DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI


Kierownictwo Instytutu Kolejnictwa zapewnia, że rozumie znaczenie bezstronności w prowadzonej działalności, w szczególności certyfikacji wyrobów, systemów zakładowej kontroli produkcji, systemów zarządzania jakością oraz w inspekcjach i ocenach zdolności systemu kolejowego do spełniania wymagań bezpieczeństwa. Instytut identyfikuje i analizuje zagrożenia wynikające z potencjalnych konfliktów interesów.

Bezstronność działania Instytutu jako jednostki certyfikującej zapewnia Rada ds. Certyfikacji, która jest niezależnym, kolegialnym organem opiniodawczo-doradczym. Rada jest wolna od jakichkolwiek nacisków finansowych, handlowych i innych, które mogłyby wpłynąć na jej niezależność. Członkami Rady, przy zachowaniu równości parytetów, są przedstawiciele różnych stron, tj.: producentów, dostawców wyrobów i podsystemów
dla transportu szynowego (w tym składników i podsystemów interoperacyjności), użytkowników certyfikowanych wyrobów i podsystemów, administracji publicznej, organizacji naukowo-badawczych oraz stowarzyszeń gospodarczych.

Kierownictwo Instytutu Kolejnictwa zapewnia zachowanie bezstronności w szczególności poprzez:

 • prowadzenie prac, w tym czynności certyfikacyjnych, inspekcyjnych i związanych z oceną bezpieczeństwa systemu kolejowego jako strona trzecia w sposób rzetelny i niezależny,
 • prowadzenie działalności, w tym działalności certyfikacyjnej, inspekcyjnej i dotyczącej ocen, w sposób wolny od jakichkolwiek nacisków finansowych,
 • podejmowanie decyzji certyfikacyjnych i sporządzanie raportów w sprawie oceny bezpieczeństwa na podstawie obiektywnych dowodów, przy braku wpływu innych interesów lub innych stron na decyzje,
 • nie prowadzenie certyfikacji innych jednostek certyfikujących w zakresie ich systemu zarządzania jakością,
 • nie prowadzenie działalności, w tym działalności certyfikacyjnej, inspekcyjnej i związanej
  z przeprowadzanymi ocenami, w przypadku niedopuszczalnego zagrożenia dla bezstronności,
 • nie prowadzenie działalności konsultacyjnej, która mogłaby zagrażać postrzeganiu Instytutu Kolejnictwa jako jednostki bezstronnej i niezależnej, w tym konsultacji w zakresie systemów zarządzania,
 • nie prowadzenie auditów wewnętrznych u swoich klientów, w szczególności związanych z certyfikacją,
  ani nie podzlecanie auditów organizacjom konsultingowym,
 • zapewnienie bezstronnego, obiektywnego i niezależnego zaangażowania personelu wewnętrznego  i zewnętrznego,
 • podejmowanie każdej decyzji w sprawach certyfikacji przez inną osobę niż tę, która dokonywała oceny,
 • zachowanie poufności wszelkich zastrzeżonych informacji o kliencie.

Kierownictwo Instytutu Kolejnictwa zapewnia niezbędne zasoby dla zabezpieczenia realizacji złożonej deklaracji.

Warszawa, dnia 3 marca 2017 r.

 

 

Deklaracja Bezstronności