CERTYFIKACJA

UWAGA: ZMIANA

Instytut Kolejnictwa uprzejmie informuje, iż wprowadził następujące zmiany w swoich programach certyfikacji wg których zostały wydane certyfikat zgodności:

1. program CW-05 został zastąpiony programem PCW-01, a programy certyfikacji CW-01, CW-02, CW-03, CW-04 i CW-07 zostały połączone w jeden program PCW-02.

2. dotychczasowy typ programu 3 wg PN-EN ISO/IEC 17067, został zastąpiony    typem N (autorski program IK) wg tej normy.

Zasadnicza różnica w programach dotyczy nadzoru nad wydanym certyfikatem, który obecnie będzie prowadzony w szczególności poprzez oceny procesu produkcji u Klienta oraz badania kontrolne certyfikowanych wyrobów w wyznaczonych laboratoriach.

Nowe programy certyfikacji prześlemy na życzenie.

Głównym zadaniem systemu certyfikacji wyrobów jest ochrona rynku przed wyrobami stwarzającymi zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska oraz podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania wyrobu. Bezpieczeństwo ma szczególne znaczenie w przypadku wyrobów przeznaczonych dla transportu, a zwłaszcza dla kolejnictwa. Procedury certyfikacyjne są formalnym instrumentem, który ma zapewnić spełnienie wymagań stawianych wyrobom.

Działalność certyfikacyjną (kwalifikacyjną) Instytut Kolejnictwa rozpoczął w 1994 r. na mocy zarządzenia nr 32 Dyrektora Generalnego PKP z dn. 2 sierpnia 1994 r.

Do roku 1997 Świadectwa Kwalifikacji IK były obligatoryjne dla dostawców kolejowych, a więc działalność ta miała charakter certyfikacji obowiązkowej.

Od 1997 r. certyfikację obowiązkową przejął Główny Inspektorat Kolejnictwa, a obecnie Urząd Transportu Kolejowego.

Jednak na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji określonych rodzajów budowli urządzeń i pojazdów kolejowych oraz zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez Prezesa UTK w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Transportu Kolejowego Instytut Kolejnictwa jest uprawniony do wykonywania badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, stwierdzania zgodności z typem oraz wydawania certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem.

Od roku 2011 Instytut Kolejnictwa jako instytut badawczy kontynuuje działalność certyfikacyjną w oparciu o statut zatwierdzony przez Ministerstwo Infrastruktury.

Obecnie Ośrodek Jakości i Certyfikacji prowadzi w ramach Instytutu Kolejnictwa certyfikację:
-   wyrobów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi,
- systemów zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy  PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania, wg programu certyfikacji CQMS – 01.


Prowadzone procesy certyfikacyjne obejmują zarówno obszar certyfikacji dobrowolnej jak i obszar regulowany prawnie. W obszarze regulowanym prawnie prowadzona jest certyfikacja ZKP, certyfikacja składników interoperacyjności kolei i podsystemów kolejowych (jednostka notyfikowana nr 1467), a także certyfikacja określonych rodzajów budowli urządzeń i pojazdów kolejowych według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 720).

Do wymagań systemu zarządzania jakością dostosowana została struktura organizacyjna Instytutu Kolejnictwa, tak aby zapewniała zaufanie i gwarantowała niezależność od nacisków mogących wpływać na bezstronność i rzetelność prowadzonej certyfikacji wyrobów. Powołane zostały niezależne kolegialne organy opiniodawczo-doradcze Rada ds. Certyfikacji i Komitet Techniczny, które zapewniają niezależność Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej na trzech poziomach:

  • strategii i polityki certyfikacyjnej,
  • decyzji dotyczących certyfikacji,
  • oceny wyrobów poddawanych ocenie zgodności.

Deklaracja bezstronności

PROCEDURA nr PO-Q-07 SKARGI I ODWOŁANIA


Certyfikacja wyrobów

Procedura certyfikacji wyrobów rozpoczyna się od złożenia w Ośrodku Jakości i Certyfikacji wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, które stanowią:

Szczegółowy opis procesu certyfikacji wyrobów można uzyskać w Informatorze o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym.


Lista dokumentów normatywnych opracowanych i stosowanych przy certyfikacji wyrobów dla transportu szynowego. Wykaz Dokumentów Normatywnych.

