INSTYTUT

Jesteśmy instytutem badawczym działającym już 70 lat w obszarze transportu kolejowego.
Posiadamy własny tor badawczy i zaplecze niezbędne do prac badawczych i naukowych w obszarze transportu szynowego.
Instytut posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji jako jednostka certyfikująca wyroby (AC 128), jednostka badawcza

(AB 310, AB 369, AB 742) i jako jednostka wzorcująca (AP 024).

Ośrodek Jakości i Certyfikacji jako jednostka inspekcyjna typu A, posiadająca akredytację PCA nr AK 029 według wymagań normy 17020:2012 w zakresie przeprowadzania inspekcji adekwatności stosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka świadczy w imieniu Instytutu Kolejnictwa działalność inspekcyjną w zakresie wykonywania niezależnych ocen bezpieczeństwa.

Jesteśmy jednostką notyfikowaną nr NB 1467 do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności kolei w Unii Europejskiej do oceny wszystkich interoperacyjnych podsystemów strukturalnych, to jest: Infrastruktura, Energia, Sterowanie - urządzenia pokładowe, Sterowanie - urządzenia przytorowe, Tabor, utrzymanie i ruch kolejowy. Posiada notyfikację bezterminową.

W 1951 roku powstał Instytut Naukowo-Badawczy Kolejnictwa. Zaczątkiem jego był Referat Doświadczalny Parowozów Ministerstwa Komunikacji, z którego powstał Zakład Pojazdów Szynowych oraz Centralne Laboratorium Badawcze Instytutu. Ponadto zorganizowano Zakład Drogowy i Zakład Eksploatacji oraz Dział Dokumentacji. W latach następnych powstały kolejne zakłady i laboratoria. W 1957 r. podjęto decyzję o budowie nowoczesnego ośrodka badawczego w Warszawie na Olszynce Grochowskiej. W połowie 1958 roku Instytut został przekształcony w Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa (COBiRTK) będący jednostką organizacyjną PKP. Oprócz wykonywania prac badawczych pełnił on również funkcję koordynatora rozwoju techniki kolejnictwa w skali całego resortu. W 1987 roku decyzją Ministra Komunikacji zmieniono nazwę Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa na Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa (CNTK).


W 1999 roku Zarządzeniem nr 7 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.12.1999 Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa zostało wyłączone za struktur PKP i przekształcone w jednostkę badawczo-rozwojową (jbr).

Na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010  roku  w  sprawie  reorganizacji Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa (Dz. U. 2010 Nr 75, poz. 475), uległa zmianie nazwa Centrum  Naukowo-Technicznego Kolejnictwa. Nowa nazwa to Instytut  Kolejnictwa (IK).

 

 


Zapraszamy do zapoznania się z krótką prezentacją InstytutuPrezentacja IK

 


Instytut Kolejnictwa w latach 50-tych (fot. Archiwum IK)