ZESZYT 147

ARTYKUŁY

1. Udział Instytutu Kolejnictwa w europejskim projekcie RESTRAIL w 7. Programie Ramowym

Magdalena Garlikowska

słowa kluczowe: wypadek kolejowy, samobójstwo, przechodzenie przez tory w miejscach niedozwolonych

streszczenie pełny tekst


2. Centralne przetwornice pomocnicze. Klasyfikacja, wymagania i ocena wyników na podstawie przeprowadzonych badań

Włodzimierz Kruczek

słowa kluczowe: zasilanie wagonów osobowych w energię elektryczną, centralne przetwornice pomocnicze

streszczenie pełny tekst


3. Metody obsługiwania pojazdów szynowych

Mikołaj Moczarski

słowa kluczowe: pojazdy szynowe, eksploatacja, obsługiwanie

streszczenie pełny tekst


4. Biała Księga – niepełnosprawni a transport kolejowy

Janusz Poliński

słowa kluczowe: podróżny niepełnosprawny, dostępność transportu kolejowego, proces dostawczy

streszczenie pełny tekst


5. Postanowienia zawarte w Planie Transportowym a ich realizacja w rozkładzie jazdy pociągów 2013/2014

Iwona Wróbel

słowa kluczowe: publiczny transport zbiorowy, plan transportowy, rozkład jazy pociągów

streszczenie pełny tekst


6. Wybrane wymagania TSI Loc&Pas w konstrukcji nowoczesnych pojazdów szynowych

Andrzej Zbieć

słowa kluczowe: tabor kolejowy, interoperacyjność, TSI

streszczenie pełny tekst


INFORMACJE O PRACACH

1. Badania i ocena elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 36WEa według TSI PRM

Marceli Lalik

słowa kluczowe: transport kolejowy, niepełnosprawność

streszczenie pełny tekst


2. Wytrzymałość szyn z błędnie wywierconymi otworami

Grzegorz Stencel

słowa kluczowe: wytrzymałość szyn, badania laboratoryjne szyb

streszczenie pełny tekst

 

INFORMACJE O PUBLIKACJACH

1. Modelowanie stanów technicznych systemów sterowania ruchem kolejowym

Jarosław Moczarski

słowa kluczowe: eksploatacja systemów srk, organizacja procesu obsługiwania, modelowanie stanów technicznych

streszczenie pełny tekst


2. Elementy dotykowe dla niewidomych – rodzaje, rozwiązania i wymagania ogólne

Janusz Poliński

słowa kluczowe: podróżnych niepełnosprawny, dostępność transportu kolejowego, elementy dotykowe pomocnicze

streszczenie pełny tekst

 

 

 

ARTICLES

1. Participation of the Railway Research Institute in the European Project RESTRAIL Within 7th Framework Programme

Magdalena Garlikowska

keywords: railway accident, suicide, crossing railway lines at unauthorized place

summary

2. Auxiliary Converters Classification, Requirements and Evaluation Based on Performer Tests

Włodzimierz Kruczek

keywords: passenger cars electric power supply, auxiliary converters

summary

3. Methods of Maintenance of Rail Vehicles

Mikołaj Moczarski

keywords: rail vehicles, exploitation, maintenance

summary

4. White Paper – Disabled and Rail Transport

Janusz Poliński

keywords: disabled passenger, availability of rail transport, adjustment process

summary

5. Provisions Contained in the Transport Plan for the Timetable of Trains for 2013/2014 Implementation

Iwona Wróbel

keywords: public mass transport, transport plan, timetable of trains

summary

6. Selected Requirements of the TSI Loc&Pas in the Design of Modern Railway Vehicles

Andrzej Zbieć

keywords: rolling stock, interoperability, the TSI

summary


RESEARCH INFORMATION

1. Test and Assessment of Electric Multiple Unit Type 36WEa According to TSI PRM

Marceli Lalik

keywords: railway transport, disability

summary

2. Strenght of Rails with Incorrectly Drilled Holes

Grzegorz Stencel

keywords: strength of rails, laboratory tests of rails

summary

 

EXTERNAL PUBLICATIONS

1. Modeling of Signaling Systems Technical States

Jarosław Moczarski

keywords: exploitation of signaling systems, maintenance process organization, modeling of technical states

summary

2. Elements of Tactile for The Blind – Types, Solutions and General Requirements

Janusz Poliński

keywords: disabled passenger, availability of rail transport, tactile elements

summary