ZESZYT 150

ARTYKUŁY

1. Geneza i charakterystyka techniczna Toru Doświadczalnego w Żmigrodzie

Marian Hieronim Fijałek

słowa kluczowe: tor doświadczalny, lokalizacja, budowa, charakterystyka techniczna, realizatorzy

streszczenie pełny tekst  

2. Ogólna charakterystyka Toru Doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa i rodzaje wykonywanych badań taboru

Waldemar Szulc

słowa kluczowe: infrastruktura badawcza, tabor kolejowy

streszczenie pełny tekst  

3. Przegląd wybranych wymagań ochrony przeciwpożarowej przy ocenie elektrycznego zespołu trakcyjnego FLIRT3 serii ED160

Adrian Kaźmierczak, Jakub Piergies

słowa kluczowe: transport kolejowy, ochrona przeciwpożarowa

streszczenie pełny tekst  

4. Koncepcja połączenia kolejowego elektrowni Bełchatów z nowym złożem węgla brunatnego w Złoczewie

Beata Piwowar, Krzysztof Ochociński

słowa kluczowe: transport kolejowy, linia kolejowa

streszczenie    pełny tekst  

5. Dworce we współczesnym transporcie kolejowym

Janusz Poliński

słowa kluczowe: transport kolejowy, dworzec kolejowy, dostępność transportu kolejowego, bezpieczeństwo

streszczenie pełny tekst  

6. Realizacja postanowień Planu transportowego w rozkładzie jazdy pociągów 2014/2015

Iwona Wróbel

słowa kluczowe: plan transportowy, publiczny transport zbiorowy, przewozy międzynarodowe, przewozy międzywojewódzkie, rozkład jazdy pociągów

streszczenie pełny tekst  

 

ARTICLES

1. Concept and Technical Specifi cation of the Test Track Centre in Żmigród

Marian Hieronim Fijałek

keywords: railway test track, location, construction, technical characteristics, executors

summary

2. Characteristics of Railway Research Institute’s Test Track Centre and Types of Performed Rolling Stock Researches

Waldemar Szulc

keywords: research infrastructure, rolling stock

summary

3. Review of Selected Fire Safety Requirements for Evaluation of Electric Multiple

Unit Type FLIRT3 Series ED160

Adrian Kaźmierczak, Jakub Piergies

keywords: railway, fire safety

summary

4. Concept of New Railway Connection Between the Power Station Bełchatów and the New Brown-coal Deposit in Złoczew

Beata Piwowar, Krzysztof Ochociński

keywords: railway transport, railway line

summary

5. Railway Stations in Modern Railway Transport

Janusz Poliński

keywords: railway transport, railway station, availability of rail transport, security

summary

6. Realization of Transport Plan Provisions within 2014/2015 Train Timetable

Iwona Wróbel

keywords: transport plan, public collective transport, international services, interregional services, trains timetable

summary