projekt EUREMCO obejmie całą europejską sieć kolejową.

Zamykając odpowiednie punkty otwarte w TSI, projekt EUREMCO doprowadzi do skrócenia czasu i obniżenia kosztów procesu certyfikacji pojazdów kolejowych odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej, przyczyniając się do uzyskania oszczędności szacowanych na 60 milionów euro w ciągu następnych 15 lat.