ZESZYT 158

ARTYKUŁY

1. System wzmacniający sieć powrotną linii metra

Paulina Bielska

słowa kluczowe: linia metra, sieć powrotna, system wzmacniający, prądy błądzące

streszczenie pełny tekst

2. Badania kompatybilności elektromagnetycznej taboru kolejowego

Łukasz, John, Artur Dłużniewski

słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, zaburzenia radioelektryczne, tabor kolejowy, metodyka pomiarów, indukcja magnetyczna

streszczenie pełny tekst 

3. Analiza porównawcza wykorzystania taboru trakcyjnego w krajach europejskich

Szymon Klemba

słowa kluczowe: transport kolejowy, tabor kolejowy, organizacja transportu

streszczenie pełny tekst 

4. Badania tribologiczne par ciernych hamulca kolejowego według istniejących regulacji prawnych

Jacek Kukulski

słowa kluczowe: para cierna, stanowisko dynamometryczne, badania, regulacje prawne

streszczenie  pełny tekst 

5. Podsystemy transportu intermodalnego. Część V – Terminale

Janusz Poliński

słowa kluczowe: transport intermodalny, podsystemy, terminale, wagony

streszczenie pełny tekst

6. Program rządowy „Dostępność Plus”

Janusz Poliński

słowa kluczowe: dostępność infrastruktury, niepełnosprawni, transport kolejowy

streszczenie pełny tekst 

7. Możliwości badawcze górki rozbiegowej Instytutu Kolejnictwa

Ryszard Skóra, Jacek Kukulski

słowa kluczowe: pomiary naprężeń podczas zderzeń, zderzak kolejowy, wagon kolejowy

streszczenie pełny tekst 

 

INFORMACJE O WYDARZENIACH

1. IV Międzynarodowa Konferencja pt.: „Nowoczesne kierunki ochrony przeciwpożarowej taboru szynowego”

Marta Łyszcz, Aneta Świetlik

słowa kluczowe: ochrona przeciwpożarowa, normy serii EN 45545, badania ogniowe, bariery ogniowe, nowoczesne technologie

streszczenie pełny tekst 

2. Instytut Kolejnictwa na VI Kongresie Infrastruktury Polskiej 2018

Iwona Wróbel

słowa kluczowe: infrastruktura transportowa, kongres

streszczenie pełny tekst


INFORMACJE O PUBLIKACJACH

1. Zagrożenia w nawierzchni kolejowej

I.M.

słowa kluczowe: nawierzchnia kolejowa, bezpieczeństwo, zagrożenia, ryzyko

streszczenie pełny tekst 

2. Prace ładunkowe w transporcie kolejowym

Janusz Poliński

słowa kluczowe: transport kolejowy, przewozy ładunków, przeładunek

streszczenie pełny tekst 


ARTICLES

1. System Strengthening the Current Return Circuit of the Metro Line

Paulina Bielska

keywords: metro line, return circuit, strengthening system, stray currentse

summary

2. Electro-magnetic Compatibility Tests of the RollingStock

Łukasz John, Artur Dłużniewski

keywords: electro-magnetic compatibility, radio-electric disturbances, rolling stock, methodology of measurements, magnetic flux density

summary

3. Comparative Analysis of Using Tractive Rolling Stock in European Countries

Szymon Klemba

keywords: railway transport, rolling stock, transport organization

summary

4. Tests of Pairs of Rail Friction Shoes According to Existing Legal Regulations

Jacek Kukulski

keywords: pair of friction shoes, dynamometer bench, tests, legal regulations

summary

5. Intermodal Transport Subsystems. Part 5 – Terminals

Janusz Poliński

keywords: intermodal transport, subsystems, terminals, wagons

summary

6. Governmetal Programme “Accessibility Plus”

Janusz Poliński

keywords: accessibility of infrastructure, persons with disabilities, PRM, rail transport

summary

7. Test Possibilities of the Railway Research Institute’s Buffing Stand

Ryszard Skóra, Jacek Kukulski

keywords: stress measurements during crashes, railway buffer, wagon

summary

 

INFORMATION ON EVENTS

1. 4th International Conference“Modern Trends of Fire Protection in Rolling Stock”

Marta Łyszcz, Aneta Świetlik

keywords: fire protection, EN 45545 EU standards series, fire tests, fire barriers, advanced technologies

summary

2. . Railway Research Institute Present at the 6th Polish Infrastructure Congress 2018

Iwona Wróbel

keywords: transport infrastructure, congress

summary

 

INFORMATION ON PUBLICATIONS

1. Threats in Track Superstructure

I.M.

keywords: track superstructure, safety, threats, risk

summary

2. Cargo Operations in Railway Transport

Janusz Poliński

keywords: railway transport, transport of cargo, reloading

summary