ZESZYT 148

ARTYKUŁY

1. Problemy w eksploatacji podtorza kolejowego na obszarze szkód górniczych.

Piotr Gondek

słowa kluczowe: podtorze kolejowe, szkody górnicze

streszczenie pełny tekst  

2. Analiza istniejącego protokołu transmisji PPM2 danych i informacji w sieci CAN-BUS

Kaniewski Marek, Malicki Jan

słowa kluczowe: podstacja trakcyjna, wyłącznik szybki, zdalne sterowania wyłącznikami szybkimi

streszczenie pełny tekst  

3. Rozszerzenie zakresu akredytacji Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej

Kowalski Andrzej

słowa kluczowe: ocena zgodności, certyfikacja, autoryzacja, akredytacja, jednostka oceniająca zgodność, ocena zgodności przez stronę trzecią, jednostka notyfikowana

streszczenie pełny tekst  

4. Wyznaczanie prądów krytycznych wyłączników szybkich prądu stałego

Rojek Artur

słowa kluczowe: wyłącznik szybki, prąd krytyczny, czas łukowy, wydmuch elektromagnetyczny

streszczenie    pełny tekst  

5. Weryfikacja parametrów systemu GSM-R dla części BSS

Tchórzewski Krzysztof

słowa kluczowe: certyfikacja, system GSM-R, sygnał radiowy, jakość usług

streszczenie pełny tekst  

6. Rozwój infrastruktury transportowej w obszarze funkcjonalnym "Dolina Logistyczna"

Wróbel Iwona

słowa kluczowe:  infrastruktura transportowa, obszar funkcjonalny, strategia rozwoju obszaru

streszczenie pełny tekst  

INFORMACJE O PRACACH

1. Badania stanowiskowe tarczy hamulcowej

Kukulski Jacek

słowa kluczowe: transport kolejowy, tarcza hamulcowa, okładziny hamulcowe, stanowisko badawcze

streszczenie pełny tekst  

2. Badania trakcyjnych izolatorów kompozytowych 3 kV DC

Majewski Wiesław

słowa kluczowe: izolatory kompozytowe, izolatory do sieci trakcyjnej 3 kV DC

streszczenie    pełny tekst  

3. Wykonanie badań i nadzór nad badaniami dla oceny zasilacza buforowego typu ZB24DC300-I

Wiśniewski Zdzisław

słowa kluczowe: wyposażenie pojazdów szynowych, ładowanie baterii akumulatorów

streszczenie    pełny tekst  

INFORMACJE O PUBLIKACJACH

1. Podstawy eksploatacji systemów sterowania ruchem kolejowym

Moczarski Jarosław

słowa kluczowe: eksploatacja systemów srk, organizacja procesu obsługiwania

streszczenie pełny tekst  

2. Rola kolei w transporcie intermodalnym

Poliński Janusz

słowa kluczowe: transport intermodalny, podsystemy, terminale, wagony

streszczenie    pełny tekst  

3. Konkurencja pociągów drogowych dla transportu kolejowego w Europie

Poliński Janusz

słowa kluczowe: przewozy ładunków, pociągi drogowe

streszczenie    pełny tekst  

ARTICLES

1. Problems of Railway Subgrade Operations in the Mining Damage Area

Piotr Gondek

keywords: railway subgrade, mining damage

summary

2. Analysis of Existing PPM2 Protocol Data and Information in CAN-BUS Network

Kaniewski Marek, Malicki Jan

keywords: substation, high-speed circuit-breaker, remote control of high-speed circuit-breaker

summary

3. Scope of Accreditation for Railway Institute to Expansion of Activity as Conformity Assessment Body

Kowalski Andrzej

keywords: conformity assessment, certification, designation, accreditation, conformity assessment body, third-party conformity assessment activity, notified body

summary

4. Searching for Critical Currents of High-Speed Circuit Breaker DC

Rojek Artur

keywords: high-speed circuit breaker DC, critical currents, burning time of an arc, electromagnetic blowout

summary

5. Verification of the GSM-R System Parameters for BSS Part

Tchórzewski Krzysztof

keywords: certification, GSM-R system, radio signal, quality of service

summary

6. Transport Infrastructure Development for Logistics Valley Functional Area

Wróbel Iwona

keywords transport infrastructure, functional area, development of the strategy

summary

RESEARCH INFORMATION

1. Dynamometr Tests of WMD Brake Disc

Kukulski Jacek

keywords: railway transport, brake disc, disc brake pads, brake stand

summary

2. Railway 3 kV DC Composite Insulator Tests

Majewski Wiesław

keywords: composite insulator, catenary railway insulators 3 kV DC

summary

3. Carrying Out and Supervision of Tests for Evaluation of Buffer Power Supply Type ZB24DC300-I

Wiśniewski Zdzisław

keywords: equipment for rail vehicles, charging of batteries

summary

EXTERNAL PUBLICATIONS

1. Basics of Exploitation of Railway Signaling Systems

Moczarski Jarosław

keywords: exploitation of signaling systems, maintenance process organization

summary

2. Role of Railways in Intermodal Transport

Poliński Janusz

keywords: intermodal transport, subsystems, terminals, railway wagons

summary

3. Impact of Road Trains for Rail Transport in Europe

Poliński Janusz

keywords: cargo transport, road trains

summary