POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA

POLITYKA  SYSTEMU ZARZĄDZANIA


Strategiczne i priorytetowe cele funkcjonowania Instytutu Kolejnictwa związane są z działaniem na rzecz modernizacji i rozwoju transportu szynowego przy jednoczesnym wspieraniu stałego wzrostu bezpieczeństwa, niezawodności, dostępności, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, zgodności technicznej kolei i miejskiego transportu szynowego.

Instytut Kolejnictwa realizując priorytetowe i strategiczne cele:

 • prowadzi i dokumentuje prace w sposób profesjonalny, bezstronny, obiektywny, kompetentny, niezależny, z zachowaniem wymaganej spójności i poufności, opierając się na stałym rozwijaniu wiedzy i umiejętności personelu,
 • realizuje prace,  w tym badania, wzorcowania, certyfikacje, inspekcje, oceny, zawsze zgodnie
  z ustalonymi metodami, w sposób gwarantujący spełnianie mających zastosowanie wymagań oraz dostęp do odpowiednich informacji,
 • dąży do uzyskania pełnego zaufania i zadowolenia klientów oraz innych zainteresowanych podmiotów, uwzględniając bieżący kontekst organizacyjny i oczekiwania stron zainteresowanych,
 • analizuje i ocenia ryzyka wpływające na prowadzone procesy oraz podejmuje niezbędne działania wynikające z tych analiz i ocen.

Instytut Kolejnictwa zobowiązuje się do spełniania wymagań zawartych w:

 • normach PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 i PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09, w związku z prowadzoną działalnością certyfikacyjną,
 • normie PN-EN ISO/IEC 17020:2012, w związku z prowadzoną działalnością inspekcyjną włącznie z działalnością związaną z ocenianiem zdolności systemu kolejowego do spełniania wymagań bezpieczeństwa,
 • normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w związku z działalnością laboratoryjną, realizowaną
  w szczególności przez laboratoria oraz zakłady posiadające akredytację lub zamierzające ją uzyskać.

Instytut Kolejnictwa zobowiązuje się również do dobrej praktyki profesjonalnej i wysokiej jakości badań, wzorcowań, certyfikacji, inspekcji, ocen i innych świadczonych usług, prac naukowo-badawczych. Zobowiązania dotyczą także spełniania mających zastosowanie wymagań jednostek akredytujących lub certyfikujących, związanych porozumieniami kontraktowymi oraz skutecznego reagowania na skargi, reklamacje i odwołania.

Dla realizacji powyższych celów i zobowiązań najwyższe kierownictwo Instytutu Kolejnictwa zapewnia wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm odniesienia oraz warunki
i niezbędne zasoby do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania, procesów realizacji prac
i  współpracy z klientami i innymi zainteresowanymi stronami.

Kierownictwo, dokładając wszelkich starań, aby praca przyjęta do realizacji była zawsze wykonana profesjonalnie, obiektywnie, bezstronnie, zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami, nie wywiera na komórki organizacyjne Instytutu Kolejnictwa żadnego nacisku, który mógłby mieć ujemny wpływ na przebieg i  wyniki realizowanych prac.

Pracownicy Instytutu Kolejnictwa mają dostęp do dokumentów opisujących system zarządzania, znają i realizują niniejszą politykę oraz procedury swojej pracy, przyczyniającej się do wprowadzania nowoczesnych technologii w transporcie szynowym.

 

Warszawa, dnia 10 maja 2022 r.

 

 

Polityka systemu zarządzania