27.01.2017 20:34

Rada Naukowa Instytutu Kolejnictwa


W dniu 26 stycznia br. w siedzibie Instytutu Kolejnictwa odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej .

W obradach  wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel, odpowiedzialny za transport kolejowy i realizację inwestycji na kolei.

Posiedzenie Rady poprzedzone zostało wizytą wiceministra w Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji, gdzie między innymi zaprezentowane zostały nowoczesne, aparatury badawcze zakupione w ramach Projektu RPMA.01.01.00-14-013/10 pt. „Zakup nowoczesnej aparatury badawczej do Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa w Warszawie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu „1RPOWM” Działanie 1.1” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Nr projektu RPMA.01.01.00-14-013/10.

W ramach posiedzenia  Rady Naukowej przeprowadzono wybory nowego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.

Rada ukonstytuowała się w składzie:

Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz z Politechniki Warszawskiej, Wiceprzewodniczący: dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk  z  Politechniki Warszawskiej oraz dr inż. Andrzej Toruń z  Instytutu Kolejnictwa.