POIR 04.01.01.00-0011/17

POIR 04.01.01.00-0011/17

Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

 

Tytuł projektu

Optymalizacja układu przetworników ultradźwiękowych do wykrywania wad wewnętrznych szyn kolejowych zgodnie z obowiązującym w PLK S.A. katalogiem wad

Beneficjent

Konsorcjum: Instytut Kolejnictwa, ZBM ULTRA Sp. z o.o.,Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie optymalnej konfiguracji przetworników ultradźwiękowych dla wagonu defektoskopowego oraz jednotokowych stanowisk pomiarowych ręcznych umożliwiających wykrywanie większej liczby wad, co doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów. W wyniku realizacji projektu będzie można świadczyć usługi pomiarowe szyn PLK S.A., oraz zagranicznym zarządcom infrastruktury kolejowej. Badania diagnostyczne szyn kolejowych powinny pozwalać wykryć z coraz większą skutecznością wady ukryte w maksymalnie dużej części przekroju szyny oraz formułować pełniejszą informację o wykrytych defektach. Aby sprostać tym wymaganiom, metodologia badania musi obejmować kontrolowany sposób akustycznego prześwietlenia szyny, uwzględniający różnorodne czynniki, takie jak: wielokrotne odbicia od granic profilu szyny, rozproszenie wiązki, rozbieżności profilu zużytej szyny od profilu nominalnego, niedoskonałości mechanicznych środków prowadzenia głowic względem osi wzdłużnej szyny, stopniowe zużywanie się bloków głowic, itd. Szczególnie istotne i złożone jest w tym względzie badanie główki szyny. PLK S.A. dysponuje bogatą bazą danych dotyczących wyników diagnostyki i napraw szyn. Informacje te wskazują zagrożenia właściwe dla polskiej infrastruktury, co stanowi wytyczne dla projektowania specyficznego układu głowic ultradźwiękowych, maksymalizując szanse detekcji groźnych wad. Zastosowanie w projekcie technologii symulacji propagacji fal nada takiemu procesowi charakter zobiektywizowany i umożliwi przeanalizowanie wpływu bardzo wielu czynników na skuteczność detekcji. Pozwoli to też na dokładne sformułowanie wymagań co do optymalnego projektowania głowic ultradźwiękowych w zakresie pożądanych parametrów wiązki. Planowane do osiągnięcia rezultaty badań będą cechowały się nowością na skalę krajową oraz międzynarodową w porównaniu do stosowanych urządzeń wykorzystujących tą samą technikę badania.

Wartość projektu

2 028 398,75 PLN

Wartość wkładu UE

879 132,63 PLN