INFORMACJA NORMALIZACYJNA

Instytut Kolejnictwa prowadzi dwa – kluczowe dla kolejnictwa – sekretariaty Komitetów Technicznych (KT) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, które zajmują się pracami normalizycyjnymi zmierzającymi do wdrożenia w Polsce norm europejskich oraz ustanowienia norm krajowych.  Są to komitety: nr 138 ds. Kolejnictwa oraz nr 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego.

Ponadto pracownicy Instytutu na bieżąco śledzą ustawodawstwo polskie i europejskie w zakresie wdrażania interoperacyjności dla kolei konwencjonalnych i dużych prędkości. Biorą również udział w pracach 11 Komitetów Technicznych PKN zajmujących się zagadnieniami związanymi z problematyką znajdującą zastosowanie w badaniach i projektowaniu  urządzeń, systemów i obiektów kolejowych.

Zdobyta w ten sposób wiedza stanowi doskonałą podstawę do zaoferowania  przedsiębiorstwom działającym na rynku kolejowym usługi informacyjnej zawierającej zbiór zestawień aktualnych dokumentów normalizacyjnych i legislacyjnych.

  • Oferta obejmuje wykazy: 
    • norm PN-EN wprowadzonych przez KT 138 i 61 (możliwy podział na normy istotne dla poszczególnych branż)
    • projektów norm europejskich opracowywanych przez komitety CEN/TC 256 Kolejnictwo i CENELEC/TC 9X Zastosowania elektryki i elektroniki w kolejnictwie
    • norm zharmonizowanych z kolejowymi dyrektywami Unii Europejskiej
    • norm powołanych w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności dla różnych podsystemów
    • unijnych i polskich aktów prawnych dotyczących kolei
    • aktualnych kart UIC.

logo Perinormoraz możliwość wyszukiwania zestawień norm w bazie Perinorm zawierającej dane bibliograficzne norm krajowych krajów europejskich oraz wszystkich norm wydawanych przez ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI.

 

Aktualizacja – co miesiąc lub kwartał.

Forma dostarczanych materiałów – pliki w formacie .pdf, wydruki lub dedykowany dostęp ze strony internetowej.

 

W czytelni Instytutu Kolejnictwa dostępne są normy branżowe BN, normy zakładowe a także karty UIC.

 

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Informacji Normalizacyjnej i Naukowo-Technicznej:
mgr inż. Anna Loryńska
tel. 22 47 31 604
e-mail alorynska@ikolej.pl