KRAJOWE OCENY TECHNICZNE

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. Podstawowe wymagania są wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.). Krajową ocenę techniczną wydaje się na okres 5 lat. Okres ten może być przedłużany na kolejne okresy nie dłuższe niż 5 lat. Krajowa ocena techniczna obowiązuje od dnia jej wydania.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA STANOWI DOKUMENT ODNIESIENIA DO SPORZĄDZENIA KRAJOWEJ DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH I ZNAKOWANIA WYROBU ZNAKIEM BUDOWLANYM B.

Decyzją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nr 1/KJOT/WB/2018 z dnia 6.08.2018 Instytut Kolejnictwa jest wyznaczony jako Krajowa Jednostka Oceny Technicznej. Na wniosek producentów wydaje, zmienia, przedłuża i uchyla krajowe oceny techniczne dla wyrobów budowlanych przeznaczonych do zastosowań w nawierzchniach szynowych zgodnie z zakresem podanym w załączniku do decyzji  Nr 1/KJOT/WB/2018

 

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia  2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) Instytut Kolejnictwa wydaje krajową ocenę techniczną  dla wyrobu budowlanego:

1) nieobjętego  zakresem  przedmiotowym  Polskiej Normy wyrobu, albo

2) jeżeli w odniesieniu do co najmniej  jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny  przewidziana w polskiej normie wyrobu nie jest właściwa, albo

3) jeżeli Polska Norma  wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego.


Krajowe oceny techniczne wydawane są na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968).


Ubiegający się o udzielenie, przedłużenie lub zmianę krajowej oceny technicznej dla wyrobu budowlanego zobowiązany jest do złożenia w Ośrodku Jakości i Certyfikacji IK wypełnionego wniosku o wydanie krajowej oceny technicznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) do wniosku o wydanie krajowej oceny technicznej należy dołączyć:

1) uzupełnienie opisu technicznego wyrobu budowlanego zawartego we wniosku, dokumentację techniczną wyrobu budowlanego, rysunki techniczne, obliczenia oraz inne informacje przydatne do oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jeżeli ma to zastosowanie;

2) opis zakładowej kontroli produkcji i związanej z nią informacją o procesie produkcyjnym;

3) dokumenty potwierdzające dane dotyczące właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, w tym sprawozdania z przeprowadzonych badań i obliczeń;

4) informacje o mających zastosowanie odrębnych przepisach oraz dokumenty wydane na podstawie tych przepisów, o ile ma to zastosowanie.


Do Wnioskodawcy należy uzyskanie dokumentów, informacji, wyników badań, obliczeń i klasyfikacji, które zostaną uznane w procesie udzielania krajowej oceny technicznej. Wszelkie takie dokumenty powinny pochodzić z:

1) laboratoriów akredytowanych zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579);

2) laboratoriów zagranicznych, jeżeli wynika to z umów międzynarodowych, oraz laboratoriów notyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, Dz. Urz. UE L 103 z 12.04.2013, str. 10, Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014, str. 76 oraz Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014, str. 41);


Lista laboratoriów akredytowanych jest dostępna na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl.


Wykaz krajowych ocen technicznych wydanych przez IK: 2017, 20182019, 2020, 2021, 2022, 2023

Wykaz krajowych ocen technicznych wydanych przez IK (kolejne wydania): 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024


W związku z następującymi zmianami w przepisach krajowych:

- opublikowaniem w Dzienniku Ustaw RP z dn. 13 sierpnia 2015 r., poz. 1165 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności;

- opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym;

- opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych;

od dnia 1 stycznia 2017 roku Instytut Kolejnictwa nie ma już uprawnień do udzielania, uchylania i zmian Aprobat Technicznych.

Wykaz aprobat technicznych udzielonych przez IK: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Wykaz aprobat technicznych udzielonych przez IK (przedłużenia): 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Wykaz aprobat technicznych udzielonych przez IK (zmiany): 2015, 2016

 

 

Za udzielanie krajowych ocen technicznych IK odpowiedzialni są:

Kierownik Zakładu

mgr inż. Krzysztof Ochociński
tel. +48 22 473 13 40
e-mail: kochocinski@ikolej.pl

 

Kierownik Ośrodka

mgr inż. Wojciech Rzepka
tel. +48 22 473 13 92
e-mail: wrzepka@ikolej.pl

 


Do góry