ZESZYT 171

ARTYKUŁY

1. 15 lat działania Koła Zakładowego SITK RP przy Instytucie Kolejnictwa

Paweł Gradowski, Krzysztof Ortel

Słowa kluczowe: SITK, koło zakładowe, jubileusz

streszczenie pełny tekst

 

2. Koło obręczowane – szczególne zdarzenie wypadkowe

Ireneusz Mikłaszewicz

Słowa kluczowe: zdarzenie wypadkowe, rozjazd kolejowy, obręcz, koło obręczowane

streszczenie pełny tekst

 

3. Automatyczne sprzęganie taboru kolejowego. Część II – Sprzęg europejski dla taboru towarowego

Janusz Poliński

Słowa kluczowe: transport kolejowy, sprzęg samoczynny, automatyczny sprzęg cyfrowy

streszczenie pełny tekst

 

 

INFORMACJE O WYDARZENIACH

4. V Międzynarodowa Konferencja „Nowoczesne kierunki ochrony przeciwpożarowej taboru szynowego”

Marta Łyszcz, Aneta Świetlik

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe, pojazdy szynowe, systemy gaszące, normy serii EN 45545, badania ogniowe, bariery ogniowe

streszczenie pełny tekst

 

5. Projekt badawczy „Budowa i testowanie innowacyjnych wagonów towarowych”

Janusz Poliński

Słowa kluczowe: transport kolejowy, badania wagonów towarowych, innowacyjny wagon towarowy

streszczenie pełny tekst

 

6. Druga międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna na temat skutków społeczno-gospodarczych kolei dużych prędkości

Agata Pomykała

Słowa kluczowe: transport, kolej, koleje dużych prędkości, aspekty społeczno-gospodarcze

streszczenie pełny tekst

 

7. 13. Międzynarodowa konferencja TRANSBALTICA: Nauka i technika w transporcie

Agata Pomykała

Słowa kluczowe: transport, transport publiczny, transport drogowy, transport szynowy, transport lotniczy

streszczenie pełny tekst

 

8. 13. Międzynarodowe targi techniki transportowej InnoTrans 2022

Agata Pomykała

Słowa kluczowe: transport, transport publiczny, targi międzynarodowe, InnoTrans

streszczenie pełny tekst

 

9. 26. Międzynarodowa konferencja naukowa Transport Means – 2022

Agata Pomykała

Słowa kluczowe: transport, transport publiczny, transport drogowy, transport szynowy, transport lotniczy

streszczenie pełny tekst

 

10. Udział Instytutu Kolejnictwa w XIII Konferencji „Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej”

Marek Sumiła

Słowa kluczowe: konferencja, nowoczesne technologie, FRMCS

streszczenie pełny tekst

 

11. Program Kolej Plus z projektami realizowanymi w Instytucie Kolejnictwa

Iwona Wróbel

Słowa kluczowe: program rządowy, inwestycje infrastrukturalne, dostępność transportowa

streszczenie pełny tekst

 

INFORMACJE O PUBLIKACJACH

12. Transformacja miejskiego transportu elektrycznego na Ukrainie po 1991 roku

Andrzej Soczówka

Słowa kluczowe: miejski transport elektryczny, Ukraina, transformacja, tramwaj, trolejbus, metro, kolej regionalna

streszczenie pełny tekst

 

 

ARTICLES

1. 15-year-activity of SITK RP Company Chapter at the Railway Research Institute

Paweł Gradowski, Krzysztof Ortel

Keywords: SITK, company chapter, jubilee

summary

 

2. Tyred Wheel – a Special Accident Case

Ireneusz Mikłaszewicz

Keywords: accident event, rail crossover, tyre, wheel tyre

summary

3. Automatic Coupling of Rolling Stock. Part II – European Coupler for Freight Rolling Stock

Janusz Poliński

Keywords: rail transport, automatic coupler, digital automatic coupling (DAC)

summary

 

 

RECENT EVENTS

4. Vth International Conference Modern Trends of Fire Protection in Rolling Stock

Marta Łyszcz, Aneta Świetlik

Keywords: fire safety, rail vehicles, extinguishing systems, standard EN 45545, fire tests, fire resistance barriers

summary

 

5. Research project ”Construction and Testing of Innovative Freight Cars”

Janusz Poliński

Keywords: rail transport, testing of freight wagons, innovative freight car

summary

 

6. International Conference „2nd International Workshop on High-Speed Rail Socioeconomic Impacts”

Agata Pomykała

Keywords: transportation, railway, air transport, high-speed railway, socioeconomic aspects

summary

 

7. 13th International Conference TRANSBALTICA: Transportation Science and Technology

Agata Pomykała

Keywords: transportation, public transport, road transport, rail transport, air transport

summary

 

8. 13th International Trade Fair for Transport Technology and Mobility INNOTRANS 2022

Agata Pomykała

Keywords: transportation, public transport, international fairs, InnoTrans

summary

 

9. 26th International Scientific Conference Transport Means–2022

Agata Pomykała

Keywords: transportation, public transport, road transport, rail transport, air transport

summary

 

10. Participation of the Railway Research Institute in the 13th Conference “Development of Polish Railway Infrastructure”

Marek Sumiła

Keywords: conference, modern technology, FRMCS

summary

 

11. Kolej Plus Program and Projects Conducted at the Railway Research Institute

Iwona Wróbel

Keywords: government program, infrastructure investments, transport availability

summary

 

 

INFORMATION ON PUBLICATIONS

12. Transformation of Urban Electric Transport in Ukraine after 1991

Andrzej Soczówka

Keywords: urban electric transport, Ukraine, transformation, tram, trolleybus, metro, regional railway

summary

 

 

 

 

STRESZCZENIA

SUMMARIES