Studia Wykonalności

Studia wykonalności jest podstawowym elementem dokumentacji projektowej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach funduszy europejskich, zarówno programów RPO jak i POIiŚ. Jest dokumentem umożliwiającym znaczne zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego planowanego przedsięwzięcia.
Składają się z następujących analiz:

 • rynku,
 • ekonomicznej,
 • technicznej,
 • strategicznej.
MORE

DLA SAMORZĄDÓW

Reforma polskiego kolejnictwa, realizowana na podstawie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", to nowe wyzwanie polskich samorządów. Samorządom powierzono zadania związane z organizowaniem i finansowaniem kolejowych przewozów pasażerskich.

Obejmują one między innymi ustalenie zapotrzebowania na przewozy i wybór przewoźnika o właściwym standardzie usług.        W dotychczasowym systemie organizacyjnym kolei badaniami marketingowymi zajmowały się wyspecjalizowane komórki organizacyjne sektora pasażerskiego przedsiębiorstwa PKP. Jednak chcąc mieć pełny obraz potrzeb przewozowych nie można ograniczać się do informacji dostarczanych przez PKP, zwłaszcza że w niedalekiej przyszłości ukształtuje się rynek przewoźników, na którym oprócz spółek wydzielonych z PKP S.A. pojawią się nowe podmioty. Z określaniem zapotrzebowania na przewozy ściśle wiąże się konstruowanie oferty przewozowej, w tym rozkładu jazdy, do czego konieczna jest znajomość zasad prowadzenia ruchu kolejowego a także charakterystyk infrastruktury oraz taboru kolejowego.

Inne problemy związane z transportem kolejowym stoją przed samorządami gminnymi oraz powiatowymi. Na mocy ustawy samorządy mogą nieodpłatnie przejmować od spółki Polskie Linie Kolejowe S.A. linie kolejowe o znaczeniu lokalnym. Jest to szansa, ale zarazem i wyzwanie. Problemem jest racjonalne wykorzystanie przejmowanej infrastruktury oraz zorganizowanie na lokalnych liniach kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych. Konieczny jest wybór sposobu zarządzania linią kolejową a także formy organizacyjnej wykonywania przewozów. Szczególnie ważne jest, by przed podjęciem działalności w dziedzinie transportu szynowego samorząd rozpoznał stan techniczny przejmowanej linii i określił zakres robót niezbędnych do prowadzenia ruchu pociągów z określoną prędkością i przy założonym nacisku osi.

W zakresie wszelkich problemów związanych z transportem kolejowym samorządy gmin, powiatów i województw mogą liczyć na Instytut Kolejnictwa w Warszawie. IK jest placówką badawczą działającą na zasadach określonych w ustawie o jednostkach badawczo-rozwojowych i podległą Ministrowi Infrastruktury. Atutami IK są wieloletnie doświadczenie we wszystkich dziedzinach kolejnictwa, wyspecjalizowana i doświadczona kadra oraz ugruntowana pozycja międzynarodowa, potwierdzona udziałem specjalistów Centrum w grupach roboczych Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) oraz Europejskiego Instytutu Badań Kolejowych (ERRI). Przedmiotem możliwej współpracy mogą być zagadnienia przewozów kolejowych na szczeblu wojewódzkim i lokalnym oraz szeroko rozumianej infrastruktury kolejowej.

Instytut Kolejnictwa oferuje w szczególności następujące usługi:

 • współudział w opracowaniu polityki transportowej województwa, a także programów i planów   zrównoważonego rozwoju transportu, w tym planowanie lokalnych sieci transportowych,
 • wykonywanie ocen stanu technicznego regionalnych linii kolejowych, z uwzględnieniem torów,   rozjazdów, obiektów inżynieryjnych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • wykonywanie ocen stanu technicznego taboru przewoźników, z którymi mają być podpisane   umowy,
 • badania marketingowe dla linii regionalnych,
 • tworzenie oferty przewozowej dla sieci kolejowych w województwach,
 • opracowywanie z udziałem samorządów biznes-planów dla przedsięwzięć transportowych,
 • analiza oddziaływania transportu na środowisko naturalne (przeglądy, prognozy, oceny).


Współpraca samorządów z placówką badawczo-rozwojową, taką jak Instytut Kolejnictwa, daje szansę na szybkie i efektywne zorganizowanie transportu kolejowego dostosowanego do potrzeb społeczności lokalnych.