03.11.2020 10:02

Zakup i modernizacja nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej do laboratorium badań taboru Instytutu Kolejnictwa w Warszawie


Instytut Kolejnictwa w Warszawie otrzymał ponad 2,7 mln zł na wykonanie projektu dotyczącego zakupu infrastruktury badawczej, niezbędnej do realizacji Agendy Badawczej Instytutu Kolejnictwa. W ramach projektu wnioskodawca zaplanował badania elementów taboru kolejowego w zakresie badań tribologicznych:

  • opracowanie nowego systemu monitoringu i diagnostyki elementów wyposażenia stanowiska dynamometrycznego;
  • opracowanie systemu programowania stanowiska z możliwością importu plików wsadowych (np. dotyczących wymagań trasy kolejowej,profil itp.);
  • opracowanie systemu rejestracji i obróbki danych pomiarowych z badań;
  • opracowanie systemu sterowania i kontroli stanowiska dynamometrycznego;
  • opracowanie systemu zraszania par ciernych hamulca symulujących zachowanie się tych elementów podczas badań w warunkachmokrych jak i zimowych.

Aby zrealizować cele projektu, Laboratorium Badań Taboru Instytutu Kolejnictwa zostanie doposażony w aparaturę laboratoryjno-badawczą, urządzenia oraz podzespoły. Dodatkowo zmodernizowane zostanie stanowisko hamulcowe do badań par ciernych hamulca. Projekt wpłynie na rozwój nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie elementów układu hamulcowego taboru. Efektem tych rozwiązań będzie także poprawa bezpieczeństwa podróżujących koleją.

 

Tytuł projektu: Zakup i modernizacja nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej do Laboratorium Badań Taboru Instytutu Kolejnictwa w Warszawie


Beneficjent: Instytut Kolejnictwa

Całkowita wartość projektu: 5 244 720,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 761 200,00 zł

Działanie1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

 

 

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/fundusze-europejskie-na-sprzet-badawczy-dla-jednostek-naukowych-oglaszamy-wyniki-konkursu/