INFORMACJA NORMALIZACYJNA

Instytut Kolejnictwa prowadzi dwa – kluczowe dla kolejnictwa – sekretariaty Komitetów Technicznych (KT) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, które zajmują się pracami normalizycyjnymi zmierzającymi do wdrożenia w Polsce norm europejskich oraz ustanowienia norm krajowych.  Są to komitety: nr 138 ds. Kolejnictwa oraz nr 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego.

Ponadto pracownicy Instytutu na bieżąco śledzą ustawodawstwo polskie i europejskie w zakresie wdrażania interoperacyjności dla kolei konwencjonalnych i dużych prędkości. Biorą również udział w pracach 11 Komitetów Technicznych PKN zajmujących się zagadnieniami związanymi z problematyką znajdującą zastosowanie w badaniach i projektowaniu  urządzeń, systemów i obiektów kolejowych.

Zdobyta w ten sposób wiedza stanowi doskonałą podstawę do zaoferowania  przedsiębiorstwom działającym na rynku kolejowym usługi informacyjnej zawierającej zbiór zestawień aktualnych dokumentów normalizacyjnych i legislacyjnych.

 • Oferta obejmuje wykazy: 
  • norm PN-EN wprowadzonych przez KT 138 i 61 (możliwy podział na normy istotne dla poszczególnych branż)
  • projektów norm europejskich opracowywanych przez komitety CEN/TC 256 Kolejnictwo i CENELEC/TC 9X Zastosowania elektryki i elektroniki w kolejnictwie
  • norm zharmonizowanych z kolejowymi dyrektywami Unii Europejskiej
  • norm powołanych w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności dla różnych podsystemów
  • unijnych i polskich aktów prawnych dotyczących kolei
  • aktualnych kart UIC.

logo Perinormoraz możliwość wyszukiwania zestawień norm w bazie Perinorm zawierającej dane bibliograficzne norm krajowych krajów europejskich oraz wszystkich norm wydawanych przez ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI.

 

Aktualizacja – co miesiąc lub kwartał.

Forma dostarczanych materiałów – pliki w formacie .pdf, wydruki lub dedykowany dostęp ze strony internetowej.

W czytelni Instytutu Kolejnictwa dostępne są normy branżowe BN, normy zakładowe a także karty UIC.

 

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Wydawnictwo Naukowe:

mgr Agnieszka Kaczorek
tel. +48 22 47 31 084
akaczorek@ikolej.pl