ZESZYT 168

ARTYKUŁY

 

1. Wymagania projektowe dla tuneli kolejowych

Adrian Kaźmierczak, Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska

Słowa kluczowe: systemy tunelowe, portale, bezpieczeństwo pożarowe tuneli, ewakuacja, wentylacja, tabor szynowy

streszczenie pełny tekst

 

2. Modelowanie współpracy dynamicznej sieci jezdnej i odbieraków prądu na bazie metody elementów skończonych

Valeriy Kuznetsov

Słowa kluczowe: sieć trakcyjna, współpraca dynamiczna, pantograf, symulacja

streszczenie pełny tekst

 

3. Mikrostruktura żeliwa oraz jej ocena podczas badań mikroskopowych wyrobów kolejowych

Małgorzata Ostromęcka

Słowa kluczowe: żeliwo, badania mikroskopowe, preparatyka, wydzielenia grafitu, analiza wizualna

streszczenie pełny tekst

 

4. Koleje dużych prędkości w Chinach – stan aktualny i perspektywy rozwoju

Janusz Poliński

Słowa kluczowe: transport kolejowy, koleje dużych prędkości, kdp w Chinach

streszczenie pełny tekst

 

5. Testy funkcjonalne prototypów eurobalis na Okręgu Doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa

Łukasz Zawadka, Dominik Adamski

Słowa kluczowe: ocena zgodności, testy funkcjonalne, ETCS, eurobalisa

streszczenie pełny tekst

 

 

INFORMACJE O PRACACH

6. Standardy techniczne dla budowy infrastruktury kolejowej Centralnego Portu komunikacyjnego opracowane w Instytucie Kolejnictwa

Włodzimierz Kruczek, Iwona Wróbel

Słowa kluczowe: standardy techniczne, koleje dużych prędkości, infrastruktura kolejowa, systemy i urządzenia, tabor kolejowy

streszczenie pełny tekst

 

 

INFORMACJE O WYDARZENIACH

7. Biometryczne rozpoznawanie twarzy – podejście na świecie i testy systemu Face Pay w moskiewskim metrze

Janusz Poliński

Słowa kluczowe: inteligentne analizy wideo, rozpoznawanie i przetwarzanie obrazu twarzy, system Face Pay, moskiewskie metro

streszczenie pełny tekst

 

8. Pierwsza międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna na temat skutków społeczno-gospodarczych kolei dużych prędkości

Agata Pomykała

Słowa kluczowe: koleje dużych prędkości, aspekty społeczno-gospodarcze, konferencja naukowo-techniczna, Międzynarodowy Związek Kolei (UIC)

streszczenie pełny tekst

 

 

INFORMACJE O PUBLIKACJACH

9. Metody i narzędzia oceny wykorzystania infrastruktury transportowej na przykładzie badań infrastruktury kolejowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1989 – 2019

Andrzej Massel

Słowa kluczowe: infrastruktura kolejowa, metody badawcze, zarządy kolei, koleje europejskie

streszczenie pełny tekst

 

10. Biała Księga w sprawie sztucznej inteligencji – europejskie podejście do doskonałości i zaufania

Janusz Poliński

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, innowacyjność, regulacje prawne UE

streszczenie pełny tekst

 

11. Monografia „Hazards in the Railroad Structure” „Zagrożenia w nawierzchni kolejowej”

Grzegorz Stencel

Słowa kluczowe: nawierzchnia kolejowa, bezpieczeństwo, zagrożenia, ryzyko

streszczenie pełny tekst

 

12. Rola okręgu doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w badaniach taboru i infrastruktury kolejowej

Iwona Wróbel

Słowa kluczowe: tor doświadczalny, badania taboru kolejowego, badania infrastruktury kolejowej

streszczenie pełny tekst

 

 

ARTICLES

1. Design Requirements for Railway Tunnels

Adrian Kaźmierczak, Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska

Keywords: tunnel systems, portals, fire safety of tunnels, evacuation, ventilation, rolling stock

summary

 

2. Modelling of the Dynamic Interaction between the Contact Line and Pantograph Based on the Finite Element Method

Valeriy Kuznetsov

Keywords: catenary, dynamic interaction, pantograph, simulation

summary

 

3. The Microstructure of Cast Iron and Its Evaluation during Microscopic Examination of Railway Products

Małgorzata Ostromęcka

Keywords: cast iron, microscopic examination, sample preparation, graphite classification, visual analysis

summary

 

4. High-Speed Rail in China – Current Status and Development Prospects

Janusz Poliński

Keywords: rail transport, high-speed rail, HSR in China

summary

 

5. Functional Tests of Eurobalise Prototypes on the Test Track Centre of Railway Resarch Institute

Łukasz Zawadka, Dominik Adamski

Keywords: conformity assessment, functional test, ETCS, eurobalise

summary

 

 

RESEARCH INFORMATION

6. Technical Standards for the Construction of the Railway Infrastructure of the Solidarity Transport Hub Developed at the Railway Research Institute

Włodzimierz Kruczek, Iwona Wróbel

Keywords: technical standards, high-speed rail, rail infrastructure, systems and equipment, rolling stock

summary

 

 

RECENT EVENTS

7. Biometric Face Recognition – Approach in the World and Tests of the Face Pay System in the Moscow Metro

Janusz Poliński

Keywords: intelligent video analysis, face image recognition and processing, Face Pay system, Moscow metro

summary

 

8. 1st International Workshop on High-Speed Rail Socioeconomic Impacts

Agata Pomykała

Keywords: high speed railways, socio-economic aspects, scientific and technical conference, UIC

summary

 

 

INFORMATION ON PUBLICATIONS

9. Methods and Tools for Assessing the Use of Transport Infrastructure on the Example of Railway Infrastructure Research of Central and Eastern European Countries in 1989−2019

Andrzej Massel

Keywords: railway infrastructure, research methods, railway authorities, European railways

summary

 

10. White Paper on Artificial Intelligence – a European Approach to Excellence and Trust

Janusz Poliński

Keywords: artificial intelligence, innovation, EU legal regulations

summary

 

11. Monograph „Hazards in the Railroad Structure”

Grzegorz Stencel

Keywords: railway superstructure, safety, hazards, risk

summary

 

12. The Role of the Railway Research Institute’s Test Track in Railway Rolling Stock and Infrastructure Research

Iwona Wróbel

Keywords: test track, rolling stock tests, railway infrastructure tests

summary

STRESZCZENIA

SUMMARIES