POIŚ.01.03.01-00-0146/16

 

Projekt „Kompleksowa termomodernizacja obiektów budowlanych
wraz z towarzyszącą linią ciepłowniczą”

nr POIŚ.01.03.01-00-0146/16
w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa  Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020


 


Celem projektu była termomodernizacja infrastruktury budowlano-technicznej Instytutu Kolejnictwa, w tym 7 budynków oraz fragmentu sieci ciepłowniczej, znajdującej się na terenie Instytutu. Łączna powierzchnia budynków podlegająca termomodernizacji wyniosła 13 112,9 m2. Łączna długość sieci ciepłowniczej  podlegająca termomodernizacji wyniosła 966 m zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją na podstawie audytu ex-post.

 

Zakres termomodernizacji obejmował:

- docieplenie ścian,
- docieplenie stropów,
- docieplenie dachów,
- wymianę okien,
- wymianę luksferów,
- wymianę świetlików dachowych,
- wymianę drzwi,
- wymianę bram wjazdowych,
- wymianę instalacji c.o.,
- wymianę nagrzewnic,
- wymianę c.w.u.,
- modernizację węzłów cieplnych,
- wymianę pomp obiegowych.

Wyodrębniony w ramach projektu zakres prac służy przede wszystkim zapewnieniu lepszych warunków do prowadzenia działalności statutowej Instytutu Kolejnictwa. Ograniczenie emisji CO2, jak również redukcja zużycia energii cieplnej i elektrycznej, pozwalają na osiągnięcie wskaźników środowiskowych, ale również na poprawę kondycji finansowej Instytutu, a tym samym stwarzają możliwość ponoszenia większych nakładów na działalność statutową. Fakt ten potwierdził wybór budynków przeznaczonych do termomodernizacji. Były to obiekty służące za laboratoria i budynki testowe, w których prowadzane są prace koncepcyjno-eksperymentalne  z obszaru automatyki, telekomunikacji, obróbki metali, spawalnictwa. Celem tych prac jest rozwój nowoczesnego kolejnictwa w Polsce.

 

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja obiektów budowlanych wraz z towarzyszącą linią ciepłowniczą.

Całkowita wartość projektu:  12 972 948,87 zł.

Koszty kwalifikowane: 4 027 339,47 zł.

Kwota dofinansowania: 3 423 238,16 zł

Beneficjent: Instytut Kolejnictwa.
Priorytet: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
Działanie: 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.
Poddziałanie: 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych.


Budynki objęte termomodernizacją w ramach projektu POIŚ.01.03.01-00-0146/16


Tablice informacyjne dotyczące projektu POIŚ.01.03.01-00-0146/16


1.03.2017 r. PODPISANIE UMOWY

 

W dniu 1.03.2017 r. została podpisana umowa między Instytutem Kolejnictwa a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na kompleksową termomodernizację budynków IK przy ul. Chłopickiego 50 w Warszawie, w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa  Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Ze strony Instytutu Kolejnictwa umowę podpisał  dr inż. Andrzej Żurkowski - Dyrektor Instytutu, ze strony NFOSiGW  Artur Michalski - Wiceprezes Zarządu.

Dofinansowanie jakie otrzyma IK wyniesie: 3 694 408,67 PLN (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem i 67/100 PLN). Kwota dofinansowania będzie uzależniona od wartości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą, zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji POIŚ dokumentami.

Celem projektu jest termomodernizacja infrastruktury budowlano-technicznej Instytutu Kolejnictwa, w tym 7 budynków oraz fragmentu sieci ciepłowniczej znajdującej się na terenie Wnioskodawcy. Budynki przeznaczone do termomodernizacji pochodzą z lat 1962-1965.


 

W sprawach dotyczących projektu termomodernizacji budynków Instytutu Kolejnictwa prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej termo@ikolej.pl

 

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku z realizacją projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów budowlanych wraz z towarzyszącą linią ciepłowniczą" realizowanego w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0146/16-00) ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci