CERTYFIKACJA

UWAGA: ZMIANA

Instytut Kolejnictwa uprzejmie informuje, iż wprowadził następujące zmiany w swoich programach certyfikacji wg których zostały wydane certyfikat zgodności:

1. program CW-05 został zastąpiony programem PCW-01, a programy certyfikacji CW-01, CW-02, CW-03, CW-04 i CW-07 zostały połączone w jeden program PCW-02.

2. dotychczasowy typ programu 3 wg PN-EN ISO/IEC 17067, został zastąpiony typem N (autorski program IK) wg tej normy.

Zasadnicza różnica w programach dotyczy nadzoru nad wydanym certyfikatem, który obecnie będzie prowadzony w szczególności poprzez oceny procesu produkcji u Klienta oraz badania kontrolne certyfikowanych wyrobów w wyznaczonych laboratoriach.

Nowe programy certyfikacji prześlemy na życzenie

Certyfikacja Systemów Zarządzania Jakością

Certyfikat  nr C QMS IK 01/2017-01 Produkcja i sprzedaż elementów systemu i systemu przytwierdzenia szyn do podkładów betonowych oraz uchwytów dociskowych elektrycznego ogrzewania rozjazdów wydany  dla  spółki  INTERFREZ sp. z o. o. został  wycofany  dnia  28  listopada  2019 r.

 

Wykaz udzielonych Certyfikatów QMS: 2014, 2015, ... 2017, 2018

Wykaz wycofanych Certyfikatów QMS: 2019

Głównym zadaniem systemu certyfikacji wyrobów jest ochrona rynku przed wyrobami stwarzającymi zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska oraz podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania wyrobu. Bezpieczeństwo ma szczególne znaczenie w przypadku wyrobów przeznaczonych dla transportu, a zwłaszcza dla kolejnictwa. Procedury certyfikacyjne są formalnym instrumentem, który ma zapewnić spełnienie wymagań stawianych wyrobom.

Działalność certyfikacyjną (kwalifikacyjną) Instytut Kolejnictwa rozpoczął w 1994 r. na mocy zarządzenia nr 32 Dyrektora Generalnego PKP z dnia 2 sierpnia 1994 r.

Do roku 1997 Świadectwa Kwalifikacji IK były obligatoryjne dla dostawców kolejowych, a więc działalność ta miała charakter certyfikacji obowiązkowej.

Od 1997 r. certyfikację obowiązkową przejął Główny Inspektorat Kolejnictwa, a obecnie Urząd Transportu Kolejowego.

Jednak na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji określonych rodzajów budowli urządzeń i pojazdów kolejowych oraz zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez Prezesa UTK w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Transportu Kolejowego Instytut Kolejnictwa jest uprawniony do wykonywania badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, stwierdzania zgodności z typem oraz wydawania certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem.

Od roku 2011 Instytut Kolejnictwa jako instytut badawczy kontynuuje działalność certyfikacyjną w oparciu o statut zatwierdzony przez Ministerstwo Infrastruktury.

Obecnie Ośrodek Jakości i Certyfikacji prowadzi w ramach Instytutu Kolejnictwa certyfikację wyrobów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.

 

Prowadzone procesy certyfikacyjne obejmują zarówno obszar certyfikacji dobrowolnej jak i obszar regulowany prawnie. W obszarze regulowanym prawnie prowadzona jest certyfikacja ZKP, certyfikacja składników interoperacyjności kolei i podsystemów kolejowych (jednostka notyfikowana nr 1467), a także certyfikacja określonych rodzajów budowli urządzeń i pojazdów kolejowych według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 720).

Do wymagań systemu zarządzania jakością dostosowana została struktura organizacyjna Instytutu Kolejnictwa, tak aby zapewniała zaufanie i gwarantowała niezależność od nacisków mogących wpływać na bezstronność i rzetelność prowadzonej certyfikacji wyrobów. Powołane zostały niezależne kolegialne organy opiniodawczo-doradcze Rada ds. Certyfikacji i Komitet Techniczny, które zapewniają niezależność Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej na trzech poziomach:

  • strategii i polityki certyfikacyjnej,
  • decyzji dotyczących certyfikacji,
  • oceny wyrobów poddawanych ocenie zgodności.

 

Deklaracja bezstronności

Zakres udzielonej akredytacji AC 128

PROCEDURA nr PO-Q-07 SKARGI I ODWOŁANIA


Do góry

Certyfikacja wyrobów

Procedura certyfikacji wyrobów rozpoczyna się od złożenia w Ośrodku Jakości i Certyfikacji wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, które stanowią:

Szczegółowy opis procesu certyfikacji wyrobów można uzyskać w Informatorze o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym.


