CARGOVIBES

Łagodzenie wibracji  przenoszonych przez ziemię oddziałujących na zabudowę w pobliżu towarowych linii kolejowych (CARGOVIBES)

 

Lider projektu NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - TNO
Adres lidera: Schoemakerstraat 97
NL-2628 Delft, Holandia
Finansowanie:

Koszt projektu: 4 910 000 EUR
Koszty 7 PR UE: 3 670 000 EUR
Typ kontraktu: Integrujący projekt badawczy dużej skali
Numer Referencyjny: 266248

Czas trwania: 2011-04-01 - 2014-03-31
Obszar badań: SST.2010.1.1-3. Tłumienie drgań przenoszonych przez ziemię wpływające mieszkańców w pobliżu linii kolejowych
Strona projektu: www.cargovibes.eu
Opis:

Jak podkreślono w Białej Księdze dotyczącej europejskiej polityki transportowej, celem europejskich operatorów (przewoźników) kolejowych jest zwiększenie udziału w rynku przewozów towarowych od 8% w 2001 r. do 15% w roku 2020. Nocne przerwy czasowe będą w tym odgrywać kluczową rolę. Wibracje pochodzące od przejeżdżających pociągów są dokuczliwe dla mieszkańców obszarów mieszkalnych w pobliżu kolei i powodują zaburzenia ich snu stanowiąc przeszkodę dla tego wzrostu przewozów. Celem projektu CargoVibes jest opracowanie i ocena skuteczności środków zapewniających akceptowalny poziom wibracji dla mieszkańców żyjących w bliskim sąsiedztwie kolejowych linii towarowych. Ma to w efekcie ułatwić zwiększenie wielkości przewozów towarowych koleją. Obecnie stosowane kryteria oceny nie zostały opracowane na podstawie odpowiednich badań i są uważane za zbyt restrykcyjne. Nie ma dostępnych żadnych jednolitych metod oceny oddziaływania wibracji, a wiedza na temat środków łagodzących ich negatywne skutki jest niespójna i słabo rozpowszechniona.

Wynikiem projektu będą odpowiednie kryteria dające charakterystyki ruchu towarowego. Istniejące środki łagodzące skutki wibracji w kolejach konwencjonalnych nie mogą być bezpośrednio zastosowane do oddziaływania pociągów towarowych, które generują drgania rozchodzące się w gruncie inne pod względem amplitud oraz częstotliwości niż powodowane przez koleje konwencjonalne. W ramach projektu zostaną opracowane i zbadane nowe, skuteczne środki łagodzące wibracje pochodzące od kolejowego transportu towarowego.

Od strony realizacyjnej celem projektu jest opracowanie:

a) kryteriów oceny oddziaływań niepożądanych; kryteria te będą formułowane jako rozszerzenia wytycznych istniejących obecnie,

b) procedury oceny wpływu środków łagodzących skutki oddziaływań,

c) trzech nowe środki łagodzące wibracje: jeden dla taboru kolejowego, jeden dla drogi kolejowej i jeden dla drogi rozchodzenia się wibracji; przeprowadzone będą testy i ocena pilotowych zastosowań tych środków w warunkach eksploatacyjnych,

d) katalogu środków łagodzących skutki wibracji, do stosowania w kolejnictwie.

Aby zapewnić, że w wyniku projektu powstaną produkty gotowe do użycia, ustanowiona będzie Grupa Użytkowników Końcowych, której zadaniem będzie ocena wyników pośrednich oraz kierunkowanie prac w trakcie realizacji projektu.