ZESZYT 151

ARTYKUŁY

1. Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji

Paulina Banachowicz

słowa kluczowe: ochrona przeciwpożarowa, badania ogniowe, badania chemiczne, badania korozyjne, badania wytrzymałościowe, badania mechaniczne, szkolenia badań ultradźwiękowych

streszczenie pełny tekst  

2. Nowa komórka organizacyjna w strukturze Instytutu Kolejnictwa – Ośrodek Oceny Bezpieczeństwa

Magdalena Garlikowska

słowa kluczowe: ocena bezpieczeństwa, jednostka oceniająca, zarządzanie ryzykiem

streszczenie pełny tekst  

3. Laboratorium Metrologii Instytutu Kolejnictwa

Małgorzata Kucińska, Andrzej Aniszewicz

słowa kluczowe: metrologia, akredytacja, laboratorium wzorcujące

streszczenie pełny tekst 

4. Działalność Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów w dziedzinie transportu szynowego

Krzysztof Ochociński

słowa kluczowe: transport kolejowy, droga kolejowa, rynek przewozów pasażerskich i towarowych, ochrona środowiska

streszczenie    pełny tekst  

5. Zasady udzielania pomocy podróżnym niepełnosprawnym na dworcach kolejowych

Janusz Poliński

słowa kluczowe: transport kolejowy, podróżny niepełnosprawny, pomoc podróżnym niepełnosprawnym

streszczenie pełny tekst  

6. Badania urządzeń i systemów zasilania trakcji elektrycznej

Artur Rojek

słowa kluczowe: zasilanie trakcji elektrycznej, wyłącznik szybki, prąd zwarciowy, zespół prostownikowy

streszczenie pełny tekst  

7. Weryfikacja i aktualizacja Planu transportowego

Iwona Wróbel, Szymon Klemba

słowa kluczowe: plan transportowy, publiczny transport zbiorowy, przewozy międzynarodowe, przewozy międzywojewódzkie

streszczenie pełny tekst  

INFORMACJE O PRACACH

1. Inwentaryzacja infrastruktury kolejowej CARGOTOR w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze

Adam Dąbrowski

słowa kluczowe: infrastruktura kolejowa, zarządca infrastruktury kolejowej, Rejestr Infrastruktury, rejon przeładunkowy

streszczenie pełny tekst  

2. Badania składu wagonowego Talgo F063 w Polsce

Marceli Lalik

słowa kluczowe: transport kolejowy, Talgo, TSI

streszczenie pełny tekst  

INFORMACJE O WYDARZENIACH

1. III Międzynarodowa Konferencja pt.: „Nowoczesne kierunki ochrony przeciwpożarowej taboru szynowego”

Paulina Banachowicz

słowa kluczowe: ochrona przeciwpożarowa, normy serii EN 45545, badania ogniowe, bariery ogniowe

streszczenie pełny tekst  

2. Instytut Kolejnictwa sygnatariuszem Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Magdalena Garlikowska

słowa kluczowe: bezpieczeństwo, transport kolejowy, kultura bezpieczeństwa

streszczenie pełny tekst  

3. Seminaria naukowo-techniczne w Instytucie Kolejnictwa

Elżbieta Langa

słowa kluczowe: transport szynowy, Instytut Kolejnictwa, seminarium, sieć trakcyjna, wytrzymałość zmęczeniowa, przejazdy kolejowo-drogowe, bezpieczeństwo, profilowanie szyn, para cierna hamulca kolejowego, szacowanie niepewności pomiaru

streszczenie pełny tekst  

INFORMACJE O PUBLIKACJACH

1. Instytuty badawcze w polityce innowacyjnej Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

Renata Barcikowska

słowa kluczowe: polityka innowacyjna, instytuty badawcze, Unia Europejska

streszczenie pełny tekst  


ARTICLES

1.. Materials and Structure Laboratory

Paulina Banachowicz

keywords: fire protection, fire tests, chemical analyzes, corrosion tests, strength tests, mechanical tests, training of ultrasonic testing

summary

2. New Organizational Unit in the Railway Research Institute’s Structure – Safety Assessment Centre

Magdalena Garlikowska

keywords: safety assessment, Assessment Body, risk management

summary

3. Metrology Laboratory of the Railway Research Institute

Małgorzata Kucińska, Andrzej Aniszewicz

keywords: metrology, accreditation, calibration laboratory

summary

4. Activity of Railway Track and Operation Division in the Field of Rail Transport

Krzysztof Ochociński

keywords: railway transport, railroad, passenger and freight transport market, environmental protection

summary

5. The Rules of Providing Assistance for Passengers with Reduced Mobility at Railway Stations

Janusz Poliński

keywords: rail transport, passenger disabled, helping travelers with disabilities

summary

6. Researches of Equipment and Electric Traction Power Supply Systems

Artur Rojek

keywords: electric traction supply, high-speed circuit breaker, short circuit current, rectifier set

summary

7. Review and Update of Transport Plan

Iwona Wróbel, Szymon Klemba

keywords: transport plan, public collective transport, international services, interregional services

summary


RESEARCH INFORMATION

1. Specifi cation of CARGOTOR’s Railway Infrastructure in the Area of Transfer Stadion in Małaszewicze

Adam Dąbrowski

keywords: railway infrastructure, railway infrastructure manager, Register of Infrastructure, RINF, transfer station

summary

2. Tests of Coach-set TALGO F063 in Poland

Marceli Lalik

keywords: railway transport, Talgo, TSI

summary


RECENT EVENTS

1. Third International Conference „Modern Trends of Fire Protection in Rolling Stock”

Paulina Banachowicz

keywords: fire protection, standard EN 45545, fire tests, fire resistance barriers

summary

2. Railway Research Institute as Signatory of Declaration on Development of Safety Culture in Railway Transport

Magdalena Garlikowska

keywords: safety, railway transport, safety culture

summary

3. Scientific and Technical Seminars at the Railway Research Institute

Elżbieta Langa

keywords: railway transport, Railway Research Institute, seminar, overhead contact line, fatigue limit, rail-road crossings, safety, profiling rails, a pair of brake pads, the estimation of measurement uncertainty

summary

EXTERNAL PUBLICATIONS

 

1. Research Institutes in the Innovative Policy of Poland in Terms of Membership in European Union

Renata Barcikowska

keywords: European Union, innovation policy, research and development centres

summary