ZESZYT 170

ARTYKUŁY

1. Automatyczne sprzęganie taboru kolejowego. Część I – Historia rozwoju sprzęgu samoczynnego

Janusz Poliński

Słowa kluczowe: transport kolejowy, łączenie taboru kolejowego, sprzęg samoczynny

streszczenie pełny tekst

 

2. Udział Instytutu Kolejnictwa w Europejskiej Konferencji Instytutów Badawczych Transportu ECTRI

Eliza Wawrzyn

Słowa kluczowe: strategia dla transportu, multimodalność, badania mobilności, stowarzyszenie transportowe

streszczenie pełny tekst

 

3. Lekkie pojazdy trakcyjne. Dopuszczenie do eksploatacji pojazdu typu RW60EM

Paweł Winciorek

Słowa kluczowe: transport kolejowy, pojazd kolejowy

streszczenie pełny tekst

 

4. Transport w kształtowaniu jakości życia w inteligentnych miastach

Iwona Wróbel

Słowa kluczowe: inteligentne miasto, polityka miejska, technologie informatyczne, norma ISO 37120, certyfikacja, transport miejski, transport publiczny

streszczenie pełny tekst

 

 

INFORMACJE O WYDARZENIACH

5. Konferencja naukowa z okazji 70-lecia Instytutu Kolejnictwa oraz 25-lecia Ośrodka Eksploatacji Toru Doświadczalnego IK

Renata Barcikowska

Słowa kluczowe: konferencja naukowa, tor doświadczalny, Instytut Kolejnictwa

streszczenie pełny tekst

 

6. Kolejowa konferencja interdyscyplinarna „Dzień UIC w Polsce”

Agata Pomykała

Słowa kluczowe: transport publiczny, transport szynowy, kolej, UIC

streszczenie pełny tekst

 

 

INFORMACJE O PUBLIKACJACH

7. Overview of the key electromagnetic compatibility issues in high-speed rail direct-current traction operation

Andrzej Białoń

Słowa kluczowe: zakłócenia, kompatybilność elektromagnetyczna, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, kolej dużych prędkości, trakcja prądu stałego

streszczenie pełny tekst

 

8. Badania naukowe dla rozwoju transportu szynowego. Młoda kadra Instytutu Kolejnictwa w realizacji projektów badawczych

Jarosław Moczarski

Słowa kluczowe: transport szynowy, badania naukowe, młodzi naukowcy

streszczenie pełny tekst

 

 

 

ARTICLES

1. Automatic Coupling of Rolling Stock. Part I – History of the Development of the Automatic Coupler

Janusz Poliński

Keywords: rail transport, connecting rolling stock, automatic coupler

summary

 

2. Railway Research Institute’s Participation in European Conference of Transport Research Institutes ECTRI

Eliza Wawrzyn

Keywords: strategy for transport, multimodality, mobility research, transport association

summary

 

3. Light Traction Vehicles. RW60EM Type Vehicle Placing in Service

Paweł Winciorek

Keywords: railway transport, railway vehicle

summary

 

4. Transport in Shaping the Quality of Life in Smart Cities

Iwona Wróbel

Keywords: smart city, urban policy, information technologies, ISO 37120 standard, certification, urban transport, public transport

summary

 

 

RECENT EVENTS

5. Scientific Conference of the 70th Anniversary of the Railway Research Institute and the 25th Anniversary of the IK Test Track Centre

Renata Barcikowska

Keywords: scientific conference, test centre, Railway Research Institute

summary

 

6. Railway Interdisciplinary Conference „UIC Day in Poland”

Agata Pomykała

Keywords: public transport, rail transport, railways, UIC

summary

INFORMATION ON PUBLICATIONS

7. Overview of the Key Electromagnetic Compatibility Issues in High-Speed Rail Direct-Current Traction Operation

Andrzej Białoń

Keywords: disturbances, electromagnetic compatibility, railway traffic control devices, high-speed rail, DC traction

summary

 

8. Scientific Research for the Development of Rail Transport. Young Staff of the Railway Research Institute in the Implementation of Research Projects

Jarosław Moczarski

Keywords: rail transport, scientific research, young scientists

summary

 

 

 

STRESZCZENIA

STRESZCZENIA


SUMMARIES

SUMMARIES