ZESZYT 172

ARTYKUŁY


1. Pomiary fotometryczne i kolorymetryczne urządzeń sygnalizacji stosowanych na liniach kolejowych

Łukasz John

Słowa kluczowe: technika świetlna, fotometria, kolorymetria, goniometr

streszczenie pełny tekst

 

2. Pożądane kierunki rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Część I – Przewozy pasażerskie

Janusz Poliński

Słowa kluczowe: transport kolejowy, infrastruktura liniowa, infrastruktura punktowa, tabor przewozowy

streszczenie pełny tekst

 

3. Odkrywanie kolei przyszłości – Maglev

Janusz Poliński

Słowa kluczowe: transport kolejowy, koleje dużych prędkości, lewitacja magnetyczna, system Maglev

streszczenie pełny tekst

 

4. Udział Instytutu Kolejnictwa we Wspólnym Europejskim Przedsięwzięciu Kolejowym

Eliza Wawrzyn

Słowa kluczowe: Wspólne Przedsięwzięcie Europe’s Rail, Horyzont Europa, finansowanie badań naukowych

streszczenie pełny tekst

 

INFORMACJE O PRACACH

5. Inteligentne miasta – wskaźniki jakości transportu

Iwona Wróbel

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, inteligentne miasta, norma ISO 37120, transport miejski, wskaźniki transportowe

streszczenie pełny tekst

 

 

INFORMACJE O WYDARZENIACH

6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Transport XXI wieku

Renata Barcikowska

Słowa kluczowe: transport, nauka, nowoczesne technologie

streszczenie pełny tekst

 

 

INFORMACJE O PUBLIKACJACH

7. Transport kolejowy w Krajowym Programie Odbudowy i Zwiększania Odporności

Iwona Wróbel

Słowa kluczowe: program rządowy, inwestycje, infrastruktura kolejowa, tabor kolejowy, mobilność

streszczenie pełny tekst

 

 

 

ARTICLES

1. Photometric and Colorimetric Measurements of Signaling Equipment Used on Railway Lines

Łukasz John

Keywords: lighting technology, photometry, colorimetry, goniometer

summary

 

2. Desirable Directions of Development of Railway Transport in Poland. Part I – Passenger Transport

Janusz Poliński

Keywords: rail transport, linear infrastructure, point infrastructure, rolling stock

summary

 

3. Exploring the Railway of the Future − Maglev

Janusz Poliński

Keywords: rail transport, high-speed rail, magnetic levitation, maglev system

summary

 

4. Railway Research Institute’s Participation in the Europe’s Rail Joint Undertaking

Eliza Wawrzyn

Keywords: Europe’s Rail Joint Undertaking, Horizon Europe, research funds

summary

 

 

RESEARCH INFORMATION

 

5. Smart City – Transport Quality Indicators

Iwona Wróbel

Keywords: sustainable development, smart cities, ISO 37120 standard, urban transport, transport indicators

summary

 

 

RECENT EVENTS

6. International Scientific Conference Transport of the 21st Century

Renata Barcikowska

Keywords: transport, science, new technology

summary

 

INFORMATION ON PUBLICATIONS

7. Rail Transport in The National Recovery and Resilience Plan

Iwona Wróbel

Keywords: government program, investments, railway infrastructure, rolling stock, mobility

summary

 

STRESZCZENIA

SUMMARIES