ZESZYT 152

ARTYKUŁY

1. Nowoczesny demonstrator symulatora dla operatorów pojazdów szynowych

zwiększający bezpieczeństwo i efektywność ich działania – część I

Przemysław Brona , Adam Dąbrowski

słowa kluczowe: lokomotywa, symulator, wirtualna rzeczywistość

streszczenie pełny tekst  

2. Bezprzewodowe sieci szerokopasmowe w stanach kryzysowych w Polsce. Stan zagadnienia

Stanisław Gago

słowa kluczowe: sytuacje kryzysowe, misje krytyczne, szerokopasmowe sieci radiowe
w transporcie (PPDR), bezprzewodowy przesył danych (LTE)

streszczenie pełny tekst  

3. Instytut Kolejnictwa jednostką upoważnioną do badań technicznych oraz oceny zgodności określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych

Andrzej Kowalski

słowa kluczowe: ocena zgodności, certyfikacja, jednostka oceniająca zgodność, ocena zgodności przez stronę trzecią, jednostka upoważniona

streszczenie pełny tekst  

4. Środki ochrony przeciwporażeniowej stosowane na obszarach kolejowych, wymogi i badania skuteczności działania

Włodzimierz Kruczek

słowa kluczowe: ochrona przeciwporażeniowa, strefa sieci jezdnej i pantografu

streszczenie    pełny tekst  

5. Badania tarcz hamulcowych do pojazdu Desiro Rosja

Jacek Kukulski

słowa kluczowe: transport kolejowy, tarcza hamulcowa, stanowisko dynamometryczne

streszczenie pełny tekst  

6. Elementy dotykowe na nawierzchniach peronów – rozwiązania i popełnione błędy

Janusz Poliński

słowa kluczowe: peron kolejowy, peron tramwajowy, peron metra, strefa zagrożenia, elementy dotykowe

streszczenie pełny tekst  

7. Perspektywy rozwoju Łódzkiego Węzła Kolejowego

Jan Raczyński, Agata Pomykała

słowa kluczowe: systemy transportowe, infrastruktura, multimodalność, węzeł kolejowy

streszczenie pełny tekst  

INFORMACJE O PRACACH

1. Krajowy Plan Wdrażania TSI INF

Iwona Wróbel

słowa kluczowe: techniczne specyfikacje interoperacyjności, podsystem Infrastruktura

streszczenie pełny tekst  

INFORMACJE O WYDARZENIACH

1. 18. Targi EuroLab – spektrum nauki w XXI wieku

Patrycja Duszyńska-Zawada

owa kluczowe: analityka, techniki pomiarowe, aparatura pomiarowo-kontrolna, akredytacja, kryminalistyka, spektrofotometria

streszczenie pełny tekst  

2. IX Polski Kongres ITS

Marek Sumiła

słowa kluczowe: kongres ITS, sterownie i telekomunikacja kolejowa

streszczenie pełny tekst  

 

ARTICLES

1. Modern Demonstrator of Simulator for Rail Vehicles’ Operators, which Increases Safety and Efficiency of Their Performance – Part I

Przemysław Brona, Adam Dąbrowski

keywords: locomotive, simulator, virtual reality

summary

2. Wireless Broadband Networks in the States of Emergency in Poland. State of the Issue

Stanisław Gago

keywords: critical situations, mission critical, PPDR, broadband radio networks in transport, LTE

summary

3. Railway Research Institute as a Designated Body to Carry out Technical Tests and Conformity Assessment of Specific Types of Railway Structures, Equipment and Vehicles

Andrzej Kowalski

keywords: conformity assessment, certification, designation, conformity assessment body, conformity assessment by a third-party, designated body

summary

4. Means of Protection against Electrical Shock Used in the Railway Areas, Effectiveness Requirements and Tests

Włodzimierz Kruczek

keywords: protection against electrical shock, pantograph-overhead contact line area

summary

5. Dynamometer Test of Brake Discs for the Desiro Russia Train

Jacek Kukulski

keywords: railway transport, brake disc, dynamometer

summary

6. Tactile Elements on Railway Platform Surfaces – Solutions and Errors

Janusz Poliński

keywords: : railway platform, tram platform, metro platform, danger zone, tactile elements

summary

7. Prospects of Łódź Railway Node Development

Jan Raczyński, Agata Pomykała

keywords: systems, infrastructure, multimodality, railway node

summary

RESEARCH INFORMATION

1. National Plan of the TSI INF Implementation

Iwona Wróbel

keywords: technical specifications for interoperability, infrastructure subsystem

summary

RECENT EVENTS

1. 18th EuroLab Trade Fair – Spectrum of Science in the 21st Century

Patrycja Duszyńska-Zawada

keywords: analytics, measurement techniques, measurement and control apparatus, accreditation, criminology, spectrophotometry

summary

2. 9th Polish ITS Congress

Marek Sumiła

keywords: ITS congress, railway command-control and signaling

summary