30.09.2013 11:00

Wydanie certyfikatu na podsystem Sterowanie - urządzenia przytorowe dla firmy Kapsch CarrierCom Sp. z o. o.

30 września 2013r odbyło się oficjalne wręczenie przedstawicielom firmy Kapsch CarrierCom Sp. z o. o. certyfikatu na podsystem Sterowanie - urządzenia przytorowe w zakresie "Systemu GSM-R, wersja NSS20 i BSSV18 na linii kolejowej E30 na odcinku Legnica Węgliniec – Bielawa Dolna".


Zgodnie z Dyrektywą 2008/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. o interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie zmienioną Dyrektywami Komisji 2009/131/WE z dnia 16.10.2009 r., 2011/18/UE z dnia 1.03.2011 r. i 2013/9/UE z dnia 11.03.2013 r., zostało potwierdzone, że Systemu GSM-R, wersja NSS20 i BSSV18 na linii kolejowej E30 na odcinku Legnica ‑ Węgliniec – Bielawa Dolna przedłożony do weryfikacji przez Kapsch CarrierCom Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie został oceniony przez Jednostkę Notyfikowaną Instytut Kolejnictwa przy uwzględnieniu spełnienia mających zastosowanie wymagań zasadniczych odnoszących się do wyżej wymienionych Dyrektyw i Decyzji Komisji Europejskiej 2012/88/UE z dnia 25 stycznia 2012 r. z późn. zm. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów Sterowanie transeuropejskiego systemu kolei.

Ocena wykazała, że zainstalowany podsystem w zakresie: System GSM-R, wersja NSS20 i BSSV18 na linii kolejowej E30 na odcinku Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna jest zgodny Decyzją Komisji Europejskiej 2012/88/UE z dnia 25 stycznia 2012 r. z późn. zm. oraz normami.

Certyfikat został wydany bezterminowo.