Lista dokumentów normatywnych opracowanych i stosowanych przy certyfikacji wyrobów dla transportu szynowego.

Wykaz Dokumentów Normatywnych.

 

Certyfikacja prowadzona jest na zgodność z normami krajowymi i międzynarodowymi, kartami UIC oraz innymi dokumentami normatywnymi wg akredytowanych programów certyfikacji:

Programy certyfikacji udostępniane są zainteresowanym klientom na życzenie.


Wykaz udzielonych Świadectw Kwalifikacji: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Wykaz udzielonych Certyfikatów Zgodności: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019 , 2020

Wykaz udzielonych Certyfikatów Zgodności (zmiany): 2016, 2017, 20182019

Wykaz zawieszonych Certyfikatów Zgodności

Wykaz wycofanych Certyfikatów Zgodności


Do góry

Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji

Od 2008 r. Instytut Kolejnictwa, spełniając wymaganie naszych klientów, prowadzi również certyfikację zakładowej kontroli produkcji (ZKP) stosowanie do wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966).

Procedura certyfikacji zakładowej kontroli produkcji rozpoczyna się od złożenia w Ośrodku Jakości i Certyfikacji wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, które stanowią:

 

Szczegółowy opis procesu certyfikacji zakładowej kontroli produkcji ZKP znajduje się w Informatorze dla producentów o trybie certyfikacji ZKP.

Wykaz udzielonych Certyfikatów ZKP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Wykaz przedłużonych Certyfikatów ZKP: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Wykaz wycofanych Certyfikatów ZKP


Do góry

Certyfikacja WE składników i podsystemów interoperacyjności kolei

Od 2007 r. Instytut Kolejnictwa (wówczas CNTK) jako jednostka notyfikowana nr 1467 prowadził certyfikację w zakresie dyrektyw 96/48/WE i 2001/16/WE.

W marcu 2011 r. Instytut Kolejnictwa został uznany jednostką notyfikowaną nr 1467 w zakresie dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. Obecnie Instytut Kolejnictwa uzyskał akredytację w odniesieniu do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności kolei w Unii Europejskiej. Notyfikacja jest bezterminowa.

 

Ośrodek Jakości i Certyfikacji prowadzi certyfikację składników i podsystemów interoperacyjności na zgodność ze specyfikacjami Technicznymi Interoperacyjności (TSI).

 

Procedura certyfikacji zgodności WE składników i podsystemów interoperacyjności rozpoczyna się od złożenia w Ośrodku Jakości i Certyfikacji IK wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

 

Wykaz wydanych certyfikatów WE: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 201820192020

Wykaz wydanych certyfikatów WE (kolejne wydania): kolejne wydania 2015, kolejne wydania 2018, kolejne wydania 2019

Wykaz wniosków WE: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020


INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE CERTYFIKACJI WE

 

W procesach certyfikacji WE stosowane są rekomendacje NB-Rail dostępne na stronie:

http://nb-rail.eu/co/co_docs_rfu_en.html


Do góry

Certyfikaty Zgodności Typu i Zgodności z Typem

Na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli, urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego Instytut Kolejnictwa przeprowadzał badania konieczne do uzyskania świadectw oraz sporządzał w tym zakresie opinie techniczne.

Obecnie na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji określonych rodzajów budowli urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz.U z 2014r., poz.720) Instytut Kolejnictwa jako jednostka akredytowana przez PCA oraz i posiadająca zgodę Prezesa UTK jest uprawniony do wykonywania badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, stwierdzania zgodności z typem oraz wydawania certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem budowli (z wyłączeniem podkładów stalowych), urządzeń (z wyłączeniem trzeciej szyny), oraz pojazdów kolejowych wymienionych w rozdziale 3 tego Rozporządzenia.

Proces wydawania certyfikatów typu i zgodności z typem rozpoczyna się od złożenia w Ośrodku Jakości i Certyfikacji IK wypełnionego formularza zgłoszeniowego w postaci wniosku o przeprowadzenie oceny-wydanie certyfikatu zgodności typu/zgodności z typem.

Wykaz udzielonych Certyfikatów Zgodności Typu: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Wykazu udzielonych Certyfikatów Zgodności Typu (kolejne wydania): 2018, 2019

Wykaz udzielonych Certyfikatów Zgodności z Typem: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Do góry