POIR 04.01.04-00-0157/17

 

POIR 04.01.04-00-0157/17

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne


 

Tytuł projektu

Inteligentny monitoring wizyjny kontenerów

Beneficjent

MobileMS Sp. z o.o., Instytut Nauki i Techniki STIPENDIUM, KODEGENIX Sp. z o.o., Instytut Kolejnictwa

Cel projektu

Celem naukowo-technicznym projektu jest opracowanie instalacji demonstracyjnej oraz walidacja technologii prowadzących do innowacyjnego produktu o nazwie własnej IMW w postaci inteligentnego systemu monitoringu wagonów kolejowych.

Celem biznesowym jest zaś uzyskanie skuteczności i efektywności produktu IMW, umożliwiającego świadczenie pakietu usług monitorowania, w tym:

- inteligentną analizę danych monitorujących pozwalającą na oszacowanie ryzyka i prognozowanie kosztów serwisu, wykorzystującą dane czasu rzeczywistego o stanie technicznym wagonów oraz powiązane z nimi dane geolokalizacyjne,

- wykrywanie usterek wagonów towarowych (powierzchnie płaskie flat wheel, nalepy, narosty) poprzez diagnostykę wibracyjną oraz sieć sensorów  (czujniki temperatury łożysk, czujnik ciśnienia gazu w cysternie),

- prognozowanie awarii oraz usterek oraz prowadzenie działań zapobiegających (tzw. predictive maintenance).

Komplementarnym celem biznesowym jest uzyskanie przez konsorcjantów efektu dywersyfikacji działalności biznesowej poprzez stworzenie własnych innowacyjnych produktów opartych o technologię IMW.

Nowy produkt IMW przed rozpoczęciem projektu osiągnął VI poziom gotowości. Dokonano demonstracji prototypu oraz poszczególnych podsystemów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Potwierdziło to słuszność przyjętych założeń technologicznych i technicznych w warunkach zbliżonych do rzeczywistości.

Wartość projektu

6 956 860,00 PLN

Wartość wkładu

6 078 454,00 PLN