 

Certyfikacja prowadzona jest na zgodność z normami krajowymi i międzynarodowymi, kartami UIC oraz innymi dokumentami normatywnymi wg akredytowanych programów certyfikacji:
PCW - 01 Kruszywa na podsypkę kolejową
PCW - 02 Wyroby dla kolejnictwa
oraz
PCW - 03 Wyroby dla zastosowań w podsystemach kolejowych - obszar nieobjęty zakresem akredytacji.

Programy certyfikacji udostępniane są zainteresowanym klientom na życzenie.


Wykaz udzielonych Świadectw Kwalifikacji: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Wykaz udzielonych Certyfikatów Zgodności: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018

Wykaz udzielonych Certyfikatów Zgodności (zmiany): 2016, 2017


Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji

Od 2008 r. Instytut Kolejnictwa, spełniając wymaganie naszych klientów, prowadzi również certyfikację zakładowej kontroli produkcji (ZKP) stosowanie do wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Procedura certyfikacji zakładowej kontroli produkcji rozpoczyna się od złożenia w Ośrodku Jakości i Certyfikacji wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, które stanowią:

 

Szczegółowy opis procesu certyfikacji zakładowej kontroli produkcji ZKP znajduje się w Informatorze dla producentów o trybie certyfikacji ZKP.

Wykaz udzielonych Certyfikatów ZKP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Wykaz przedłużonych Certyfikatów ZKP: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Wykaz wycofanych Certyfikatów ZKP

Wykaz zawieszonych Certyfikatów ZKP

Certyfikacja WE składników i podsystemów interoperacyjności kolei

Od 2007 r. Instytut Kolejnictwa (wówczas CNTK) jako jednostka notyfikowana nr 1467 na dyrektywy 96/48/WE i 2001/16/WE prowadził w tym zakresie certyfikację.

W marcu 2011 r. Instytut Kolejnictwa został uznany jednostką notyfikowaną nr 1467 na dyrektywę 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. Ośrodek Jakości i Certyfikacji prowadzi certyfikację składników i podsystemów interoperacyjności na zgodność ze specyfikacjami Technicznymi Interoperacyjności (TSI).

Procedura certyfikacji zgodności WE składników i podsystemów interoperacyjności rozpoczyna
się od złożenia w Ośrodku Jakości i Certyfikacji IK wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Wykaz udzielonych certyfikatów WE: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, nowe wydania 2015, 2016, 2017, 2018kolejne wydania 2018

Wykaz wniosków WE: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Zakres udzielonej akredytacji AC 128 oraz AC 185 (QMS).

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji WE

Certyfikacja Systemów Zarządzania Jakością

Od 2014 r. Instytut Kolejnictwa, wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, podjął również prowadzenie procesów certyfikacji systemów zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17 021:2011 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania,

wg programu certyfikacji nr CQMS – 01.

Proces certyfikacji systemu zarządzania jakością rozpoczyna się od złożenia w Ośrodku Jakości i Certyfikacji wypełnionego formularza wniosku:


Wykaz udzielonych Certyfikatów QMS: 2014, 2015, ... 2017, 2018

Wykaz wycofanych Certyfikatów QMS: 2019


Certyfikaty Zgodności Typu i Zgodności z Typem

Na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli, urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego Instytut Kolejnictwa przeprowadzał badania konieczne do uzyskania świadectw oraz sporządzał w tym zakresie opinie techniczne.

Obecnie na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji określonych rodzajów budowli urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz.U z 2014r., poz.720) Instytut Kolejnictwa jako jednostka akredytowana przez PCA oraz i posiadająca zgodę Prezesa UTK jest uprawniony do wykonywania badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, stwierdzania zgodności z typem oraz wydawania certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem budowli (z wyłączeniem podkładów stalowych), urządzeń (z wyłączeniem trzeciej szyny), oraz pojazdów kolejowych wymienionych w rozdziale 3 tego Rozporządzenia.

Proces wydawania certyfikatów typu i zgodności z typem rozpoczyna się od złożenia w Ośrodku Jakości i Certyfikacji IK wypełnionego formularza zgłoszeniowego w postaci wniosku o przeprowadzenie oceny-wydanie certyfikatu zgodności typu/zgodności z typem.

Wykaz udzielonych Certyfikatów Zgodności Typu: 2014, 2015, 2016, 2017, 20182018 kolejne wydania

Wykaz udzielonych Certyfikatów Zgodności z Typem: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018