ZAKRES DZIAŁANIA

Do podstawowej działalności Instytutu, poza prowadzeniem procesów oceny zgodności wyrobów stosowanych w kolejnictwie, należy inicjowanie i prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeby praktyki oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, ukierunkowanych na:

 • rozwiązywanie złożonych problemów modernizacji infrastruktury kolejowej i miejskiego transportu szynowego,
 • doskonalenie technologii przewozów pasażerów i ładunków środkami transportu szynowego,
 • zmniejszanie ryzyka eksploatacji transportu szynowego w warunkach jego normalnego działania i w stanach zagrożeń,
 • zintegrowanie polskiej sieci kolejowej z siecią europejską,
 • minimalizację oddziaływań transportu szynowego na środowisko naturalne oraz ułatwianie dostępu do tego transportu osobom niepełnosprawnym,

w następujących obszarach:

 • drogi kolejowe i drogi miejskiego transportu szynowego,
 • pojazdy szynowe,
 • przewozy pasażerów i ładunków oraz logistyka i analizy rynku transportowego
 • sterowanie ruchem i automatyka,
 • telekomunikacja i teleinformatyka,
 • sieć trakcyjna, zasilanie trakcji elektrycznej oraz urządzenia i systemy nietrakcyjne,
 • materiały oraz elementy, zespoły i konstrukcje stosowane w transporcie szynowym,
 • ochrona środowiska naturalnego oraz dostępność transportu szynowego dla osób niepełnosprawnych,
 • bezpieczeństwo publiczne i techniczne w transporcie szynowym,
 • wykorzystanie transportu szynowego dla obronności kraju,
 • analizy ekonomiczne w transporcie szynowym,
 • modelowanie systemów i procesów transportu szynowego.

Działania Instytutu obejmują w szczególności:

 1. Rozwijanie teorii i metod badawczych w obszarach objętych zakresem działalności Instytutu;
 2. Współuczestnictwo w kluczowych projektach dotyczących rozwoju i modernizacji sieci kolejowej w Polsce oraz rozwoju sieci komunikacyjnych w aglomeracjach;
 3. Udział w europejskiej przestrzeni badawczej poprzez uczestnictwo w programach i projektach UE;
 4. Rozwiązywanie problemów modernizacji infrastruktury transportu szynowego;
 5. Tworzenie nowych rozwiązań w zakresie transportu szynowego, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa pasażerów, ładunków i środowiska naturalnego;
 6. Badanie nowych systemów, wyrobów, technologii, wyposażenia technicznego i materiałów w transporcie szynowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska;
 7. Opracowywanie standardów oraz działania prenormatywne w zakresie elementów infrastruktury transportu szynowego, procesów transportowych i bezpieczeństwa przewozów;
 8. Opracowywanie wymagań dotyczących nowych systemów, wyrobów, technologii, wyposażenia technicznego i materiałów w transporcie szynowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska;
 9. Rozwój metod monitoringu i zapobiegania skutkom zjawisk i wydarzeń stwarzających zagrożenie dla ludzi, mienia i środowiska;
 10. Opracowywanie ekspertyz dotyczących zagadnień technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych transportu szynowego oraz wykonywanie innych prac usługowo-badawczych;
 11. Sporządzanie opinii i ekspertyz dla organów administracji publicznej i organów wymiaru sprawiedliwości;
 12. Opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu rozwoju nauki i techniki w zakresie działalności Instytutu, a także propozycji dotyczących wykorzystania osiągnięć światowych;
 13. Wytyczanie kierunków rozwoju w dziedzinach objętych działalnością Instytutu;
 14. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi;
 15. Udział w pracach legislacyjnych dotyczących polskiej i europejskiej sieci kolejowej;
 16. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych;
 17. Prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej, a także w zakresie metrologii, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej.

Realizowane procesy certyfikacji prowadzone są obiektywnie, kompetentnie i bezstronnie zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 17065 Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi, a w przypadku procesów certyfikacji realizowanych jako jednostka notyfikowana i wyznaczona dodatkowo zgodnie z wymaganiami dokumentu technicznego ERA MNB Assessment Scheme 000MRA1044 Requirements for conformity assessment bodies seeking notification, zgodnie z którymi nie są Klientom udzielane żadne konsultacje w rozumieniu i zakresie zdefiniowanym w wyżej wymienionej normie, przy czym za konsultacje uważa się udział w projektowaniu, wytwarzaniu, instalowaniu, utrzymywaniu lub dystrybucji wyrobu, procesu lub usługi które są certyfikowane lub które mają być certyfikowane.

Nie dotyczy to informacji/wyjaśnień odnoszących się do sposobu prowadzenia procesu certyfikacji, stosowania norm lub innych dokumentów normatywnych oraz stanowisk Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w odniesieniu do których wyroby klienta są poddawane ocenie, które mogą być udzielane na życzenie Wnioskodawcy lub potencjalnego Wnioskodawcy procesu certyfikacji przez kierownika Ośrodka Jakości i Certyfikacji (lub jego zastępców) oraz członków zespołu technicznego realizujących dany proces certyfikacji.

 

Zadania związane z rozwojem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu transportu szynowego:

 • inicjowanie i prowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych z pełnym przygotowaniem materiałów dydaktycznych (książki, skrypty, wybrane zbiory tematyczne);
 • upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych poprzez własne regularne wydawnictwa;
 • organizowanie konferencji i sympozjów naukowych;
 • współorganizowanie ze szkolnictwem wyższym studiów podyplomowych;
 • udział pracowników Instytutu w procesie dydaktycznym szkół wyższych;
 • szkolenie własnej kadry badawczej poprzez kursy metod badawczych, seminaria doktoranckie i seminaria specjalistyczne.

W zakresie swojego działania Instytut może wykonywać w sposób ciągły zadania szczególnie ważne dla planowania i realizacji polityki państwa, zwłaszcza w zakresie związanym z bezpieczeństwem publicznym, obronnością i bezpieczeństwem kraju, a także edukacją i jakością życia obywateli, dotyczące zwłaszcza:

 • opracowywania i opiniowania standardów w zakresie rynków pracy, ochrony zdrowia, ochrony pracy i zabezpieczenia społecznego;
 • ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, gospodarki bogactwami i zasobami naturalnymi, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa technicznego, energetycznego i bezpieczeństwa transportu;
 • standardów produktów i usług, a także warunków przestrzegania tych standardów;
 • monitoringu i zapobiegania skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne, w tym zapobiegania skutkom katastrof naturalnych lub technicznych, noszących znamiona klęski żywiołowej.